Προσωπικός κωδικός χρέωσης τηλεφωνίας

Για κλήσεις κινητών και διεθνών αριθμών με χρέωση
 • Πληροφορίες

  Έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε, από τη πανεπιστημιακή σας τηλεφωνική σύνδεση, κλήσεις κινητών και διεθνών αριθμών, με χρήση ειδικού κωδικού (Personal Authorization Code, PAC) που σας παρέχεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 • Προϋποθέσεις

  Εάν έχετε μόνιμη σχέση εργασίας με το ΑΠΘ ή σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, δικαιούστε προσωπικό κωδικό χρέωσης τηλεφωνίας για την πραγματοποίηση κλήσεων προς κινητά και διεθνείς αριθμούς.

 • Οδηγίες

  Αίτηση

  Συμπληρώνετε την online αίτηση που βρίσκεται στο δεξί μενού της ενότητας Πληροφορίες. Στην αίτηση δηλώνετε εάν ο προσωπικός κωδικός σας θέλετε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά ή και για διεθνείς κλήσεις. Οι κωδικός ενεργοποιείται εντός μίας εργάσιμης ημέρας και σας αποστέλλεται σχετική ειδοποίηση ηλεκτρονικά στον ιδρυματικό σας λογαριασμό.

  Εάν είστε μέλος ΔΕΠ ή Προϊστάμενος ακαδημαϊκής μονάδας/υπηρεσίας, μπορείτε να ζητήσετε υπ’ ευθύνη σας και κωδικό για το εργαστήριό σας, την υπηρεσία σας κ.ο.κ., επιλέγοντας στην online αίτηση: “Χρήση από υπάλληλο ορισμένου χρόνου…”. Ο κωδικός αυτός δεν δικαιούται δωρεάν μονάδες.

  Χρήση

  Ο κωδικός PAC που σας έχει δοθεί είναι προσωπικός, μοναδικός και απόλυτα εμπιστευτικός.
  Εσείς σαν εξουσιοδοτημένος από το Πανεπιστήμιο κάτοχος κωδικού PAC, έχετε την δυνατότητα να κάνετε κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, διεθνείς κλήσεις ή κλήσεις προς σύντομους αριθμούς υπηρεσιών, από οποιαδήποτε συσκευή του Πανεπιστημίου επιθυμείτε, ανάλογα με  το επίπεδο φραγής που έχετε ζητήσει και έχει εγκριθεί από το Πανεπιστήμιο (οδηγίες χρήσης).
  Η χρέωση των κλήσεων γίνεται με βάση τους προσωπικούς κωδικούς PAC και όχι την τηλεφωνική σύνδεση από την οποία πραγματοποιούνται οι κλήσεις (βλ. πολιτική χρεώσεων στον κανονισμό).

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε κάθε περίπτωση είτε ο κωδικός είναι για προσωπική σας χρήση είτε για γενική σε κάποιο χώρο που προΐσταστε,  εσείς ως αιτών είστε υπεύθυνος για την ασφάλεια του κωδικού, καθώς και για την πληρωμή τυχόν υπερβάσεων που θα προκύψουν από τη χρήση του. Για τον έλεγχο της χρήσης του παρέχεται η υπηρεσία ελέγχου χρήσης κωδικού από αδήλωτες τηλεφωνικές συνδέσεις μέσα από το e-billing (βλ. παρακάτω).

  Πληρωμή τηλεφωνικών υπερβάσεων

  Οι τηλεφωνικές υπερβάσεις μπορούν να πληρωθούν ως εξής:

  1. Μέσω πίστωσης του τραπεζικού λογαριασμού του Α.Π.Θ. στην Πειραιώς με ΙΒΑΝ: GR0301722020005202040950222, είτε επισκεπτόμενοι κάποιο τραπεζικό κατάστημα, είτε μέσω web-banking.
  2. Στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΑΠΘ, με αίτημα πληρωμής που θα κάνετε στο ερευνητικό σας έργο μέσω του webrescom. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί ετήσιο αίτημα Απευθείας Ανάθεσης/πρόβλεψη. Προμηθευτής της υπηρεσίας είναι το ΑΠΘ (ΑΦΜ 090024798) και ο κωδικός CPV στον ΕΛΚΕ είναι CPV 64210000-1 “Υπηρεσίες τηλεφωνίας και μετάδοσης δεδομένων”.

  Ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής, στην αιτιολογία πληρωμής θα πρέπει να αναγράφονται οπωσδήποτε τα εξής στοιχεία ώστε να ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία πληρωμής:

  • Κωδικός πληρωμής (paycode)
  • Ονοματεπώνυμο δικαιούχου

   

  e-billing

  Πατώντας το κουμπί  e-billing (πάνω δεξιά) ή μέσα από το περιβάλλον accounts.auth.gr, επιλέγοντας Άλλες υπηρεσίες -> Ε-billing – Προσωπικός κωδικός χρέωσης τηλεφωνίας έχετε ενημέρωση για:

  • τους κωδικούς που είναι υπ’ ευθύνη σας,
  • τις δωρεάν μονάδες που δικαιούστε,
  • τις δωρεάν μονάδες που σας απομένουν μέχρι το τέλος του διμήνου,
  • την υπέρβαση που τυχόν έχει προκύψει,
  • τις τυχόν οφειλές από εκκρεμείς λογαριασμούς και
  • την αναλυτική κατάσταση των τηλεφωνικών κλήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί με κωδικό χρέωσης που είναι υπό την ευθύνη σας.

