Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ

Ειδικοί όροι χρήσης της Υπηρεσίας εικονικών υποδομών (virtual infrastructure)

Για την παροχή της υπηρεσίας απαιτείται η πλήρης και ανεπιφύλακτη συμμόρφωση των υπευθύνων και των διαχειριστών των φιλοξενούμενων εικονικών υποδομών του ΑΠΘ με τους παρακάτω όρους.

Γενικά

 • Η λειτουργία κάθε φιλεξενούμενης εικονικής υποδομής δεν πρέπει να αντιβαίνει στον υφιστάμενο Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Δεδομένων ΑΠΘ.
 • Ο Υπεύθυνος εικονικής υποδομής πρέπει να ανήκει στο μόνιμο προσωπικό του ΑΠΘ.
 • Οι εικονικές υποδομές υπομονάδων και δράσεων του ΑΠΘ φιλοξενούνται για τρία χρόνια. Ο υπεύθυνος, αφού ενημερωθεί με e-mail για την επικειμενη λήξη του, μπορεί να αιτηθεί την παράταση της φιλοξενίας.
 • Τα περιεχόμενα κάθε φιλοξενούμενης εικονικής υποδομής διατηρούνται για δύο (2) μήνες από τη λήξη της φιλοξενίας του.
 • Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από την εποπτεύουσα Επιτροπή και κατά περίπτωση από το Πρυτανικό συμβούλιο.

Υποχρεώσεις Υπεύθυνου εικονικής υποδομής

 • ενημερώνει άμεσα το ΚΗΔ σε περίπτωση αλλαγής διαχειριστή καθώς και σε περίπτωση αλλαγής υπευθύνου.
 • διασφαλίζει ότι η δράση που εξυπηρετεί η εικονική υποδομή αφορά ακαδημαϊκή δραστηριότητα https://it.auth.gr/contact/του ΑΠΘ.
 • διασφαλίζει ότι η χρήση της υπηρεσίας αφορά αποκλειστικά τη δράση που περιγράφεται στην αίτησή του.
 • προκειμένου να γίνεται σωστή αξιοποίηση των υπολογιστικών και αποθηκευτικών πόρων της υπηρεσίας εικονικών υποδομών, ο υπεύθυνος οφείλει να ενημερώνει το ΚΗΔ σε περίπτωση παύσης της χρήσης της υποδομής προκειμένου να αποδεσμεύονται οι πόροι.

Υποχρεώσεις Διαχειριστή εικονικής υποδομής

Διαχειριστής κάθε εικονικής υποδομής είναι ο τεχνικός στον οποίο ο Υπεύθυνος της εικονικής υποδομής έχει αναθέσει τη διαμόρφωση, λειτουργία και συντήρησή της. Ο διαχειριστής οφείλει να:

 • διατηρεί τον κωδικό πρόσβασης της εικονικής υποδομής αυστηρά προσωπικό και να ενημερώνει άμεσα το ΚΗΔ σε περίπτωση διαρροής ή απώλειάς του.
 • φροντίζει ώστε η λειτουργία κάθε εικονικής υποδομής να μην καταχράται τους πόρους του συστήματος (επεξεργαστική ισχύ, μνήμη, αποθηκευτικό χώρο, εύρος δικτύου), ώστε να μη δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία των υπόλοιπων εικονικών μηχανών που φιλοξενούνται εκεί.
 • επιμελείται τη λήψη και διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας του εικονικού εξυπηρετητή. Το ΚΗΔ διατηρεί με δικά του μέσα, αντίγραφα ασφαλείας του συνόλου των εικονικών υποδομών για περιορισμένο χρονικό διάστημα και δύναται να επαναφέρει εικονικές υποδομές μόνο σε περιπτώσεις σημαντικής απώλειας δεδομένων.
 • παρακολουθεί τα θέματα ασφάλειας και να διορθώνει τα σχετικά προβλήματα που συνδέονται με το λειτουργικό σύστημα και τις εφαρμογές που έχει εγκαταστήσει και διατηρεί στον φιλοξενούμενο εικονικό εξυπηρετητή.

Υποχρεώσεις και παροχές ΚΗΔ

Οι διαχειριστές του ΚΗΔ θα εκτελούν ενέργειες συντήρησης φροντίζοντας:

 • η υποδομή εικονικών μηχανών (virtualization platform) και το σύστημα αποθηκευτικού χώρου να αναβαθμίζονται τακτικά με τις τελευταίες ενημερώσεις που κυκλοφορούν επισήμως από τους κατασκευαστές, ώστε να αποφεύγονται επικίνδυνες εκθέσεις σε προβλήματα ασφαλείας.
 • τη λήψη κεντρικών αντιγράφων ασφαλείας (backup) τα οποία θα εγγυώνται τη λειτουργία του συνόλου της υποδομής εικονικών υποδομών.

Για να εξασφαλιστεί η σωστή αξιοποίηση των υπολογιστικών και αποθηκευτικών πόρων της υπηρεσίας εικονικών υποδομών:

 • σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο εικονικός εξυπηρετητής δεν αξιοποιεί τους υπολογιστικούς/αποθηκευτικούς πόρους που έχει δεσμεύσει, θα ειδοποιείται ο υπεύθυνος προκειμένου να γίνονται αναπροσαρμογές στα μεγέθη (πχ μέγεθος μνήμης, αριθμός CPU, αποθηκευτικός χώρος).
 • σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδράνεια στην εικονική μηχανή για διάστημα άνω των δύο (2) μηνών, το ΚΗΔ θα ενημερώνει τον υπεύθυνο και στη συνέχεια θα ξεκινούν οι διαδικασίες αποδέσμευσης των πόρων.
Μετάβαση στο περιεχόμενο