Εργασία

Αναζήτηση συνεργάτη για την υποστήριξη του Πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικής γραμματείας

Το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet), αστική μη κερδοσκοπική εταιρία των πανεπιστημίων, προσφέρει στα Ιδρύματα, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες εγκατάστασης-μετάβασης καθώς και υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης του Πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικής γραμματείας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (U...

Αναζήτηση συνεργάτη για τη διαχείριση βασικών υπολογιστικών υποδομών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Παροχή υπηρεσιών ψηφιακών πιστοποιητικών, σχεδιασμού, ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών στο πλαίσιο της συνεργασίας GUNET - Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας», ...

Αναζήτηση συνεργάτη για τη διαχείριση της υπηρεσίας ηλεκτρονικών μαθημάτων Α.Π.Θ. (Moodle Administrator)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ για την έρευνα», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου, Πρύτανη του ΑΠ...

Αναζήτηση CMS developer

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ) Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μ...

Αναζήτηση συνεργάτη για τη Διαχείριση υπολογιστικών υποδομών και υποστήριξη χρηστών HPC

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του ΑΠΘ είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση των IT υποδομών και υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. Στελεχώνεται από μηχανικούς και επιστήμονες πληροφορικής όλων των ειδικοτήτων, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων ΤΠ...

Αναζήτηση συνεργάτη για τη διαχείριση βασικών υπολογιστικών υποδομών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Παροχή υπηρεσιών ψηφιακών πιστοποιητικών, σχεδιασμού, ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών στο πλαίσιο της συνεργασίας GUNET - Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας» ...

Αναζήτηση συνεργάτη υποστήριξης πρώτου επιπέδου των δικτυακών υποδομών του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣγια υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Ζητείται συνεργάτης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης για την υποστήριξη πρώτου επιπέδου των δικτυακών υποδομών του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ). ...

Αναζήτηση συνεργάτη για την Υποστήριξη των κεντρικών Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ) και του συστήματος Identity Management του ΑΠΘ

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΚΗΔ ΑΠΘ) επιθυμεί να αναθέσει το παρακάτω αντικείμενο σε ένα συνεργάτη. Αντικείμενο: Υποστήριξη των κεντρικών Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ) και του συστήματος Identity Management του ΑΠΘ. Προαπαιτούμενα:  Πτ...

Αναζήτηση Web developer

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ για την έρευνα», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου, Πρύτανη του ΑΠΘ, πρ...

Αναζήτηση developers

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ευρωπαϊκή Υποδομή Ψηφιακών Φοιτητικών Υπηρεσιών - European Digital Student Service Infrastructure (EDSSI)», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο το...

Αναζήτηση συνεργάτη για υποστήριξη χρηστών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ για την έρευνα», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου, Πρύτανη του ΑΠΘ, πρ...
Μετάβαση στο περιεχόμενο