Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού για την ενίσχυση του υποχρεωτικού λόγω COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων του ΑΠΘ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στo πλαίσιο του έργου «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού για την ενίσχυση του υποχρεωτικού λόγω COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων του ΑΠΘ» με κωδικό έργου 72299 και επιστημονικό υπεύθυνο τον κο Φείδα Χαράλαμπο, καθηγητή του τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης,  (υποέργο Νο 2 της  Πράξης «Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού», Άξονα Προτεραιότητας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση») το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)» με κωδικό πράξης/MIS : 5075840, προκηρύσσει για την κάλυψη των αναγκών του προαναφερθέντος έργου, Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτές διαδικασίες και κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού για την ενίσχυση του υποχρεωτικού λόγω COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων του ΑΠΘ». Ο διαγωνισμός οργανώνεται στα ακόλουθα τμήματα:

Τμήμα 1. Εξυπηρετητής  για την υποστήριξη εξ αποστάσεως πρόσβασης σε λογισμικά κεντρικής διαχείρισης μέσω απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας, Προϋπολογισμός:50.000€ 

Τμήμα 2. Λογισμικό Απομακρυσμένης Διαχείρισης Desktop Management για διδάσκοντες σε computer labs, Προϋπολογισμός:15.000€ 

Τμήμα 3. Ενίσχυση εξοπλισμού κεντρικής υπηρεσίας καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης μαθημάτων – Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού διδασκόντων, Προϋπολογισμός:291.393€ 

Τμήμα 4. Φορητός εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων, Προϋπολογισμός:126.907€

Τη  διακήρυξη και την ανακοίνωση της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τη βρούν στη σχετική ανακοίνωση του ΕΛΚΕ ΑΠΘ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr 

Προθεσμία υποβολής των προσφορών: 05/05/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο