Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ

Προμήθεια εξοπλισμού για τα DATA CENTERS και τα γραφεία του ΚΗΔ ΑΠΘ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
προκηρύσσει

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τα DATA CENTERS και τα γραφεία του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ), του ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού €28.000,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Υποστήριξη και παροχή προηγμένων υπηρεσιών για την έρευνα» με κωδικό έργου 85159 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κo. Λαόπουλο Θεόδωρο, Αντιπρύτανη/ καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ., το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ, 1ος όροφος Κτιρίου Βιολογίας, Πανεπιστημιούπολη 54124

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 08/01/2015 και ώρα 14:00 μμ
Διενέργεια διαγωνισμού: Παρασκευή 09/01/2015 και ώρα 12:00 μμ

Για λόγους διευκόλυνσης των ενδιαφερομένων, επισυνάπτεται το αρχείο “Πίνακας τεχνικών προδιαγραφών.docx”, το οποίο δεν αποτελεί επίσημο έγγραφο του διαγωνισμού.

Συνημμένα 

Μετάβαση στο περιεχόμενο