Το Κέντρο IT

Το ΚΗΔ είναι η υπηρεσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία και αναβάθμιση των δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών του Ιδρύματος. Αξιοποιώντας τις υποδομές αυτές, στοχεύουμε στην ανάπτυξη σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που διευκολύνουν το έργο σας.

Επιδιώκουμε τη διάδοση, ανάπτυξη και υποστήριξη των νέων τεχνολογιών στο χώρο του Πανεπιστημίου μέσα από τη διαρκή συνεργασία μας με τις διοικητικές και εκπαιδευτικές μονάδες του Ιδρύματος.

Συμμετέχουμε σε σχετικά ερευνητικά/αναπτυξιακά έργα, προκειμένου να διατηρούμε τεχνογνωσία αιχμής και να εξασφαλίζουμε πόρους που μας επιτρέπουν να εισάγουμε έγκαιρα και έγκυρα τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική διαδικασία του Πανεπιστημίου.

To ΚΗΔ συγκεντρώνει από το 2012 τις υπηρεσίες που προσφέρονταν ανεξάρτητα από:

 • το Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο
 • το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου
 • το Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής
 • το Κέντρο Επιστημονικών Υπολογιστικών Υπηρεσιών
 • τη Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού

Την επίβλεψη έχει η Επιτροπή Ψηφιακής  Διακυβέρνησης (ΕΨΔ), που συντονίζει σε στρατηγικό και τεχνολογικό επίπεδο τις δραστηριότητες με

Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) αγγίζουν όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών δραστηριοτήτων του ΑΠΘ.

Το ΚΗΔ φροντίζει για:

 • τη λειτουργία των τεχνολογικών υποδομών που επιτρέπουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο, το τηλεφωνικό δίκτυο και την επικοινωνία των χρηστών γενικότερα
 • την πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους και λογισμικό
 • την ανάπτυξη σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών που εξυπηρετούν την Ακαδημαϊκή κοινότητα διευκολύνοντας το καθημερινό έργο της
 • την τεχνική υποστήριξη και τις εκπαιδευτικές δράσεις κατάρτισης της ακαδημαϊκής κοινότητας

Οι υπηρεσίες ΤΠΕ είναι πλέον ζωτικής σημασίας για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Πανεπιστημίου και είναι απαραίτητες από όλους μας σε μόνιμη βάση. Ταυτόχρονα, είναι σε θέση να αυξήσουν την παραγωγικότητα και να αναβαθμίσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τoυ Πανεπιστημίου.

Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες του Κέντρου περιλαμβάνουν τους τομείς των υπηρεσιών:

 • Ιδρυματικός λογαριασμός και πανεπιστημιακή υπηρεσία καταλόγου
 • Υπηρεσίες e-University
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • Φιλοξενία ιστοχώρων
 • Ανάπτυξη ιστοχώρων
 • Δικτυακός αποθηκευτικός χώρος
 • Τηλεκπαίδευση & συνεργασία
 • Τηλεφωνία
 • Πρόσβαση στο δίκτυο
 • Λογισμικό
 • Επιστημονικές Εφαρμογές
 • Ασφάλεια
 • Υπηρεσίες υποδομής

τις υποδομές

και όλες τις μορφές της τεχνικής υποστήριξης των μελών του πανεπιστημίου.

Οι δράσεις του Κέντρου αποτυπώνονται  στις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων προς την ΕΗΔ.

Οργανωτική δομή

Το Κέντρο οργανώνεται σε 2 Υποδιευθύνσεις,  που αποτελούνται από 4 συνολικά Τμήματα, και 2 αυτοτελή Τμήματα. Τα Τμήματα οργανώνονται εσωτερικά σε Γραφεία. Η τρέχουσα οργάνωση του Κέντρου στηρίζεται στην αρχική απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση 2848/4-7-2012) για τη δημιουργία του όπως αυτή τροποποιήθηκε από μετέπειτα αποφάσεις της Επιτροπής (συνεδρίαση 25/6/2018, συνεδρίαση 16-10-2020, 21-12-2020, έγκριση εσωτερικής αναδιοργάνωσης ΚΗΔ με αριθμ. πρωτ. 13837-18/3/2021 από τον Πρύτανη του ΑΠΘ που έχει την εποπτεία του ΚΗΔ).
Η οργάνωση του Κέντρου έγινε σε αντιστοιχία με τους κύριους άξονες των δραστηριοτήτων του.  Στο πνεύμα αυτό δημιουργήθηκαν δύο Υποδιευθύνσεις Υποδομών και Υπηρεσιών αντίστοιχα με τα ακόλουθα Τμήματα:

 1. Υποδιεύθυνση Υποδομών ΤΠΕ 
 • Τμήμα Δικτυακών Υποδομών 
  που έχει την ευθύνη για τη διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και εξέλιξη των δικτυακών υποδομών και αποτελείται από τα Γραφεία
  • Διαχείρισης Καλωδιακών & Υποστηρικτικών Υποδομών
  • Διαχείρισης Ενεργών Υποδομών
 • Τμήμα Υπολογιστικών Υποδομών
  που έχει την ευθύνη για τη διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και εξέλιξη των υπολογιστικών υποδομών και αποτελείται από τα Γραφεία
  • Διαχείρισης Εξυπηρετητών, Υπερ-Υπολογιστικών Υπηρεσιών (HPC) και Βασικών Υπηρεσιών
  • Διαχείρισης Σταθμών Εργασίας & Ακαδημαϊκού Λογισμικού
    
 1. Υποδιεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών
 • Τμήμα Υποστήριξης και Ψηφιακής Μάθησης 
  που έχει την ευθύνη  για την  υποστήριξη 1ου επιπέδου και την εκπαίδευση των χρηστών του ΑΠΘ, τη διαχείριση του Συστήματος Ποιότητας της Διεύθυνσης, την ανάπτυξη και διαχείριση εργαλείων για την υποστήριξη της ψηφιακής μάθησης  και ευρύτερα των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος και αποτελείται από τα Γραφεία
  • Γραφείο Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Χρηστών 
  • Γραφείο Τεχνολογικής Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Δραστηριοτήτων 
 • Τμήμα Ανάπτυξης Υπηρεσιών
  που έχει την ευθύνη ανάλυσης αναγκών και σχεδίασης εφαρμογών. Αναπτύσσει, εξελίσσει και διασυνδέει όλες τις εκπαιδευτικές, διοικητικές και ερευνητικές εφαρμογές πάνω από τις οποίες προσφέρονται οι ψηφιακές υπηρεσίες. Ταυτόχρονα αναπτύσσει και συντηρεί ιστοχώρους για το ίδρυμα κεντρικά και τις μονάδες του, χωρίς όμως να διαχειρίζεται το περιεχόμενο για λογαριασμό τους και αποτελείται από τα Γραφεία
  • Ανάπτυξης Εφαρμογών
  • Σχεδίασης Διεπαφών και Ιστοχώρων 
    

και τα αυτοτελή Τμήματα

 • Τμήμα Ασφάλειας ΤΠΕ 
  που αναπτύσσει πολιτικές ασφάλειας ΤΠΕ ΑΠΘ και διαχειρίζεται την υποδομή δημοσίου κλειδιού
 • Τμήμα Διαχείρισης
  που παρέχει την απαραίτητη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη  και συντονίζει σε διοικητικο-οικονομικό επίπεδο τα έργα που αυτή υλοποιεί
Μετάβαση στο περιεχόμενο