Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ

Κανονισμός λειτουργίας ασύρματων τοπικών δικτύων (Wireless Local Area Networks - WLANs) στο ΑΠΘ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα ασύρματα δίκτυα προσφέρουν τη δυνατότητα σύνδεσης στο Internet (συνήθως φορητών) υπολογιστών και συσκευών χωρίς τη χρήση καλωδίου δικτύου. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να διαθέτει ο υπολογιστής κάρτα ασύρματης δικτύωσης και να βρίσκεται εντός της εμβέλειας ενός από τα σημεία ασύρματης πρόσβασης (wireless access points ή απλούστερα access points). Η δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα χωρίς τους περιορισμούς των καλωδίων και διάφορων πολύπλοκων διαδικασιών εγκατάστασης κάνουν τα ασύρματα δίκτυα ιδιαίτερα δημοφιλή.

Καθώς όμως το μέσο μετάδοσης δεν είναι χωροταξικά ελεγχόμενο, προκύπτουν θέματα στη χρήση ασύρματων υπηρεσιών που δεν υφίστανται στις ενσύρματες εκδοχές τους. Το παρόν κείμενο συμπληρώνει τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου του ΑΠΘ, εξειδικεύοντας το κανονιστικό πλαίσιο και τις προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν οι μονάδες του ΑΠΘ σε ό,τι αφορά στη δημιουργία και χρήση ασύρματων τοπικών δικτύων (Wireles Local Area Networks – WLANs) εντός του ιδρύματος. Το κάθε WLAN μπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα access points. Τα WLANs αυτά στο πλαίσιο του παρόντος κειμένου διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

 • Το «Ενοποιημένο Δίκτυο Ασύρματης Πρόσβασης» (ΕΔΑΠ) του ΑΠΘ, το οποίο είναι υπό τη διαχείριση του ΚΗΔ και καλύπτει τις ανάγκες όλων των μελών του ΑΠΘ, αλλά και άλλων μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, με συγκεκριμένα, περιορισμένου πλήθους WLANs που είναι όλα διαθέσιμα σε όλη την περιοχή κάλυψής του. Αποτελείται από μεγάλο πλήθος access points υπό ενιαίο σύστημα διαχείρισης.
 • Τα «WLANs προσωπικής χρήσης», το καθένα από τα οποία καλύπτει τις ανάγκες ενός χρήστη ή μιας πολύ μικρής κλειστής ομάδας χρηστών, π.χ. για την ασύρματη διασύνδεση ασύρματων συσκευών εντός ενός γραφείου ή εργαστηρίου. Το κάθε WLAN προσωπικής χρήσης αποτελείται από ένα access point.
 • Τα «WLANs υποδομής» (infrastructure) που λειτουργούν υπό την ευθύνη ακαδημαϊκών μονάδων του ΑΠΘ, σε χώρους των μονάδων αυτών, για την παροχή κοινόχρηστων υπηρεσιών και δικτυακής πρόσβασης στα μέλη της μονάδας, αλλά και σε όλα τα μέλη του ΑΠΘ. Το κάθε WLAN υποδομής αποτελείται από ένα ή (συνήθως) περισσότερα access points.

2. ΑΡΧΕΣ

Ο υφιστάμενος Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου του ΑΠΘ εφαρμόζεται και για τα ασύρματα τοπικά δίκτυα, τα οποία θεωρούνται τμήμα του Δικτύου Δεδομένων ΑΠΘ. Επιπλέον, το παρόν κανονιστικό πλαίσιο βασίζεται σε τρεις αρχές ευρείας αποδοχής. Οι ασύρματες υπηρεσίες του ΑΠΘ θα πρέπει να έχουν κατάλληλες προδιαγραφές ώστε να επιτυγχάνεται:

 • Η προστασία των ίδιων των χρηστών της υπηρεσίας από υποκλοπή των στοιχείων πιστοποίησής τους (username, password) ή των δεδομένων της επικοινωνίας τους.
 • Η προστασία του δικτύου δεδομένων του ΑΠΘ και του Internet από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, σύμφωνα με α) τον Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου ΑΠΘ και β) τις υποχρεώσεις του ΑΠΘ έναντι τρίτων, π.χ. Κανονισμός Χρήσης Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).
 • Η πιστοποιημένη παροχή ασύρματης δικτυακής πρόσβασης σε όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η ευθύνη λειτουργίας του Ενοποιημένου Δικτύου Ασύρματης Πρόσβασης ανήκει στο ΚΗΔ του ΑΠΘ.

Η ευθύνη λειτουργίας των WLANs υποδομής ανήκει στους επίσημους διαχειριστές των υποδομών αυτών και υπόκειται σε κανόνες που καθορίζουν μεταξύ άλλων το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο παρεχόμενης προστασίας, όπως προδιαγράφεται στις επόμενες ενότητες.

Η ευθύνη λειτουργίας των WLANs προσωπικής χρήσης ανήκει στους τελικούς χρήστες που τα εγκαθιστούν για προσωπική τους εξυπηρέτηση. Είναι ευθύνη των ίδιων των χρηστών των WLANs προσωπικής χρήσης να προστατεύονται από υποκλοπές, ενώ οι ίδιοι είναι υπόλογοι να εξασφαλίσουν την προστασία του δικτύου δεδομένων και του Διαδικτύου από κακή χρήση του WLAN προσωπικής χρήσης και των συσκευών που συνδέονται σε αυτό.

Απαγορεύεται η παροχή ασύρματης πρόσβασης σε πάνω από 8 μέλη του ΑΠΘ μέσω WLAN προσωπικής χρήσης. Εάν υπάρχουν τέτοιες ανάγκες, απαιτείται να ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για κάλυψη του χώρου από το ΕΔΑΠ.

3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ασφάλεια

Σε ένα μέρος ενδέχεται να είναι διαθέσιμα πολλά ασύρματα δίκτυα, οπότε ο χρήστης καλείται να διαλέξει το WLAN στο οποίο θα συνδεθεί. Τα δεδομένα του χρήστη διακινούνται με ασφάλεια, μόνον εφόσον αυτός συνδεθεί σε επίσημα αναγνωρισμένη-πιστοποιημένη από το ΚΛΔ υποδομή ασύρματης πρόσβασης στο δίκτυο του ΑΠΘ. Άρα, ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί με εύκολο τρόπο να επιβεβαιώσει εάν πρόκειται να συνδεθεί σε αυθεντική ασύρματη υποδομή του ΑΠΘ, και όχι σε ασύρματο εξοπλισμό κάποιου πιθανώς κακόβουλου διαχειριστή (rogue wireless access points) ο οποίος, μεταξύ άλλων, θα μπορούσε να υποκλέψει ή να παραποιήσει τη δικτυακή κίνηση του υπολογιστή του χρήστη.

Η ανάγκη για προστασία του δικτύου δεδομένων του ΑΠΘ από μη εξουσιοδοτημένη χρήση επιβάλλει την πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη από την υποδομή ασύρματης πρόσβασης. Συνεπώς απαγορεύεται η διάθεση «ανοιχτών» δικτύων (δηλ. δικτύων στα οποία συνδέεται οποιοσδήποτε χωρίς κανέναν έλεγχο), ενώ η πιστοποίηση με κοινόχρηστο κωδικό πρόσβασης (pass-phrase) επιτρέπεται μόνο στα WLANs προσωπικής χρήσης.

Τέλος, η χρήση ισχυρής κρυπτογράφησης στην ασύρματη επικοινωνία, βάσει των διεθνών προτύπων, διασφαλίζει ότι τα δεδομένα του κάθε χρήστη που μεταδίδονται στο ασύρματο μέσο δεν μπορούν να τύχουν υποκλοπής.

Δικαιούχοι

Η πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο θα πρέπει να παρέχεται μόνο:

 • σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ
 • σε μέλη ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που επισκέπτονται το ΑΠΘ, τα οποία ιδρύματα συμμετέχουν στη διεθνή υποδομή πρόσβασης EduRoam, όπου συμμετέχει και το ΑΠΘ

Η ακαδημαϊκή φύση και οι γενικές αρχές που διέπουν το Δίκτυο Δεδομένων του ΑΠΘ, επιτάσσουν κάθε WLAN του ΕΔΑΠ ή WLAN υποδομής να είναι προσβάσιμo από οποιoδήποτε μέλος του ΑΠΘ ή ιδρύματος EduRoam βρεθεί μέσα στην εμβέλειά του. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συνδεθεί κάποιος δικαιούχος σε ασύρματο δίκτυο του ΑΠΘ είναι να μπορεί να ταυτοποιηθεί και να εξουσιοδοτηθεί η πρόσβασή του μέσω της κεντρικής υποδομής Radius του ΑΠΘ που διαχειρίζεται το ΚΗΔ. Τέτοιοι είναι τελικοί χρήστες που:

 • διαθέτουν λογαριασμό χρήστη στο ΚΗΔ ή
 • διαθέτουν λογαριασμό σε τμήμα που συμμετέχει στην κεντρική υπηρεσία Radius ή
 • διαθέτουν λογαριασμό σε ίδρυμα που μπορεί να πιστοποιείται μέσω της διεθνούς υποδομής EduRoam

Επισκέπτες που συμμετέχουν σε ημερίδες, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις μπορούν να έχουν προσωρινή πρόσβαση επισκέπτη (“guest access”) στη διάρκεια της εκδήλωσης, κατόπιν συνεννόησης με το ΚΛΔ, εφόσον ο χώρος της εκδήλωσης καλύπτεται από το ΕΔΑΠ, χωρίς όμως να αίρεται η απαίτηση για προσωποποιημένη πρόσβαση. Για το σκοπό αυτό, εκδίδονται από το ΚΛΔ προσωπικά προσωρινά στοιχεία πρόσβασης (username και password) για κάθε επισκέπτη.

Όπως αναφέρεται και στον Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Δεδομένων ΑΠΘ, σε κάθε περίπτωση, η χρήση του δικτύου πρέπει να γίνεται για ακαδημαϊκές και ερευνητικές δραστηριότητες και μόνον. Απαγορεύεται ρητά η οποιασδήποτε μορφής έξω-πανεπιστημιακή και εμπορική δραστηριότητα.

Γεωγραφική Κάλυψη

Θα πρέπει να καταβάλεται προσπάθεια, ώστε η κάλυψη των ασύρματων τοπικών δικτύων να περιορίζεται γεωγραφικά εντός των χώρων του Πανεπιστημίου.

Ειδικά τα WLANs προσωπικής χρήσης θα πρέπει να καλύπτουν ένα σχετικά μικρό χώρο (γραφείο, εργαστήριο), ενώ δεν επιτρέπεται να εγκαθίστανται και να λειτουργούν παρέχοντας πρόσβαση στο δίκτυο σε χώρους, όπου υπάρχει επαρκής κάλυψη από το ΕΔΑΠ. Σε περίπτωση που ένα WLAN προσωπικής χρήσης ανιχνευθεί από το ΕΔΑΠ με σχετικά ισχυρό σήμα, το ΚΗΔ θα ζητήσει από τον υπεύθυνο του WLAN προσωπικής χρήσης κατ’ αρχήν να μειώσει την ισχύ εκπομπής του αντίστοιχου wireless access point και κατά δεύτερον να εξετάσει την αναγκαιότητα λειτουργίας αυτού του WLAN προσωπικής χρήσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ως προς τη μείωση της ισχύος εκπομπής, το ΚΗΔ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύνδεση του αντίστοιχου access point με το δίκτυο.

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιοχή συχνοτήτων 2,4 GHz

Δεν απαιτείται εκχώρηση ραδιοσυχνότητας για τη λειτουργία σταθμών ραδιοεπικοινωνιών, οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις (απόφαση ΕΕΤΤ 254/72, ΦΕΚ 895/Β/1672002/άρθρο 5):

 • Εκπέμπουν και λαμβάνουν στην περιοχή ραδιοσυχνοτήτων 2.400 – 2.483,5 MHz (ISM band).
 • Χρησιμοποιούν τεχνολογία διασποράς φάσματος (Spread Spectrum).
 • Είναι πλήρως συμβατοί με το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 300 328 του ETSI

Σύμφωνα με:

 • την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για τις συσκευές μικρής εμβέλειας χρησιμοποιούμενες για τοπικά ραδιοδίκτυα οι οποίες λειτουργούν στην ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 2.400 – 2.483,5 MHz (απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 201)
 • απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών ERC/DEC(01)07
 • την σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών ERC/REC 70-03

ορίζεται σαν μέγιστο όριο ισχύς εκπομπής τα 100 mW e.i.r.p. (μέση ισοδύναμη ισοτροπικά ακτινοβολούμενη ισχύς). Στη φασματική διεύρυνση με αναπήδηση συχνότητας η μέγιστη πυκνότητα ισχύος φάσματος περιορίζεται σε -10 dBW/100 kHz, ενώ σε άλλες μορφές φασματικής διεύρυνσης συμπεριλαμβανόμενης αυτής της άμεσης ακολουθίας, η μέγιστη πυκνότητα ισχύος φάσματος περιορίζεται σε -20 dBW / 1 MHz.

Περιοχή συχνοτήτων 5 GHz

Γενικά, για τις περιοχές 5.150 – 5.250, 5.250 – 5.350 και 5.470 – 5.725 MHz, (ΦΕΚ 786-2006) επιτρέπεται χωρίς άδεια, η λειτουργία συσκευών μικρής εμβέλειας, οι οποίες είναι σύμφωνες με:

 • το Προεδρικό διάταγμα 44/2002
 • την απόφαση της επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2005/513/ΕΚ
 • τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών ERC/REC 70-03
 • την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών ECC/DEC/(04)08
 • το εναρμονισμένο πρότυπο EN 301 893 του ETSI

    Στην περιοχή συχνοτήτων 5.150-5.350 MHz τα ασύρματα τοπικά δίκτυα περιορίζονται σε χρήση σε εσωτερικούς χώρους με μέγιστη μέση e.i.r.p. 200mW. Η μέγιστη μέση πυκνότητα ισχύος φάσματος περιορίζεται σε:

 • 0,25 mW/25 KHz σε οποιαδήποτε ζώνη των 25 KHz, στην περιοχή 5.150-5.250 MHz
 • 10 mW/MHz σε οποιαδήποτε ζώνη του 1 MHz, στην περιοχή 5.250-5.350 MHz

    Στην περιοχή συχνοτήτων 5.470-5.725MHz τα ασύρματα τοπικά δίκτυα περιορίζονται για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με μέγιστη μέση e.i.r.p. 1W και μέγιστη πυκνότητα μέσης e.i.r.p. 50 mW/MΗz σε κάθε ζώνη του 1 MHz.

Εξοπλισμός

Με το Προεδρικό Διάταγμα 44/2002 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2002) «Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999», ρυθμίζεται η διάθεση στην αγορά και χρήση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

Οι ουσιώδεις απαιτήσεις ως προς τις οποίες θα πρέπει σύμφωνα με το παραπάνω Π.Δ. να συμμορφώνεται κάθε προϊόν τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού είναι (άρθρο 3 του Π.Δ.):

 • Απαιτήσεις για την προστασία της υγείας και ασφάλειας του χρήστη ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων ασφαλείας σύμφωνα με την ΚΥΑ 470/1985 όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Β 6467/608/88 που εναρμονίζουν στην ελληνική νομοθεσία την οδηγία 73/23/ΕΟΚ, εξαιρουμένης της επιβολής κατώτατου ορίου τάσης.
 • Απαιτήσεις προστασίας για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, σύμφωνα με την ΚΥΑ 94649/8682/93 που μεταφέρει στην ελληνική νομοθεσία την οδηγία 89/336/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 92/31/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ.
 • Επιπλέον για το ραδιοεξοπλισμό, ισχύει ότι θα πρέπει να κατασκευάζεται έτσι ώστε να χρησιμοποιείται αποτελεσματικά το φάσμα που έχει παραχωρηθεί σε επίγειες ή δορυφορικές ραδιοεπικοινωνίες και τους τροχιακούς πόρους και να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παρεμβολές.

Πρόσθετες απαιτήσεις ασύρματου εξοπλισμού (Access Point) που τίθενται από την Επιτροπή Δικτύων Επικοινωνιών & Πληροφορικής του ΑΠΘ:

 • Να είναι WiFi certified (http://www.wi-fi.org/certification_programs.php).
 • Να είναι συμβατό τουλάχιστον με το standard της IEEE 802.11g (προαιρετικά και με τα 802.11a και 802.11n).
 • Να υποστηρίζει τα πρωτόκολλα WPA και WPA2 σύμφωνα με το standard IEEE 802.11i.

Σημειώνεται ότι δεν είναι επιθυμητή η χρήση κρυπτογράφησης με το πρωτόκολλο WEP του standard ΙΕΕΕ 802.11, καθώς το WEP πλέον θεωρείται πεπαλαιωμένο και ανασφαλές.

