Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ

Πολιτική Ανάπτυξης Ιστοχώρων

Για λόγους απόκρισης στο μεγάλο αριθμό αιτημάτων κατασκευής νέων ιστοχώρων που δέχεται σήμερα το ΚΗΔ, η ανάπτυξη των ιστοχώρων που αναλαμβάνει έχει τυποποιηθεί σε 2 επίπεδα παροχής υπηρεσιών, συγκεκριμένα:

 • Δυναμικός ιστοχώρος, που προσφέρεται χωρίς κόστος για τις Μονάδες του ΑΠΘ και περιλαμβάνει πρότυπα για τις εξής κατηγορίες:
  1. Τμήμα
  2. Σχολή
  3. Συνέδριο
  4. Μεταπτυχιακό
  5. Εργαστήριο
  6. Τομέας
  7. Ερευνητικό έργο
  8. Κέντρο

Βασική προϋπόθεση για την υπηρεσία αυτή, είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει ορίσει υπεύθυνο περιεχομένουΗ δημιουργία των δυναμικών αυτών ιστοχώρων γίνεται αυτόματα, από τον ίδιο τον υπεύθυνο περιεχομένου, μέσα από ειδικό περιβάλλον. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρότυπα, παραμετροποιήσιμα, και λειτουργεί με το μοντέλο self-service. Η υποστήριξη παρέχεται μέσω οδηγών.  Δεν γίνονται αλλαγές στη λειτουργικότητα, παρέχονται μόνο εργασίες συντήρησης. 

 • Ειδικός ιστοχώρος, που περιλαμβάνει μη προτυποποιημένη λειτουργικότητα, δηλαδή οτιδήποτε ζητείται επιπλέον από τα παραπάνω πρότυπα. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα γίνεται λεπτομερής καταγραφή των απαιτήσεων και υπολογίζεται η ανθρωποπροσπάθεια και κοστολογείται ανάλογα.

Οι Ειδικοί ιστοχώροι εξυπηρετούνται με σειρά προτεραιότητας (“First Come First Served”). Η διαδικασία της αίτησης-ανάλυσης απαιτήσεων-δημιουργίας-παράδοσης είναι συγκεκριμένη.

 1. Η αίτηση είτε για νέο ιστοχώρο είτε για αλλαγές υφιστάμενου, γίνεται μέσα από αιτήματα στο it.auth.gr στη συνέχεια γίνεται κοστολόγηση και οικονομική προσφορά.  Ο αιτών ενημερώνεται για το πότε προγραμματίζονται οι εργασίες και η παράδοση καθώς και πότε μπορεί να γίνει η συνάντηση προδιαγραφών. Οι συναντήσεις γίνονται στον διαθέσιμο χρόνο που ορίζει το ΚΗΔ.
 2. Αφού κλειδώσουν οι απαιτήσεις με την υπογραφή του εγγράφου καταγραφής απαιτήσεων και τη συμφωνία κοστολόγησης ξεκινά η υλοποίηση.
 3. Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης γίνεται η εκπαίδευση και η παράδοση. Η εκπαίδευση γίνεται μία φορά στην ομάδα που έχει ορίσει ο αιτών, σε χώρο του ΚΗΔ, και στον διαθέσιμο χρόνο της ομάδας ανάπτυξης.Κατά την παράδοση, γίνεται προσωρινή παραλαβή δίνοντας 20 μέρες διορία για έλεγχο και επιβεβαίωση από τον αιτούντα. Με την πάροδο του χρόνου αυτού, αν δεν υπάρχει απάντηση, οριστικοποιείται η παράδοση. Οποιαδήποτε αλλαγή ζητηθεί στη συνέχεια είναι κοστολογίσιμη σαν νέα απαίτηση.
 4. Η παράδοση γίνεται από την ομάδα ανάπτυξης εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμότητες πληρωμής.
 5. Η συντήρηση ειδικών ιστοχώρων παρέχεται κατόπιν κοστολόγησης


Οι Επιτροπές θα προβάλλονται ως υποενότητες μέσα στον κεντρικό ιστοχώρο ΑΠΘ.
Τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσα στον ιστοχώρο της Δομής Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ.

