Προκήρυξη διαγωνισμού αριθμ. 161/2019 (Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικών Microsoft)

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την “Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικών
της Microsoft για τις ανάγκες του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Α.Π.Θ.”

Συνολικός προϋπολογισμός: € 60.000,00 (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), €74.400,00 με Φ.Π.Α. 24%.
Κατάθεση προσφορών: μέχρι τη 1-7-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 2-7-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄ π.μ.

Η προκήρυξη και η διακήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα του ΑΠΘ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο