Αναζήτηση συνεργάτη Διαχείρισης εξυπηρετητών Microsoft Windows Servers και Microsoft Windows Desktops με εργαλεία κεντρικής διαχείρισης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ για την έρευνα», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου, Καθηγητή Κτηνιατρικής, Πρύτανη του ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 12.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31/08/2023 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

Διαχείριση εξυπηρετητών Microsoft Windows Servers και Microsoft Windows Desktops με εργαλεία
κεντρικής διαχείρισης / έως 6 μήνες / έως 12.000,00€

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ο/η συνεργάτης/ιδα που θα επιλεγεί θα συμμετέχει μετά από εσωτερική εκπαίδευση στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Διαχείριση εξυπηρετητών Microsoft Windows Servers
  • Εγκατάσταση και διαχείριση Windows Servers
  • Διαχείριση Active Directory (χρήστες, υπολογιστές, domain policies)
  • Επιτήρηση λειτουργίας υπηρεσιακών εφαρμογών
 • Διαχείριση θέσεων εργασίας Microsoft Windows Desktops με εργαλεία κεντρικής διαχείρισης
  • Απομακρυσμένη εγκατάσταση Windows desktops και λογισμικού
  • Απομακρυσμένες ενημερώσεις και αναβαθμίσεις Windows Λ/Σ και εφαρμογών
  • Πρόληψη και αντιμετώπιση γεγονότων ασφαλείας (εμφάνιση ιών κλπ)
  • Βελτίωση και ανάπτυξη εργαλείων και διαδικασιών απομακρυσμένης κεντρικής διαχείρισης

Νέα καταληκτική υποβολής προτάσεων στις 12/09/2022 και ώρα 16:00.

Αναλυτικές πληροφορίες  στο συνημμένο αρχείο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Συνημμένα :

Μετάβαση στο περιεχόμενο