Διαγωνισμοί

Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού για την ενίσχυση του υποχρεωτικού λόγω COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων του ΑΠΘ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στo πλαίσιο του έργου «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού για την ενίσχυση του υποχρεωτικού λόγω COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων του ΑΠΘ» με κωδικό έργου 72299 και επιστημον...

Προκήρυξη διαγωνισμού αριθμ. 500/2020

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Προμήθειες για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των κεντρικών υπολογιστικών υποδομών του ΑΠΘ για την έρευνα και την εκπαίδευση», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και χρηματ...

Προκήρυξη διαγωνισμού αριθμ. 498/2020

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση υποδομών για την προαγωγή του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΑΠΘ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και χρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρ...

Προκήρυξη τακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 521/2020 για την προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικών Microsoft

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει τακτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την "Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικών  της Microsoft"Συνολικός προϋπολογισμός: €  77.419,35 (χωρίς ...

Ανακοίνωση διαβούλευσης διακήρυξης 498/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ :ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.247.500,00€ ΜΕ ΦΠΑ Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη: Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσ...

Ανακοίνωση διαβούλευσης διακήρυξης 500/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.092.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη: α)την αριθμ. 2463/7-5-2020 απόφαση...

Προκήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού Αρ. 492/2020 για την προμήθεια Λογισμικού Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence)

Tο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Βελτίωση Υπηρεσιών και Εφαρμογών των Τεχνολογιών των Πληροφοριών», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και χρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό ...

Προκήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικών της Microsoft

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την "Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικών της Microsoft για τις ανάγκες του Κέντρου Ηλεκτρονικής Δ...

Προκήρυξη διαγωνισμού αριθμ. 161/2019 (Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικών Microsoft)

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την "Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικώντης Microsoft για τις ανάγκες του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυ...

Προκήρυξη διαγωνισμού αριθμ. 435/2019

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Βελτίωση υπηρεσιών και εφαρμογών των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών ΑΠΘ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και χρηματοδοτείται  από  την&nbs...

Προκήρυξη διαγωνισμού αριθμ.434/2019 (επαναληπτικός)

Tο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμπληρωματικές Προμήθειες Αναβάθμισης Ψηφιακών Υποδομών ΑΠΘ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και χρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμε...

Ανακοίνωση διαβούλευσης διακήρυξης 435/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΘΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 740.000,00€ ΜΕ ΦΠA Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη: α) την αριθμ. 6499/23-11-2018 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας γι...
Μετάβαση στο περιεχόμενο