Αναζήτηση συνεργάτη για υποστήριξη χρηστών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ για την έρευνα», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου, Καθηγητή Κτηνιατρικής, Πρύτανη του ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα άτομο (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης το παρακάτω έργο με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 11.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31/08/2023 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ – Υποστήριξη χρηστών στην αξιοποίηση εφαρμογών και υπηρεσιών Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ)

Ο συνεργάτης που θα επιλεγεί θα:

  • Προσφέρει τεχνική υποστήριξη στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας όσον αφορά στην πρόσβαση στο δίκτυο και στη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ (παροχή υποστήριξης μέσω email, τηλεφώνου, γκισέ) 
  • Διεκπεραιώνει αιτήματα για χρήση ψηφιακών υπηρεσιών με χρήση κατάλληλων εργαλείων (π.χ. αιτήματα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών, αιτήματα διαχείρισης θυρίδων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ)
  • Αξιοποιεί σύγχρονα εργαλεία (ticketing, document management, online documentation, VoIP call center, cloud services κλπ) εξυπηρέτησης αιτημάτων και συνεργασίας με άλλες ομάδες
  • Διεκπεραιώνει αιτήματα για τη δημιουργία ηλεκτρονικών ερευνών με χρήση του εργαλείου survey.auth.gr
  • Προσφέρει υποστήριξη 1ου επιπέδου στη χρήση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων του ΑΠΘ
  • Διαχειρίζεται μητρώα δεδομένων
  • Δρομολογεί, όταν απαιτείται, αιτήματα υποστήριξης στο επόμενο επίπεδο υποστήριξης και θα συντονίζει την ολοκλήρωσή τους
  • Προετοιμάζει εκπαιδευτικό υλικό (web-based ή έντυπο), τεκμηριώνει διαδικασίες και υλοποιεί δράσεις εκπαίδευσης/ενημέρωσης χρηστών

Η υποβολή προτάσεων λήγει στις 6/12/2021 και ώρα 14:00.

Νέα καταληκτική ημερομηνία 13/12/2021 και ώρα 14:00

Αναλυτικές πληροφορίες  στο συνημμένο αρχείο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο