Προκήρυξη διαγωνισμού αριθμ. 435/2019

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Βελτίωση υπηρεσιών και εφαρμογών των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών ΑΠΘ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και χρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια λογισμικού και υπηρεσιών συμβούλου που έχουν στόχο την αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ στο ΑΠΘ, γύρω από σε 4 άξονες, ως εξής:

  1. Αναβαθμίσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
  2. Ενδυνάμωση της ηλεκτρονικής μάθησης 
  3. Υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων 
  4. Ενίσχυση της Παραγωγής Ψηφιακού Περιεχομένου.

Ο προϋπολογισμός για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 740.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία χωρίζεται στα παρακάτω τμήματα:

1. Αναβαθμίσεις υπηρεσιών και εφαρμογών  για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

ΤΜΗΜΑ 1:Λογισμικό ψηφιακής υπογραφής εγγράφων μέσω web, προϋπολογισμού 37.022,95€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
ΤΜΗΜΑ 2:Υπηρεσίας εξ’ αποστάσεως «Εγκεκριμένης» Ψηφιακής Υπογραφής,προϋπολογισμού  61.704,92€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
ΤΜΗΜΑ 3: Λογισμικό επεξεργασίας εγγράφων PDF, προϋπολογισμού 23.447,87€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
ΤΜΗΜΑ 4: Λογισμικό διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης (Identity and Access Management), προϋπολογισμού 102.430,17€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
ΤΜΗΜΑ 5: Λογισμικό επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence), προϋπολογισμού 65.466,46€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
ΤΜΗΜΑ 6: Λογισμικό ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ροών εργασίας, προϋπολογισμού 185.114,77€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2. Αναβαθμίσεις υπηρεσιών και εφαρμογών  για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής μάθησης

ΤΜΗΜΑ 7: Λογισμικό υποστήριξης Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ), προϋπολογισμού 30.852,46€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

3. Δράσεις κυβερνοασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων

ΤΜΗΜΑ 8: Υπηρεσίες συμβούλου και επιθεώρησης ISO 27001 για τα κεντρικά datacenters  του ΑΠΘ, Υπηρεσίες συμβούλου για τη συμβατότητα με τον κανονισμό ΓΚΠΔ, προϋπολογισμού 135.750,83€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
ΤΜΗΜΑ 9: Λογισμικό σάρωσης ασφαλείας (security scanning), προϋπολογισμού 63.556,07€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

4. Παραγωγή Ψηφιακού Περιεχομένου

ΤΜΗΜΑ 10: Λογισμικό διαχείρισης, ποιοτικού ελέγχου και μαζικής επεξεργασίας πρωτογενούς ψηφιοποιημένου υλικού της ΒΚΠ, 34.653,49€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για κάθε Τμήμα χωριστά, αλλά για το σύνολο των ειδών του Τμήματος.

Τη  διακήρυξη και την ανακοίνωση της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τη βρούν στη σχετική ανακοίνωση του ΑΠΘ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 73142).

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 8-7-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59:59

Μετάβαση στο περιεχόμενο