Αναζήτηση συνεργάτη για την υποστήριξη του Πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικής γραμματείας

Τύπος Ενημέρωσης 

Το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet), αστική μη κερδοσκοπική εταιρία των πανεπιστημίων, προσφέρει στα Ιδρύματα, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες εγκατάστασης-μετάβασης καθώς και υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης του Πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικής γραμματείας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (UniverSIS). Στο πλαίσιο αυτό αναζητά συνεργάτη στην περιοχή της Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση της ομάδας υποστήριξης.


Αντικείμενο του έργου:


Ο συνεργάτης που θα επιλεγεί θα:


• Εποπτεύει την καλή λειτουργία συστημάτων Ηλεκτρονικής Γραμματείας, αξιοποιώντας τόσο εργαλεία ελέγχου (monitoring), όσο και αναφορές προβλημάτων των τοπικών διαχειριστών των Ιδρυμάτων
• Υποστηρίζει σε 2ο επίπεδο τους διαχειριστές των Ιδρυμάτων σε θέματα λειτουργίας του συστήματος. Παράλληλα, τους εκπαιδεύει σε θέματα ορθής καταχώρησης των προγραμμάτων σπουδών και των κανόνων λήψης μαθημάτων, στην καταχώρηση προγράμματος μαθημάτων και αιθουσών, στις εγγραφές φοιτητών και δηλώσεις μαθημάτων, δημιουργία εξεταστικών και καταχώρησης βαθμών, καθώς και στη διαμόρφωση πρότυπων πιστοποιητικών για βεβαιώσεις και τίτλους σπουδών
• Υποστηρίζει σε θέματα διαχείρισης δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών του συστήματος, όπως αρμόζει στο ρόλο τους

Απαιτούμενα προσόντα:


Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα τα ακόλουθα προσόντα:


• Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε διαχείριση ή/και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων/ υπηρεσιών ΤΠΕ
• Γνώση διαχείρισης διακομιστών με λειτουργικά ανοιχτού κώδικα και Windows
• Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (B2)


Επιπλέον προσόντα:


Θα συνεκτιμηθούν τα ακόλουθα προσόντα:


• Επαγγελματική εμπειρία στην υποστήριξη συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικής γραμματείας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή/και γενικότερα εκπαιδευτικού ιδρύματος
• Γνώσεις χειρισμού RDBMS
• Γνώση γλώσσας SQL
• Διαπροσωπική ικανότητα κυρίως σε θέματα:
  - Ομαδικής συνεργασίας
  - Διαχείρισης παραπόνων
  - Γρήγορη και ακριβή κατανόησης των αναγκών του πελάτη
  - Καθοδήγησης προσαρμοσμένης σε διαφορετικά επίπεδα τεχνικών γνώσεων


Οι υποψήφιοι θα βρεθούν σε ένα περιβάλλον που θα τους δώσει σημαντικά εφόδια και γνώσεις στον χώρο των υπηρεσιών ηλεκτρονικής γραμματείας, μαθαίνοντας βέλτιστες τεχνικές σε θέματα διαχείρισης και υποστήριξης συστημάτων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:


• Δυνατότητα για συνεργασία τόσο ανεξάρτητα, όσο και σε συνεργατικό αλλά οριοθετημένο (agile) περιβάλλον
• Επιθυμία για διαρκή βελτίωση (self-motivation)
• Αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμό


Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν:


• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
• Αντίγραφα τίτλων, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.


Απασχόληση: Πλήρης (για αρχικό διάστημα έξι μηνών).

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση admin@it.auth.gr  αναγράφοντας στο subject του μηνύματος  «Υποστήριξη του Πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικής γραμματείας (GUnet)», έως τη Τρίτη 30/11/2021 και ώρα 14:00.