Όροι Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έκδοση 1.0 – 11/12/2006

Καλωσορίσατε στη δικτυακή πύλη (εφεξής ΔΠ) των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) που διαχειρίζεται το Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΚΥΤΠ) του πανεπιστημίου σε συνεργασία με τις Γραμματείες των Τμημάτων ή των μονοτμηματικών Σχολών του ΑΠΘ. Η ιστοσελίδα χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση των Χρηστών του ΑΠΘ στις καθημερινές συναλλαγές τους με τις Γραμματείες των Τμημάτων και των Σχολών του ΑΠΘ. Όταν χρησιμοποιείτε την συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή όταν κάνετε χρήση των Υπηρεσιών της ΔΠ σημαίνει ότι έχετε μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ Χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των Υπηρεσιών και του περιεχομένου της ΔΠ.

Οι παρόντες όροι παροχής Υπηρεσιών μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ΔΠ καθώς η χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.


1.       ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1.         Το ΑΠΘ παρέχει τις Υπηρεσίες του αποκλειστικά στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ΑΠΘ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά και  σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Οι όροι αυτοί ισχύουν για το σύνολο των Υπηρεσιών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Ο Χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες γενικούς όρους αλλά και με τους ειδικούς όρους της κάθε Υπηρεσίας.

1.2.         Με τον όρο Δικτυακή Πύλη (ΔΠ)  υπονοείται το σύνολο του κατανεμημένου υλικού (web servers,  application servers, database servers, κλπ) και λογισμικού, που είναι εγκατεστημένο είτε κεντρικά στο ΚΥΤΠ, είτε στις Γραμματείες των Τμημάτων, των μονοτμηματικών Σχολών και των Κοσμητειών του ΑΠΘ.

1.3.         Οι Υπηρεσίες παρέχονται σε συνεργασία με τις Γραμματείες των Τμημάτων ή των μονοτμηματικών Σχολών του ΑΠΘ και εφόσον υπάρχει απόφαση ενεργοποίησης της κάθε Υπηρεσίας του Τμήματος ή της Σχολής. Ενημερωτικά, οι Διαχειριστές της ΔΠ για την παροχή των Υπηρεσιών ανήκουν είτε στις Γραμματείες των Τμημάτων/Σχολών/Κοσμητειών του ΑΠΘ ή το ΚΥΤΠ  ή συνεργάζονται με τρίτους Διαχειριστές που ανήκουν σε αυτές τις Διοικητικές Μονάδες.

1.4.         Οι Υπηρεσίες παρέχονται συμπληρωματικά με τις συμβατικές υπηρεσίες Γραμματείας και επί του παρόντος δεν έχουν σκοπό να τις αντικαταστήσουν.

1.5.         Οι Υπηρεσίες παρέχονται στους Χρήστες ως προνόμιο και σε καμία περίπτωση ως υποχρέωση.

1.6.         Αν και το ΑΠΘ κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου ποιότητας Υπηρεσιών, το ΑΠΘ δεν φέρει καμία ευθύνη αν για οποιοδήποτε λόγο οι Υπηρεσίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες από τη ΔΠ ή το επίπεδο ποιότητας δεν είναι αποδεκτό από τους Χρήστες.

1.7.         Οι Υπηρεσίες παρέχονται απολύτως δωρεάν σε όλους τους Χρήστες του ΑΠΘ και απαγορεύεται η μεταπώλησή τους, καθώς και η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους (π.χ. ενσωμάτωση σελίδων των Υπηρεσιών μέσα σε Frames).

1.8.         ΤΟ ΑΠΘ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΠ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ” ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΚΠΕΦΡΑΣΜΕΝΗ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΑΠΘ  Ή ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ  Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥ Ή Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ  ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ.

1.9.         Σε καμία περίπτωση το ΑΠΘ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής,  αστικής και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία από Χρήστες ή τρίτους φορείς από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη των Υπηρεσιών της ΔΠ ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων στις Υπηρεσίες της ΔΠ.

1.10.       Ο Χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες του ΑΠΘ σύμφωνα με τους παρόντες όρους και οδηγίες και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των Υπηρεσιών.

