Τηλεφωνική σύνδεση

Τηλέφωνο προσωπικό ή υπηρεσιακής μονάδας
 • Πληροφορίες

  Κατηγορία: Τηλεφωνία

  Σύνδεσμοι Υπηρεσίας: myaccount.auth/ebilling myphone.it

  Συμπληρώνοντας την αντίστοιχη αίτηση, μπορείτε να ζητήσετε νέα προσωπική τηλεφωνική σύνδεση ή τηλεφωνική σύνδεση σε κάποιο κοινόχρηστο χώρο/γραφείο.

  Σημειώνεται ότι δεν παρέχονται τηλεφωνικές συνδέσεις για τη σύνδεση modems και τηλεφωνητών συστημάτων όπως συναγερμοί. Τα συστήματα αυτά χρειάζονται αναλογικές τηλεφωνικές συνδέσεις, που για τεχνικούς λόγους δεν μπορούν να παρασχεθούν. Εναλλακτικά, ο εξοπλισμός που προμηθεύεστε πρέπει να βασίζεται στην επικοινωνία μέσω δικτύου δεδομένων/διαδικτύου.

 • Προϋποθέσεις

  Προσωπική τηλεφωνική σύνδεση

  Για να αποκτήσετε νέα προσωπική τηλεφωνική σύνδεση θα πρέπει:

  • να ανήκετε στο προσωπικό του Πανεπιστημίου (εκπαιδευτικό ή διοικητικό) με μόνιμη σχέση εργασίας ή σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και
  • να μην έχετε ήδη στο όνομά σας τηλεφωνική σύνδεση. Εάν επιθυμείτε νέα τηλεφωνική σύνδεση επιπλέον αυτής που ήδη έχετε, θα πρέπει να αιτηθείτε για νέα τηλεφωνική σύνδεση με χρέωση.

  Εάν είστε μέλος ΔΕΠ μπορείτε να συμπληρώσετε την online αίτηση εισάγοντας τα ιδρυματικά σας στοιχεία. Εάν ανήκετε στο διοικητικό προσωπικό, η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί από τον άμεσο Προϊστάμενο της ακαδημαϊκής μονάδας που εργάζεστε.

  Τηλεφωνική σύνδεση σε κοινόχρηστο χώρο/γραφείο

  Ο προϊστάμενος της αντίστοιχης ακαδημαϊκής μονάδας μπορεί να ζητήσει νέα τηλεφωνική σύνδεση σε κάποιο κοινόχρηστο χώρο/γραφείο, εφόσον δεν υπάρχει στο χώρο αυτό άλλη σύνδεση. Εάν επιθυμείτε νέα σύνδεση επιπλέον αυτής που ήδη υπάρχει στο χώρο, θα πρέπει να αιτηθείτε για νέα τηλεφωνική σύνδεση με χρέωση.

  Διαθεσιμότητα πρίζας

  Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ήδη πρίζα στο χώρο που επιθυμείτε και εφόσον όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις ικανοποιούνται, η αίτησή σας θα διεκπεραιωθεί όταν και εάν είναι δυνατή η επέκταση του τηλεφωνικού δικτύου στο χώρο αυτό.

 • Οδηγίες

  Κλήσεις προς αριθμούς Δημόσιου Τηλεφωνικού Δικτύου (εξωτερικές κλήσεις)

  Αίτηση

  Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από μέλος ΔΕΠ ή προϊστάμενο ακαδημαϊκής μονάδας. Για την on-line υποβολή αίτησης, όταν το αίτημα αφορά τον αιτούντα, επιλέγεται το πεδίο “Προσωπική”. Διαφορετικά και ανάλογα με την περίπτωση, επιλέγεται το πεδίο  “Για υπάλληλο μόνιμο ή ΙΔΑΧ” ή “Για υπάλληλο ορισμένου χρόνου ή κοινόχρηστο χώρο εργασίας”.

 • Κανονισμός

  Δικαιώματα τηλεφωνικών κλήσεων από γραφείο ή κοινόχρηστο χώρο

  • Γραφείο/Εργαστήριο: χωρίς χρήση προσωπικού κωδικού επιτρέπονται μόνο εσωτερικές, αστικές και υπεραστικές κλήσεις. Διεθνείς και κλήσεις προς κινητά, επιτρέπονται με χρήση προσωπικού κωδικού.
  • Κυλικείο: επιτρέπονται μόνο εσωτερικές, αστικές και υπεραστικές κλήσεις. Δεν επιτρέπονται άλλες κλήσεις, ούτε με χρήση προσωπικού κωδικού.
  • Θυρωρείο: επιτρέπονται μόνο εσωτερικές κλήσεις. Δεν επιτρέπονται άλλες κλήσεις, ούτε με χρήση προσωπικού κωδικού.

