Προκήρυξη τακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 521/2020 για την προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικών Microsoft

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει τακτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την “Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικών  της Microsoft
Συνολικός προϋπολογισμός: €  77.419,35 (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), €96.000,00 με Φ.Π.Α. 24%
Κατάθεση προσφορών: έως τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021 (23:59)
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή, 8 Ιανουρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Η προκήρυξη και η διακήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα του ΑΠΘ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο