Προκήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού Αρ. 492/2020 για την προμήθεια Λογισμικού Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence)

Tο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Βελτίωση Υπηρεσιών και Εφαρμογών των Τεχνολογιών των Πληροφοριών», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και χρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, προκηρύσσει επαναληπτικό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια Λογισμικού Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence) (τμήμα 5 του Διεθνούς διαγωνισμού αριθμ. 435/2019) για τη   το οποίο κηρύχθηκε άγονο, προϋπολογισμού 65.466.46 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Τη  διακήρυξη και την ανακοίνωση της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τη βρούν στη σχετική ανακοίνωση του ΑΠΘ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.
Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαϊου 2020  και ώρα 23:59.

Μετάβαση στο περιεχόμενο