   

  Παράλληλα, για τον καλύτερο έλεγχο της χρήσης των κωδικών σας παρέχεται η υπηρεσία ελέγχου χρήσης κωδικού από άγνωστες συσκευές. Εάν στην σχετική στήλη του πίνακα ‘Προσωπικοί Κωδικοί Χρέωσης Τηλεφωνίας‘ συμπληρώσετε τα τηλέφωνα από τα οποία γνωρίζετε ότι θα χρησιμοποιείται ο κωδικός σας, τότε αν χρησιμοποιηθεί από αδήλωτο τηλέφωνο θα σας έρθει ενημερωτικό email.

  Τέλος, για τον καλύτερο έλεγχο του ύψους των λογαριασμών σας, αποστέλλεται αυτοματοποιημένη ενημέρωση μέσω email όταν καταναλωθεί το 75% και το 100% των δωρεάν μονάδων του διμήνου, καθώς κι όταν πραγματοποιηθεί κλήση με υψηλό κόστος (>8 ευρώ).

 • Κανονισμός

  Γενικά

  • Ο κάθε χρήστης δικαιούται έναν ενεργό προσωπικό κωδικό. Στην περίπτωση που αιτείστε νέο κωδικό, ενώ έχετε ήδη άλλον ενεργό, ο παλιός σας κωδικός καταργείται αυτόματα.
  • Σε κάθε περίπτωση είτε ο κωδικός είναι για προσωπική σας χρήση είτε για γενική σε κάποιο χώρο που προΐσταστε,  εσείς ως αιτών είστε υπεύθυνος για την ασφάλεια του κωδικού, καθώς και για την πληρωμή τυχόν υπερβάσεων που θα προκύψουν από τη χρήση του.
  • Ο κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε πανεπιστημιακή συσκευή για υπεραστικές κλήσεις, κλήσεις προς κινητά και διεθνείς κλήσεις, εφόσον δεν υπάρχει φραγή για τις αντίστοιχες κλήσεις από τη συγκεκριμένη συσκευή.

   

  Πολιτική χρεώσεων

  • Η χρέωση των τηλεφωνικών κλήσεων γίνεται σύμφωνα με τα τιμολόγια του παρόχου του ΑΠΘ. Αναλυτικά ο πίνακας χρεώσεων ανά προορισμό κλήσης στον πίνακα που ακολουθεί.
  • Ανάλογα με τη θέση ή την ιδιότητά σας δικαιούστε έναν συγκεκριμένο αριθμό μονάδων το μήνα (βλ. άλλες πληροφορίες). Ο αριθμός των δωρεάν μονάδων από δύο ή παραπάνω διαφορετικές ιδιότητες που μπορεί να κατέχετε ταυτόχρονα (π.χ. Καθηγητής & Πρόεδρος Τμήματος) δεν αθροίζεται, αλλά χρεώνεστε με βάση την ιδιότητα που έχει τις περισσότερες μονάδες. Κωδικός που έχει εκδοθεί υπ’ ευθύνη σας για το εργαστήριό σας, την υπηρεσία σας, τον Τομέα σας κ.ο.κ., δεν δικαιούται δωρεάν μονάδες.
  • Κάθε δίμηνο, από το σύνολο των χρεώσεων που αντιστοιχούν στον κωδικό σας (προσοχή η χρέωση γίνεται στον κωδικό και όχι στη συσκευή ή στον αριθμό της τηλεφωνικής σας σύνδεσης), αφαιρείται το ποσό που αντιστοιχεί στις δωρεάν σας μονάδες και προκύπτουν οι τηλεφωνικές σας υπερβάσεις για το δίμηνο αυτό. Οι δωρεάν μονάδες δε μεταφέρονται σε επόμενο δίμηνο. Η τιμή της κάθε μονάδας είναι 0,0339€ (συμπ. ΦΠΑ 24% και ειδικού τέλους 5%).