Ταυτόχρονα, για ιστοχώρους που έχουν αναπτυχθεί από το ΚΗΔ και φιλοξενεί το ΚΗΔ, και επιφέρουν σημαντικό φόρτο εργασίας, ισχύουν τα εξής:

Συντήρηση ασφάλειας και αναβαθμίσεις:Παρέχονται δωρεάν μόνο ενημερώσεις ασφαλείας, και bug fixing μόνο για τους ιστοχώρους σε WordPress και drupal7. Η συντήρηση για τους ιστοχώρους σε drupal8 γίνεται επί πληρωμή.
Μεταβολή/Προσθήκη Λειτουργικότητας:Για νέα λειτουργικότητα, θα πρέπει να γίνεται αίτημα και να ακολουθούνται τα βήματα ανάπτυξης των Ειδκών ιστοχώρων, δηλαδή θα γίνεται λεπτομερής καταγραφή των απαιτήσεων, θα υπολογίζεται η ανθρωποπροσπάθεια και θα κοστολογείται ανάλογα.

Σημείωση: Το ΚΗΔ δεν αναλαβάνει ιστοχώρους που δεν έχουν αναπτυχθεί από το ΚΗΔ, ούτε ιστοχώρους που έφυγαν από το ΚΗΔ και θέλουν να επιστρέψουν.

Περιεχόμενο ιστοχώρου

Το ΚΗΔ σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει την εισαγωγή περιεχομένου στον ιστοχώρο που αναπτύσσει για μία άλλη μονάδα. Θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να ορίζει υπεύθυνο περιεχομένου, τον οποίο το ΚΗΔ θα εκπαιδεύει ήδη από την περίοδο της ανάπτυξης, ώστε να είναι σε θέση να ανεβάζει περιεχόμενο, δηλαδή:
– Κείμενα
– Εικόνες
– Άρθρα
– Αρχεία .pdf .doc κλπ.
– Επιπλέον επιλογές σε μενού ιστοχώρου

Όροι και προϋποθέσεις για ανάπτυξη ιστοχώρων

 • Υποχρεωτικά πρέπει να έχει οριστεί διαχειριστής περιεχομένου από τον αιτούντα
 • Ιστοχώροι που δεν έχουν αναπτυχθεί από το ΚΗΔ δεν εξυπηρετούνται 
 • Ιστοχώροι που αναπτύχθηκαν από το ΚΗΔ, που πέρασαν σε άλλους τεχνικούς διαχειριστές και βρέθηκαν εκτός συντήρησης ΚΗΔ έστω και για μικρό διάστημα, και θέλουν να επιστρέψουν στο ΚΗΔ δεν εξυπηρετούνται.
 • Η συντήρηση ιστοχώρων που παρέχεται αφορά μόνο σε updates ή σε αποσφαλμάτωση.
 • Η συντήρηση ιστοχώρων που παρέχεται αφορά μόνο ιστοχώρους που βρίσκονται υποχρεωτικά στο plesk του ΚΗΔ.
 • Η επικοινωνία γίνεται μέσω αιτημάτων και μέσω των ticket queues.
 • Δεν προσφέρεται δωρεάν λειτουργικότητα στους ειδικούς ιστοχώρους. Για επιπλέον λειτουργικότητα θα ακολουθείται η διαδικασία ανάπτυξης ειδικών ιστοχώρων.
 • Αιτήματα νέας λειτουργικότητας και διορθώσεων για υφιστάμενους ιστοχώρους, γίνονται μέσω ηλεκτρονικής αίτησης. Η επικοινωνία γίνεται από το ΚΗΔ προς τον αιτούντα με τον τρόπο που είναι εφικτό στην ομάδα ανάπτυξης για να γίνει καταγραφή απαιτήσεων και κοστολόγηση.
 •  Όταν γίνεται αίτημα για νέο ιστοχώρο η εκτίμηση χρόνου δίδεται αφού ελεγχθεί από την ομάδα, με βάση της υποχρεώσεις της.
Μετάβαση στο περιεχόμενο