Προκήρυξη διαγωνισμού αριθμ. 500/2020

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Προμήθειες για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των κεντρικών υπολογιστικών υποδομών του ΑΠΘ για την έρευνα και την εκπαίδευση», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και χρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένου όπου απαιτούνται υπηρεσιών εγκατάστασης, εκπαίδευσης, εγγύησης, γύρω από τους ακόλουθους άξονες:

• Υπολογιστικές υποδομές για την έρευνα και την εκπαίδευση
• Αναβάθμιση κλιματισμού σε κεντρικό Datacenter με βάση τις νέες ανάγκες
• Λογισμικό προσομοίωσης για την εκπαίδευση και την έρευνα
• Λογισμικό VDI (Virtual Desktop Infrastructure) για την εκπαίδευση και την έρευνα
• Επέκταση υπηρεσίας εξ αποστάσεως εγκεκριμένης ψηφιακής υπογραφής

 

Τη  διακήρυξη και την ανακοίνωση της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τη βρούν στη σχετική ανακοίνωση του ΑΠΘ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 92679).

Ο προϋπολογισμός για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ποσό των 1.092.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία χωρίζεται στα παρακάτω τμήματα:

Μετάβαση στο περιεχόμενο