Λειτουργικές απαιτήσεις

Σύμφωνα με τις παραπάνω αρχές του κανονισμού, κρίνεται απαραίτητο πέρα από την κάλυψη των προδιαγραφών του εξοπλισμού, να τηρούνται και οι εξής όροι λειτουργίας από τα WLANs του ΕΔΑΠ και τα WLANs υποδομής:

 • Να διαθέτει SSID με το αναγνωρίσιμο string “eduroam” και προαιρετικά επιπλέον με το επίσημα καταχωρημένο όνομα μονάδος του ΑΠΘ (π.χ. csd.auth.gr, ad.auth.gr, κλπ). Τα παραπάνω SSIDs απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται από οποιοδήποτε άλλο WLAN στο ΑΠΘ.
 • Να εντάσσεται στην ιεραρχία Radius του ΑΠΘ που λειτουργεί το ΚΗΔ.
 • Να υποστηρίζει πιστοποίηση χρηστών προτού δοθεί πρόσβαση στο LAN με χρήση πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ 802.1x και επικοινωνία με επίσημο εξυπηρετητή Radius μονάδος του ΑΠΘ για πιστοποίηση των χρηστών. Ο εν λόγω radius server υποχρεωτικά θα πρέπει να εντάσσεται στην ιεραρχία του ΑΠΘ και να λειτουργεί ως μεταγωγός (relaying proxy). Η δυνατότητα του τελικού χρήστη να επιβεβαιώσει ότι η πρόσβασή του γίνεται σε εξουσιοδοτημένο-αναγνωρισμένο από το ΑΠΘ εξοπλισμό μπορεί να γίνεται με χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού εξυπηρετητή υπογεγραμμένο από την Αρχή Πιστοποίησης ΑΠΘ και τοποθετημένο στον Radius εξυπηρετητή. Η χρήση του πιστοποιητικού επιβάλλει την υποστήριξη των πρωτοκόλλων EAP/TLS ή EAP/TTLS.
 • Να επιβάλλεται κρυπτογράφηση στο κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του access point και της ασύρματης συσκευής του χρήστη. Προτείνεται το WPA2 με AES σύμφωνα με το ΙΕΕΕ 802.11i ή εναλλακτικά το WPA με TKIP.
 • Να τηρείται από τους διαχειριστές της υπηρεσίας αρχείο καταγραφής πρόσβασης (accounting logs) από όπου θα προκύπτει η ταυτότητα του χρήστη και ο ακριβής χρόνος σύνδεσής του. Η διάρκεια και οι συνθήκες φύλαξης και εξουσιοδοτημένης πρόσβασης των στοιχείων του αρχείου πρέπει να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Να υποστηρίζεται συνεργασία του 802.1x authentication με την διεθνή υποδομή EduRoam για υπηρεσίες προς επισκέπτες στο ΑΠΘ.

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ WLANs & ACCESS POINTS

Για την κάλυψη χώρων μιας ακαδημαϊκής μονάδας του ΑΠΘ από το ΕΔΑΠ, η μονάδα υποβάλλει έγγραφο αίτημα προς το ΚΗΔ ΑΠΘ, προκειμένου να μελετηθούν οι ανάγκες και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την επέκταση της κάλυψης του ΕΔΑΠ, με την εγκατάσταση νέων access points.

Για την εγκατάσταση νέου WLAN προσωπικής χρήσης, αρκεί ο χρήστης να το δηλώσει στην αίτηση απόδοσης δικτυακών στοιχείων (IP registration) για το αντίστοιχο access point.

Δεν προβλέπεται η εγκατάσταση νέων WLANs υποδομής.

6. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Το ΚΗΔ υποστηρίζει τους χρήστες του ΕΔΑΠ.

Η υποστήριξη των χρηστών που επιθυμούν να συνδεθούν στα κατά τόπους ασύρματα δίκτυα (WLANs υποδομής ή προσωπικής χρήσης) γίνεται από τους οικείους διαχειριστές που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία τους.

7. ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ

    Access Point: Σημείο πρόσβασης ασύρματης δικτύωσης
    AES: Advanced Encryption Standard
    EAP: Extensible Authentication Protocol
    EduRoam: Διεθνής συνεργασία πιστοποίησης χρηστών Ακαδημαϊκών – Ερευνητικών ιδρυμάτων (http://www.eduroam.org)
    e.i.r.p. – Equivalent isotropically radiated power: Μέση ισοδύναμη ισοτροπικά ακτινοβολούμενη ισχύς
    ETSI: European Telecommunications Standards Institute
    ΙΕΕΕ: Institute of Electrical and Electronics Engineers
    PEAP: Protected Extensible Authentication Protocol
    TKIP: Temporal Key Integrity Protocol
    TLS: Transport Layer Security
    TTLS: Tunneled Transport Layer Security
    WAP: Wi-Fi Protected Access
    WEP: Wired Equivalent Privacy
    WLAN: Wireless Local Area Network – Ασύρματο τοπικό δίκτυο

Μετάβαση στο περιεχόμενο