Αναζήτηση συνεργάτη για τεχνική υποστήριξη χρηστών στη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ για την έρευνα», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου, Καθηγητή Κτηνιατρικής, Πρύτανη του ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα άτομο (1) με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα 7 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης το παρακάτω έργο με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 14.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31/08/2023 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

Τεχνική υποστήριξη χρηστών στη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών – έως 7 μήνες – έως 14.000,00 €
O συνεργάτης που θα επιλεγεί θα:
• Προσφέρει τεχνική υποστήριξη στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας όσον αφορά στην πρόσβαση στο
δίκτυο και στη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ (παροχή
υποστήριξης μέσω email, τηλεφώνου, γκισέ)
• Διεκπεραιώνει αιτήματα για χρήση ψηφιακών υπηρεσιών με χρήση κατάλληλων εργαλείων (π.χ. αιτήματα
έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών, αιτήματα διαχείρισης θυρίδων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αιτήματα
διενέργειας ηλεκτρονικών ερευνών κλπ)
• Αξιοποιεί σύγχρονα εργαλεία (ticketing, document management, online documentation, VoIP call center,
cloud services κλπ) εξυπηρέτησης αιτημάτων και συνεργασίας με άλλες ομάδες
• Προσφέρει υποστήριξη 1ου επιπέδου στη χρήση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων του
ΑΠΘ
• Διαχειρίζεται μητρώα δεδομένων
• Δρομολογεί, όταν απαιτείται, αιτήματα υποστήριξης στο επόμενο επίπεδο υποστήριξης και συντονίζει την
ολοκλήρωσή τους
• Προετοιμάζει εκπαιδευτικό υλικό (web-based ή έντυπο), τεκμηριώνει διαδικασίες και υλοποιεί δράσεις
εκπαίδευσης/ενημέρωσης χρηστών

Η υποβολή προτάσεων λήγει στις 03/06/2022 και ώρα 14.00

Αναλυτικές πληροφορίες  στο συνημμένο αρχείο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Συνημμένα:

Μετάβαση στο περιεχόμενο