1.11.       Ο Χρήστης κατά τη χρήση των Υπηρεσιών που προσφέρονται από το ΑΠΘ οφείλει να αξιολογήσει και να αποδεχτεί τους κινδύνους που υπάρχουν όσον αφορά την ασφάλεια, αξιοπιστία, και ποιότητα της υπηρεσίας.

1.12.       Ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι το ΑΠΘ δύναται να αποκαλύψει στοιχεία του περιεχομένου των Υπηρεσιών, εάν υποχρεωθεί από το νόμο ή με καλή πίστη, εφόσον κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο προκειμένου να συμμορφωθεί σε δικαστική εντολή ή σε εντολή της Διοίκησης του ιδρύματος, να εφαρμόσει τους παρόντες όρους, να αντιμετωπίσει αιτήματα τρίτων περί παραβίασης των δικαιωμάτων τους και να προστατέψει τα πάσης φύσεως δικαιώματα της και τους Χρήστες.

1.13.       Το ΑΠΘ δύναται να αρνηθεί σε οποιονδήποτε ανά πάσα στιγμή μέρος ή το σύνολο των Υπηρεσιών, όταν κατά την κρίση της ή κατόπιν πληροφοριών γίνει παραβίαση των όρων του παρόντος, παραβίαση της νομοθεσίας ή επιβάλλεται για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών, ή σε περίπτωση που ασκηθούν κατά του Χρήστη ποινικές διώξεις ή μηνύσεις που έχουν σχέση με τις Υπηρεσίες ή παρόμοιες υπηρεσίες (π.χ. πρόσβαση σε άλλους υπολογιστικούς πόρους του ΑΠΘ, εργαστήρια πληροφορικής, κλπ.).

1.14.       Οι Υπηρεσίες παρέχονται προσωπικά σε κάθε Χρήστη και δεν επιτρέπεται η παραχώρησή τους σε οποιονδήποτε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο με ή χωρίς αντάλλαγμα.

1.15.       Ο Χρήστης υποχρεούται να ακολουθεί τις σχετικές διαδικασίες ενεργοποίησης των Υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν (π.χ. συμπλήρωσης και αποστολής αίτησης/φόρμας, χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή μέσω της ΔΠ) και να αποδέχεται τους σχετικούς όρους.

1.16.       Ο Χρήστης αποδέχεται ότι το ΑΠΘ έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση τις Υπηρεσίες. Το ΑΠΘ δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη σε περίπτωση μη λειτουργίας ή κακής λειτουργίας κάποιας Υπηρεσίας της ΔΠ.

1.17.       Οι παρεχόμενες Υπηρεσίες μέσω της ΔΠ στοχεύουν στη διευκόλυνση των Χρηστών του ΑΠΘ στις καθημερινές συναλλαγές τους με τις Γραμματείες των Τμημάτων και των Σχολών του ΑΠΘ και σε περίπτωση κατάχρησής τους (π.χ. για λόγους διαφήμισης, δυσφήμησης, παραβίασης κανόνων δικαίου ή των Χρηστών ηθών, κλπ.) το ΑΠΘ έχει δικαίωμα οριστικής διαγραφής του Χρήστη και απαγόρευσης στο εξής της χρήσης ορισμένης Υπηρεσίας, ή του συνόλου των Υπηρεσιών από αυτόν.

1.18.       Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να διενεργεί πράξεις που έχουν σαν αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης ή δυσλειτουργίας στον εξοπλισμό του ΑΠΘ ή τρίτων φορέων εντός και εκτός Πανεπιστημίου.

1.19.       Οποιαδήποτε ενέργεια νόμιμου Χρήστη ή τρίτου μέσω της ΔΠ έχει ως σκοπό την προσπάθεια πρόσβασης σε λογαριασμούς άλλων Χρηστών, υποκλοπής της ταυτότητας άλλων Χρηστών (impersonation), παρενόχλησης άλλων Χρηστών, υποκλοπής/ αλλοίωσης δεδομένων άλλων Χρηστών, παρακολούθησης ενεργειών άλλων Χρηστών, διευκόλυνσης τρίτων προσώπων στην υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών, καθώς και άλλων αντίστοιχων κακόβουλων δραστηριοτήτων επιφέρει, πέραν των πιθανών εσωτερικών ακαδημαϊκών κυρώσεων (όταν πρόκειται για μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΑΠΘ, φοιτητές ή μέλη ΔΕΠ), νομικές και ποινικές κυρώσεις.


