Προσωπικό

Atlas.ti

Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων

MATLAB

Δημοφιλής πλατφόρμα προγραμματισμού κι αριθμητικής υπολογιστικής

ERDAS IMAGINE

Λογισμικό επεξεργασίας κι ανάλυσης γεωχωρικών δεδομένων
Μετάβαση στο περιεχόμενο