Ανακοίνωση διαβούλευσης διακήρυξης 435/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΘ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 740.000,00€ ΜΕ ΦΠA

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη:

α) την αριθμ. 6499/23-11-2018 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη των Πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», και
β) την 2980/20&21-2-2019 απόφαση της Συγκλήτου (έγγραφο αριθμ. 18150/26-2-2019 ανακοινοποίηση στο ορθό)
Καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του σχεδιασμού της διαδικασίας σύναψης της ανωτέρω σύμβασης.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr (μοναδικός κωδικός 19DIAB000004238), για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας (ημερομηνία λήξης Πέμπτη 14.03.2019).

Η διαβούλευση πραγματοποιείται, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Βελτίωση υπηρεσιών και εφαρμογών των τεχνολογιών, των πληροφοριών και των επικοινωνιών ΑΠΘ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και χρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στο ποσό των  740.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και χωρίζεται στα ακόλουθα τμήματα:

Αναβαθμίσεις υπηρεσιών και εφαρμογών  για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης   
Τμήμα 1:  Λογισμικό ψηφιακής υπογραφής εγγράφων μέσω web, προϋπολογισμού 37.022,95 €  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)                
Τμήμα 2: Υπηρεσίας εξ’ αποστάσεως «Εγκεκριμένης» Ψηφιακής Υπογραφής, προϋπολογισμού  61.704,92 €  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)                             
Τμήμα 3: Λογισμικό επεξεργασίας εγγράφων PDF,  προϋπολογισμού 23.447,87 €  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)                                   
Τμήμα 4: Λογισμικό διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης (Identity and Access Management), προϋπολογισμού 102.430,17 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)                   
Τμήμα 5: Λογισμικό επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence), προϋπολογισμού  65.466,46 €   (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)                             
Τμήμα 6: Λογισμικό ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ροών εργασίας,  προϋπολογισμού 185.114,77 €  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Αναβαθμίσεις υπηρεσιών και εφαρμογών  για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής μάθησης     
Τμήμα 7: Λογισμικό υποστήριξης Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ), προϋπολογισμού 30.852,46 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)                      

Δράσεις κυβερνοασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων     
Τμήμα 8: προϋπολογισμού 135.750,83 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Υπηρεσίες συμβούλου και επιθεώρησης ISO 27001 για τα κεντρικά datacenters  του ΑΠΘ
Υπηρεσίες συμβούλου για τη συμβατότητα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)
Τμήμα 9: Λογισμικό σάρωσης ασφαλείας (security scanning), προϋπολογισμού 63.556,07 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)                                  

Παραγωγή Ψηφιακού Περιεχομένου     
Τμήμα 10: Λογισμικό διαχείρισης, ποιοτικού ελέγχου και μαζικής επεξεργασίας πρωτογενούς ψηφιοποιημένου υλικού της ΒΚΠ, προϋπολογισμού 34.653,49 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)                              

Μετάβαση στο περιεχόμενο