2.       ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η προστασία Κατατεθέντων Σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων και αδειών λογισμικού διέπεται από την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία και είναι σύμφωνη με την πάγια πρακτική και πολιτική του ΑΠΘ.

Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στη ΔΠ (αρχεία, προγράμματα, κείμενα, εικόνες, κλπ.) παραμένει πνευματική ιδιοκτησία του ΚΥΤΠ, και απαγορεύεται η αναμετάδοση του με οποιοδήποτε άλλο μέσο και σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την έγγραφη άδεια του δημιουργού του.

Μπορείτε να δείτε, κατεβάσετε ή εκτυπώσετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι παρακάτω όροι: (α) το περιεχόμενο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας (β) το περιεχόμενο δεν πρόκειται να αλλοιωθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο και (γ) το περιεχόμενο δεν θα μεταβιβαστεί, επανεκδοθεί ή επαναχρησιμοποιηθεί χωρίς την γραπτή αποδοχή του δημιουργού του. Γενικότερα απαγορεύεται η χρήση των παρακάτω χωρίς την γραπτή αποδοχή του ΚΥΤΠ:

 •  η χρήση frames ή γενικότερα οποιονδήποτε τεχνικών framing (συμπεριλαμβανομένων images, text, page layout, ή form)  της ιστοσελίδας
 •  η χρήση meta tags ή άλλων τεχνικών “κρυμμένου κειμένου” (hidden text).
 •  η χρήση του  λογότυπου του ΑΠΘ και του ΚΥΤΠ


3.       ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Η ΔΠ ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους (links) σε τρίτους φορείς εντός και εκτός Πανεπιστημίου. Το ΑΠΘ δεν ελέγχει ούτε εγγυάται το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών και σε καμία περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη από τυχόν για τυχόν ζημία που θα προκληθεί στον Χρήστη από την χρήση αυτών. Οι σύνδεσμοι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά  για την διευκόλυνση των Χρηστών.


4.       ΘΕΜΑΤΑ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Είτε είστε εν δυνάμει Χρήστης του ΑΠΘ, είτε  ένας απλός επισκέπτης της ΔΠ εντός και εκτός πανεπιστημιούπολης, το ΑΠΘ φροντίζει για την απόλυτα εμπιστευτική διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων. Το ΑΠΘ εγγυάται ότι δεν προωθεί, ή διανέμει τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτο φορέα εντός και εκτός ΑΠΘ, εκτός αν υπάρχει ρητή συναίνεση και απαίτηση  του Χρήστη για κάτι τέτοιο ή  σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση δικαστικής ή αστυνομικής έρευνας, όταν υπάρχει ένδειξη παράνομης δραστηριότητας Χρηστών, ή στην περίπτωση που απαιτούνται ενέργειες για την διασφάλιση των συμφερόντων του Ιδρύματος, θεραπευτικά ή προληπτικά. Γενικότερα το ΑΠΘ ενδέχεται συγκεντρώνει προσωπικά δεδομένα Χρηστών με τους παρακάτω τρόπους:

 • Κατά την αίτηση του Χρήστη για την ενεργοποίηση των Υπηρεσιών. Ο Χρήστης υποχρεούται να δηλώνει τα αληθινά,πλήρη, ισχύοντα προσωπικά στοιχεία του, όταν ζητούνται κατά τη ενεργοποίηση της κάθε Υπηρεσίας. Κάθε Χρήστης δηλώνει τα προσωπικά του στοιχεία με τη συγκατάθεσή του και γνωρίζει ότι θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με το Ν. 2472/97. Ο Χρήστης πρέπει να ενημερώνει το ΑΠΘ άμεσα για κάθε αλλαγή στοιχείων και πιο συγκεκριμένα τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής τους. Το ΑΠΘ διατηρεί το δικαίωμα λήψης όποιων μέτρων κριθούν αναγκαία κατά όσων χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες με ψευδή στοιχεία.
 • Κατά την περιήγηση των επισκεπτών στην ΔΠ.

Τα προσωπικά αυτά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την προσωποποιημένη ή γενικευμένη πληροφόρηση των Χρηστών (ανακοινώσεις, εκδηλώσεις, κλπ.), για την διευκόλυνση της διαχείρισης των αιτημάτων τους, καθώς και για την εξαγωγή χρήσιμων ανώνυμων στατιστικών και απολογιστικών δεδομένων για την χάραξη στρατηγικής. Αποδέκτες στοιχείων Χρηστών δύνανται να είναι φορείς που ενδεχομένως μεσολαβούν για την παροχή των Υπηρεσιών.

Επίσης προσωπικά δεδομένα φοιτητών ενδέχεται να είναι διαθέσιμα μέσω της ΔΠ σε ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του ΑΠΘ στο πλαίσιο της παρακολούθησης της φοίτησης των εκπαιδευομένων. Το προσωπικό αυτό περιορίζεται στα στενά όρια του Τμήματος ή της μονοτμηματικής Σχολής του φοιτητή και κεντρικών Υπηρεσιών του ιδρύματος και πιο συγκεκριμένα του Τμήματος Σπουδών ΑΠΘ και του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΑΠΘ.

Το ΑΠΘ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απόλυτα εμπιστευτική διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων. Στην περίπτωση όμως που προσωπικά δεδομένα διαφύγουν σε τρίτους φορείς εκτός ΑΠΘ με οποιοδήποτε κακόβουλο τρόπο, το ΑΠΘ δεν μπορεί να εγγυηθεί από κει και πέρα την αποτροπή της περαιτέρω επεξεργασίας ή αναδιανομής τους.

Επίσης οι Διοικητικές Υπηρεσίες του ΑΠΘ ενδέχεται να καταγράφουν για λόγους ασφάλειας και απόδοσης της ΔΠ τις επιτυχημένες επισκέψεις των Χρηστών στη ΔΠ, τους χρόνους πλοήγησης και τις αποτυχημένες προσπάθειες πρόσβασης. Το ΑΠΘ δεν έχει την υποχρέωση παρόλα αυτά ούτε να πράττει κάτι τέτοιο ούτε να διατηρεί αρχείο σχετικά με τα παραπάνω στοιχεία.

Το ΑΠΘ σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα σχετικά με φύλο, εθνικότητα, θρησκεία, η δεδομένα που ενδέχεται να εμπεριέχουν την πολιτική άποψη των Χρηστών, τις συνήθειές τους,  κλπ.


5.       ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ

Όταν επισκέπτεστε τη ΔΠ, οι υπολογιστές μας ενδέχεται να καταγράφουν αυτόματα κάποια στατιστικά στοιχεία σχετικά με:

 • Το πλήθος των επισκέψεων της κεντρικής σελίδας ή των εσωτερικών σελίδων
 • Την IP διεύθυνση και το Domain των μηχανημάτων των Χρηστών
 • Τον τύπο των φυλλομετρητών (browsers) των Χρηστών και το λειτουργικό σύστημα

Το ΑΠΘ χρησιμοποιεί τα στατιστικά αυτά στοιχεία αποκλειστικά για την βελτίωση των Υπηρεσιών του και την απόδοση της ΔΠ και την χάραξη της στρατηγικής του.


6.       ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ COOKIES

Η ΔΠ ενδέχεται να χρησιμοποιεί Cookies σε κάποια σημεία της με αποκλειστικό σκοπό την διευκόλυνση της πλοήγησης του Χρήστη εντός της πύλης, για παράδειγμα την αποφυγή της διαδικασίας αυθεντικοποίησης του Χρήστη παραπάνω από μία φορά. Υπενθυμίζουμε ότι οι Χρήστες μέσω των κατάλληλων ρυθμίσεων του λογισμικού τους, διαθέτουν την πληροφορία αυτή μόνο στο βαθμό που επιτρέπουν οι ίδιοι. Αν τυχόν ο Χρήστης δεν επιτρέπει Cookies στον υπολογιστή του τότε δύναται να κάνει χρήση της ιστοσελίδας χωρίς προβλήματα, αλλά ενδεχομένως εις βάρος της ευχρηστίας του (π.χ. πολλαπλή εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης). Αν τυχόν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να απευθυνθείτε, αν χρησιμοποιείτε Microsoft Internet Explorer© στο http://www.microsoft.com/info/cookies.htm?RLD=291 ή αν χρησιμοποιείτε Netscape Navigator στο  http://home.netscape.com/. Πληροφορίες για την τεχνολογία Pubcookie που χρησιμοποιεί η ΔΠ ως μέθοδο μοναδικής αυθεντικοποίησης (Single Sign On) είναι διαθέσιμες στο http://www.pubcookie.org/ .


