Προκήρυξη διαγωνισμού αριθμ.434/2019 (επαναληπτικός)

Tο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμπληρωματικές Προμήθειες Αναβάθμισης Ψηφιακών Υποδομών ΑΠΘ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και χρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, προκηρύσσει επαναληπτικό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την αναβάθμιση του λογισμικού στατιστικής (SPSS), Τμήμα 4 του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού αριθμ. 418/2018 “ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ”  το οποίο κηρύχθηκε άγονο, προϋπολογισμού 65.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Τη  διακήρυξη και την ανακοίνωση της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τη βρούν στη σχετική ανακοίνωση του ΑΠΘ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 71177).
Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 1-4-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59:59.

Μετάβαση στο περιεχόμενο