Προκήρυξη διαγωνισμού αριθμ. 498/2020

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση υποδομών για την προαγωγή του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΑΠΘ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και χρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση υποδομών για την προαγωγή του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΑΠΘ, γύρω από τους ακόλουθους άξονες:

Α) Ενίσχυση της Διαθεσιμότητας των Ψηφιακών Υπηρεσιών και της Ακεραιότητας των Δεδομένων ΑΠΘ
Β) Παροχή ενοποιημένων υπηρεσιών τηλεφωνίας στο κεντρικό campus του ΑΠΘ
Γ) Αναβάθμιση οπτικοακουστικού εξοπλισμών αιθουσών διδασκαλίας του ΑΠΘ με τον ταυτόχρονο εμπλουτισμό των ψηφιακών εργαλείων υποστήριξης της ηλεκτρονικής μάθησης

Τη  διακήρυξη και την ανακοίνωση της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τη βρούν στη σχετική ανακοίνωση του ΑΠΘ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 103189).

Ο προϋπολογισμός για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ποσό των 4.247.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία χωρίζεται στα παρακάτω τμήματα:

Μετάβαση στο περιεχόμενο