   

  Προορισμός κλήσης Χρέωση
  (συμπ. ΦΠΑ 24% και ειδικού τέλους 5%)
  Εθνικά σταθερά (2…) Δωρεάν
  Εθνικά κινητά (69…) 0,3000 € ή 8 μονάδες ανά λεπτό
  Διεθνή (σταθερά και κινητά) (00…) 0,2474 € ή 7 μονάδες ανά λεπτό
  Μη Γεωγραφικοί Προορισμοί
  100, 108, 112, 166, 197, 199 Δωρεάν
  700… 0,1800 € ή 5 μονάδες ανά λεπτό
  801… 0,1800 € ή 5 μονάδες ανά λεπτό
  800… Δωρεάν
  807… Δωρεάν
  10xx, 10xxx, 10xxxx 0,1800 € ή 5 μονάδες ανά λεπτό
  1031 (ΟΚΑΝΑ) δωρεάν
  11xx, 11xxx (πλην 118xx) 0,1800 € ή 5 μονάδες ανά λεπτό
  1107 (ΕΚΚΑ, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης) δωρεάν
  118xx 1,0000 € ή 29 μονάδες ανά λεπτό
  137xx Δωρεάν
  138xx 0,1800 € ή 5 μονάδες ανά λεπτό
  13818, 13820, 13888 (ccare ΟΤΕ) Δωρεάν
  15xx, 15xxx 0,1800 € ή 5 μονάδες ανά λεπτό
  181xx, 182xx, 183xx, 188xx 0,1800 € ή 5 μονάδες ανά λεπτό
  19xxx Απαγόρευση κλήσης
  14xxx Απαγόρευση κλήσης
  54xxx Απαγόρευση κλήσης
  90… Απαγόρευση κλήσης

   

  Τηλεφωνικές υπερβάσεις

  Ο κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για την εξόφληση των τηλεφωνικών υπερβάσεων που αντιστοιχούν στον κωδικό/κωδικούς που έχουν εκδοθεί στο όνομά του. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης, το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προχωρά:

  • στη διακοπή όλων των κωδικών του οφειλέτη, μετά την παρέλευση 3 μηνών από την έκδοση του λογαριασμού, και
  • στη φραγή εξερχομένων κλήσεων (πλην κλήσεων προς εσωτερικά του Πανεπιστημίου και προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης) σε όλες τις τηλεφωνικές συνδέσεις που είναι υπό την ευθύνη του οφειλέτη ή στις οποίες ο οφειλέτης είναι χρήστης, μετά την παρέλευση 6 μηνών από την έκδοση του λογαρισμού.
 • Άλλες Πληροφορίες

  Δωρεάν μονάδες τηλεφωνικών υπερβάσεων ανά μήνα

  Οι δωρεάν μονάδες καθορίζονται σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου Α-6821/4-2-1998. Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) ενημερώνεται για τις ιδιότητες του Προσωπικού από την Πανεπιστημιακή Υπηρεσία Καταλόγου (ΠΥΚΑ, https://pyka.auth.gr/). Υπεύθυνη για την ενημέρωση της ΠΥΚΑ είναι η Διεύθυνση Προσωπικού (https://www.auth.gr/structure).

  Για την ιδιότητα Διευθυντή Τομέα, Κλινικής ή Εργαστηρίου παρακαλούμε να ενημερώνετε το ΚΗΔ με έγγραφο από τον Πρόεδρο του Τμήματος, στο οποίο να αναγράφεται οπωσδήποτε και η διάρκεια της θητείας.

  Διοικητικό Προσωπικό

  Ιδιότητα

  Δωρεάν Μονάδες

  Γενικός Διευθυντής

  1.500

  Διευθυντής

  1.000

  Προϊστάμενος Τμήματος/Μονάδας

  800

  Προϊστάμενος Βιβλιοθήκης
  (Κεντρική, Τμήματος)

  1.000

  Γραμματέας Τμήματος/Κοσμητείας

  1.000

  Γραμματεία Τμήματος/Κοσμητείας

  1.000

  Λοιπό Προσωπικό

  300

   

  Εκπαιδευτικό Προσωπικό

  Ιδιότητα

  Δωρεάν μονάδες

  Κοσμήτορας

  1.600

  Πρόεδρος Τμήματος

  1.600

  Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος

  800

  Διευθυντής Τομέα / Κλινικής / Εργαστηρίου / ΠΜΣ

  1.000

  Πρόεδρος Πανεπιστημιακών Επιτροπών

  1.000

  Καθηγητής

  600

  Αναπληρωτής Καθηγητής

  500

  Επίκουρος Καθηγητής

  425

  Λέκτορας

  400

  ΕΕΔΙΠ Ι & ΙΙ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΔΠ, ΕΤΕΠ

  300

  Ομότιμος Καθηγητής (εφόσον έχει δικό του γραφείο)

  300

  Συνταξιοδοτηθέντες* 300

  *Σε περίπτωση συνταξιοδότησης καθηγητή (οποιασδήποτε βαθμίδας) ή λέκτορα ή άλλου μέλους του εκπαιδευτικού-ακαδημαϊκού προσωπικού (ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ κλπ), η ισχύς του κωδικού θα μπορεί να παραταθεί για διάστημα έως 6 μηνών με αίτηση του ιδίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί εντός 15 ημερών από την ειδοποίηση του χρήστη. Μετά την παρέλευση των 6 μηνών, δεν μπορεί να δοθεί άλλη παράταση στη χρήση του κωδικού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο