Ανακοίνωση διαβούλευσης διακήρυξης 498/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ :
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.247.500,00€ ΜΕ ΦΠΑ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη:

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη:
α)την αριθμ. 2150/15-4-2020 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη των Πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», και
β) την 58/30-4-2020 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (έγγραφο αριθμ. 22929/4-5-2020)Καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του σχεδιασμού της διαδικασίας σύναψης της ανωτέρω σύμβασης.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr (μοναδικός κωδικός 20DIAB000012708), για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας (ημερομηνία λήξης Δευτέρα 14.09.2020).

Μετάβαση στο περιεχόμενο