  Σημείωση: Στις τηλεφωνικές συνδέσεις γραφείων και κυλικείων, από τις οποίες οι αστικές και υπεραστικές κλήσεις πραγματοποιούνται χωρίς να απαιτείται κωδικός, εφαρμόζεται πολιτική ορθής χρήσης με 1600 λεπτά ομιλίας ανά δίμηνο για κάθε τηλεφωνική σύνδεση. Εάν ξεπεραστεί αυτός ο χρόνος ομιλίας, εφαρμόζεται φραγή στην τηλεφωνική σύνδεση, με την οποία οι κλήσεις μπορούν να πραγματοποιούνται με χρήση κωδικού. Η φραγή παραμένει ενεργή για το τρέχον δίμηνο και αίρεται με την έναρξη του επόμενου διμήνου.

  Ανάθεση & ονοματοδοσία τηλεφωνικής σύνδεσης

  Η ανάθεση, μεταφορά και κατάργηση τηλεφωνικών αριθμών εξαρτάται από την ιδιότητα και τα καθήκοντα του κάθε χρήστη. Συγκεκριμένα:

  • Για τους καθηγητές όλων των βαθμίδων, τους λέκτορες και τα μέλη ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, η ανάθεση θα γίνεται προσωπικά στον χρήστη.
  • Για τους καθηγητές όλων των βαθμίδων που αναλαμβάνουν καθήκοντα Πρύτανη, Αναπληρωτή Πρύτανη ή Κοσμήτορα Σχολής, η ανάθεση θα γίνεται στη θέση ευθύνης.
  • Για όλους τους υπόλοιπους υπαλλήλους (υπάλληλοι της Διοίκησης, Γραμματειών Σχολών, Τμημάτων, Τομέων, Εργαστηρίων, Κλινικών, Βιβλιοθηκών – συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων προϊσταμένων μονάδων), η ανάθεση θα γίνεται στην αντίστοιχη μονάδα.
  • Για τηλεφωνικές συνδέσεις σε διάφορους χώρους (όπως εργαστήρια, κλινικές, ιατρεία, λεβητοστάσια, μηχανοστάσια, σπουδαστήρια, μουσεία, γυμναστήρια, κολυμβητήρια, αίθουσες συνεδριάσεων, αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρα, τεχνικά συνεργεία, αποθήκες), η ανάθεση θα γίνεται στη μονάδα υπό την ευθύνη της οποίας λειτουργεί ο χώρος.
  • Η ονοματοδοσία των τηλεφωνικών συνδέσεων και των αντίστοιχων αριθμών που δεν έχουν ανατεθεί προσωπικά σε χρήστες, θα γίνεται κατά βούληση του προϊσταμένου της μονάδας, και το όνομά τους μπορεί να είναι είτε το ονοματεπώνυμο του εργαζομένου που χρησιμοποιεί τη γραμμή (ανεξαρτήτως ιδιότητας – ΙΔΑΧ, συμβασιούχος έργου, υπάλληλος εργολαβίας), είτε της μονάδας είτε του χώρου όπου βρίσκεται η γραμμή.
  • Το όνομα των τηλεφωνικών συνδέσεων και των αντίστοιχων αριθμών που έχουν ανατεθεί προσωπικά σε χρήστες είναι το ονοματεπώνυμο του αντίστοιχου χρήστη.

  Τύπος IP τηλεφωνικών συσκευών

  • Cisco 7821: Δίνεται σε μέλη ΔΕΠ και Προϊσταμένους ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων.
  • Cisco 3905: Δίνεται στο υπόλοιπο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, καθώς και σε εργαστήρια, θυρωρεία, κυλικεία και κοινόχρηστους χώρους.

  Αλλαγή θέσης ή/και υπηρεσιακής κατάστασης

  Ο κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για την ορθότητα και την επικαιροποίηση των στοιχείων της τηλεφωνικής του σύνδεσης. Στην περίπτωση που η τηλεφωνική του σύνδεση δε χρησιμοποιείται πλέον από τον ίδιο ή/και έχει αλλάξει η σύνδεση που χρησιμοποιεί (λόγω αλλαγής θέσης, παραίτησης, συνταξιοδότησης κ.α.), ο χρήστης πρέπει να ενημερώσει το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (επικοινωνία).

  Τηλεφωνικές συνδέσεις αφυπηρετησάντων, συνταξιοδοτηθέντων, αποχωρούντων

  Κατά την αφυπηρέτηση, συνταξιοδότηση ή αποχώρηση ενός μέλους του ΑΠΘ, καταργούνται οι τηλεφωνικές συνδέσεις που λειτουργούν υπό την ευθύνη του και οι τηλεφωνικές συνδέσεις των οποίων είναι χρήστης, εκτός αν ο υπό συνταξιοδότηση χρήστης επιθυμεί παράταση στη λειτουργία της σύνδεσης, έως 6 μήνες. Μετά την παρέλευση των 6 μηνών, εάν εξακολουθεί να υφίσταται ανάγκη λειτουργίας της σύνδεσης, θα πρέπει να γίνει αίτημα από τον προϊστάμενο της μονάδας.

  Κατάργηση μη χρησιμοποιούμενων τηλεφωνικών συνδέσεων

  Οι τηλεφωνικές συνδέσεις που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για διάστημα ενός έτους, καταργούνται, στο πλαίσιο της χρηστής διαχείρισης των πόρων του Πανεπιστημίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο