Διασύνδεση με Internet

Το ΑΠΘ συνδέεται με το Internet μέσω του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ – GRNET), το δίκτυο που διασυνδέει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας.

Κύρια σύνδεση

Η κύρια σύνδεση του ΑΠΘ με το ΕΔΥΤΕ είναι τεχνολογίας 10 Gigabit Ethernet (ταχύτητας 10 Gigabit/sec – 10 Gbps). Η σύνδεση έχει υλοποιηθεί πάνω από το δίκτυο οπτικής πολυπλεξίας (wavelength division multiplexing – WDM) του ΕΔΥΤΕ, μεταξύ του συνοριακού δρομολογητή του ΑΠΘ και κόμβου του ΕΔΥΤΕ στην Αθήνα.

Εφεδρικές συνδέσεις

Πάνω από το μητροπολιτικό δίκτυο Θεσσαλονίκης του ΕΔΥΤΕ έχουν επίσης εγκατασταθεί δύο συνδέσεις ταχύτητας 10 και 2 Gbps, μεταξύ δρομολογητών του ΑΠΘ και του κόμβου του ΕΔΥΤΕ στη Θεσσαλονίκη. Πάνω από αυτές τις συνδέσεις δρομολογείται κίνηση μόνο σε περίπτωση βλάβης (ή γενικότερα διακοπής λειτουργίας) του κύριου συνοριακού δρομολογητή του ΑΠΘ ή σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσής του με τον κόμβο του ΕΔΥΤΕ στην Αθήνα.

Ιστορικά στοιχεία

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι το πρώτο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα που συνδέθηκε με το ΕΔΥΤΕ (τότε επονομαζόμενο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας – ΕΔΕΤ) με τεχνολογία Ασύγχρονου Τρόπου Μεταφοράς (Asynchronous Transfer Mode, ATM). Μετά από μια περίοδο πειραμάτων που πραγματοποιήθηκαν από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του ΕΔΕΤ και το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου του ΑΠΘ, στις 22 Δεκεμβρίου 1998 η κύρια σύνδεση του ΑΠΘ με το Internet μετατράπηκε σε ATM με εύρος ζώνης (bandwidth) 6 Mbps (Megabits per second).

Με τον τρόπο αυτό αποσυμφορήθηκε η φανερά συμφορημένη γραμμή των 2 Mbps που λειτουργούσε ως εκείνη τη στιγμή ως κύρια σύνδεση του ΑΠΘ.

Μετά από μια σειρά διαδοχικών αναβαθμίσεων (12 Mbps στις 6/3/2000, 16 Mbps στις 27/12/2000, 24 Mbps στις 21/6/2001, 25 Mbps στις 6/6/2002) από τις 10/9/2002 η σύνδεση του ΑΠΘ με το ΕΔΕΤ ήταν καθαρής IP χωρητικότητας περίπου 26,5 Mbps, ενώ η χωρητικότητα του κυκλώματος σε ΑΤΜ επίπεδο ήταν 32 Mbps.

Στις 7/10/2004 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και δόθηκε σε παραγωγή το νέο κύκλωμα, τεχνολογίας Gigabit Ethernet, μέσω του οποίου συνδέθηκε το ΑΠΘ με το ΕΔΕΤ-2, και συγκεκριμένα με τον κόμβο του ΕΔΕΤ στη Θεσσαλονίκη. Με αυτή την αναβάθμιση αποσυμφορήθηκε η σύνδεση του ΑΠΘ με το Διαδίκτυο.

Στις 1/7/2009 πραγματοποιήθηκε η σύνδεση του ΑΠΘ με κεντρικό κόμβο του ΕΔΕΤ στην Αθήνα με κύκλωμα τεχνολογίας 10 Gigabit Ethernet, που υλοποιήθηκε πάνω από το δίκτυο οπτικής πολυπλεξίας (WDM) του ΕΔΕΤ.

Η σύνδεση του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας με άλλα δίκτυα

Η σύνδεση των Ελληνικών Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Ιδρυμάτων με το υπόλοιπο Internet γίνεται μέσω των κόμβων του ΕΔΥΤΕ που βρίσκονται στην Αθήνα. Οι κόμβοι αυτοί έχουν τις εξής συνδέσεις με το υπόλοιπο Internet:

  • 2 συνδέσεις ταχύτητας 30 Gbps έκαστη με τους 2 κόμβους του πανευρωπαϊκού ερευνητικού δικτύου GEANT που βρίσκονται στην Αθήνα. Oι κόμβοι αυτοί με τη σειρά τους έχουν 2 συνδέσεις, ταχύτητας 30 Gbps έκαστη, με άλλους κόμβους του GEANT στην Ευρώπη. Μέσω των συνδέσεων αυτών δρομολογείται όλη η κίνηση του ΕΔΥΤΕ με τα μη ελληνικά δίκτυα
  • 2 συνδέσεις ταχύτητας 20 Gbps με κόμβους του GR-ΙΧ (Greek Internet eXchange), μέσω των οποίων συνδέεται με τα υπόλοιπα ελληνικά δίκτυα

Στον παρακάτω χάρτη απεικόνισης πραγματικού χρόνου φαίνεται η κατάσταση λειτουργίας και συνδεσιμότητας των βασικών κόμβων του δικτύου κορμού του ΕΔΥΤΕ.

Κατάσταση διεθνών γραμμών, δικτύου κορμού του ΕΔΥΤΕ και συνδέσεων του ΑΠΘ

Στατιστικά στοιχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο