Αναζήτηση Web developer

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του ΑΠΘ είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση των IT υποδομών και υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. Στελεχώνεται από μηχανικούς και επιστήμονες πληροφορικής όλων των ειδικοτήτων, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων ΤΠΕ, από τη διαχείριση υποδομών δικτύων και datacenters, μέχρι την ανάπτυξη και διαχείριση εφαρμογών, αναπτύσσοντας ηλεκτρονικές υπηρεσίες που εξυπηρετούν την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Στην παρούσα φάση το ΚΗΔ αναζητά συνεργάτη για τη στελέχωση του Τμήματος Δικτυακών Υποδομών ο/η οποίος/α θα απασχοληθεί στην ανάπτυξη web-based εργαλείων και ιστοσελίδων. Μετά την υπογραφή σύμβασης έργου για δοκιμαστική περίοδο έως 6 μηνών, θα υπάρξει δυνατότητα ανανέωσης.

Συγκεκριμένα, ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα :

 • Συμμετέχει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη βελτίωση web-based (Python Flask) εργαλείων διαχείρισης δικτυακού εξοπλισμού, IP τηλεφωνίας και λοιπών υποδομών μέσω APIs.
 • Συμμετέχει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη βελτίωση του backend software που διεκπεραιώνει την επικοινωνία με το δικτυακό εξοπλισμό, τους servers IP τηλεφωνίας και τη λοιπή υποδομή.
 • Συμμετέχει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη βελτίωση των web σελίδων διαχείρισης του μητρώου υπολογιστών και τηλεφωνικών συνδέσεων του ΑΠΘ, μέσω άντλησης πληροφοριών από MySQL και APIs.

Οι συνεργάτες του ΚΗΔ:

 • Αποκτούν εμπειρία στις σύγχρονες τεχνολογίες.
 • Εντάσσονται σε ένα φιλικό περιβάλλον άριστης συνεργασίας.
 • Εργάζονται με εφαρμογές σε συστήματα παραγωγής εντατικής χρήσης από χιλιάδες χρήστες της κοινότητας του πανεπιστημίου.
 • Συμμετέχουν σε εθνικές και διεθνείς δράσεις συνεργασίας με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς.


Απαιτούμενα προσόντα – κριτήρια

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα τα ακόλουθα προσόντα:

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ στην περιοχή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Για τίτλους της αλλοδαπής πρέπει κατά την αίτηση να συνυποβληθεί η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (B2).
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε σχεδιασμό και ανάπτυξη κώδικα Python.


Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα – κριτήρια

Εμπειρία σε:

 • Σχεδιασμό και ανάπτυξη κώδικα στο Python framework “Flask”.
 • Σχεδιασμό και ανάπτυξη web-based εφαρμογών: ανάπτυξη frontend και backend, REST APIs.
 • Ανάπτυξη λογισμικού με χρήση MySQL, HTML, CSS, Javascript.
 • Συνεργατική ανάπτυξη λογισμικού στο πλαίσιο ομάδας προγραμματιστών, με εργαλεία code management, versioning, issue management.
 • Τεκμηρίωση κώδικα, συγγραφή τεχνικών κειμένων και οδηγιών χρήσης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 2. Αντίγραφα τίτλων, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.

Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες ή όσοι/ες έχουν κριθεί κατάλληλοι μπορεί να κληθούν σε συνέντευξη.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση admin@it.auth.gr αναγράφοντας στο θέμα του μηνύματος  «Ανάπτυξη web-based εργαλείων και ιστοσελίδων», έως την Παρασκευή 06/05/2022 και ώρα 15:00. Για πληροφορίες/διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Καλαμποκίδου (τηλ. 2310.998479, 2310.998433, email: admin@it.auth.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο έργου οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον κ. Χ. Λασκαρίδη (τηλ.: 2310.99.8593, email: haris@it.auth.gr).

Μετάβαση στο περιεχόμενο