7.       ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η πλειονότητα των Υπηρεσιών της ΔΠ απαιτεί υψηλά επίπεδα ασφάλειας (χρήση του πρωτοκόλλου Secure Sockets Layer – SSL). Στην περίπτωση αυτή ο Χρήστης πληροφορείται ότι η συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι ασφαλής από την παρουσία της κλειδαριάς στην γραμμή κατάστασης του browser (status bar) ή την εμφάνιση του https:// στον σχετικό σύνδεσμο.

Γενικά είναι καλό να χρησιμοποιείτε τα κουμπιά/συνδέσμους πλοήγησης (“Πίσω”, “Εμπρός”) της ΔΠ και όχι αυτά του browser.

Αν τυχόν χρησιμοποιείτε κοινόχρηστους υπολογιστές για την πρόσβασή σας στη ΔΠ, πριν ξεκινήσετε την πλοήγησή σας συμβουλεύουμε για τη δική σας ασφάλεια (για την προστασία του κωδικού πρόσβασης) να ελέγξετε για την ύπαρξη ενημερωμένου λογισμικού antivirus. Επίσης απενεργοποιήστε από τον browser την αποθήκευση κωδικών (passwords) ή αρνηθείτε την, αν τυχόν ο browser ρωτάει κάτι τέτοιο.

Κλείστε τον browser όταν τελειώσετε την περιήγησή σας στη ΔΠ και κάντε logoff. Κλειδώστε την οθόνη του υπολογιστή αν τυχόν θέλετε να λείψετε προσωρινά.

Γενικότερα, οι Χρήστες είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν τον κωδικό πρόσβασης στη ΔΠ προσωπικό και να μην τον γνωστοποιούν σε τρίτους.

Ζητείστε πληροφορίες από τους τεχνικούς του ΚΥΤΠ στο 2310-992000 ή στο support@auth.gr για το πώς μπορείτε να εφαρμόσετε τις πρακτικές αυτές.


8.       ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το ΑΠΘ σε τακτικά χρονικά διαστήματα διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων μονομερώς χωρίς προειδοποίηση πλην της δημοσίευσης των αλλαγών στην επίσημη σελίδα του ΚΥΤΠ https://it.auth.gr/ στον σύνδεσμο ανακοινώσεων “Νέα του ΚΥΤΠ”.


9.       ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Χρήστες που αιτούνται Υπηρεσίες της ΔΠ αποδέχονται αυτόματα το σύνολο των όρων του παρόντος, αλλά και τυχόν προσθέτων ειδικών όρων που αφορούν την κάθε Υπηρεσία. Ειδικότερα αναφέρονται μερικοί σημαντικοί όροι της ΔΠ ανά Υπηρεσία:

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

Υπηρεσία Ενημέρωσης Βαθμών και Προγράμματος Σπουδών

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται αποκλειστικά σε φοιτητές του ΑΠΘ για την ενημέρωσή τους σχετικά τις βαθμολογίες τους, τα δηλωθέντα μαθήματα, το Πρόγραμμα Σπουδών τους, το Πρόγραμμα Εξετάσεων, κλπ. Ειδικότερα όσον αφορά τα δεδομένα των βαθμολογιών φοιτητών, αυτά είναι είδωλα (mirrors) των πρωτογενών δεδομένων που διατηρεί η εκάστοτε Γραμματεία.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ. ΤΟ ΑΠΘ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ, ΠΛΗΡΗ, Ή ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.

Είναι ευθύνη των Χρηστών να αναφέρουν στη Γραμματεία τους οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των επίσημων πρωτογενών στοιχείων που ενδέχεται να γνωρίζουν (π.χ. παλιότερες επίσημες αναλυτικές βαθμολογίες) και αυτών που αναρτώνται στη ΔΠ.

Εκτυπώσεις από την υπηρεσία αυτή της ΔΠ είναι ανεπίσημες (δεν αποτελούν επίσημο έγγραφο του ΑΠΘ), δεν πρέπει να δίδονται παραπλανητικά σε κανέναν τρίτο εντός και εκτός ΑΠΘ  και αφορούν αποκλειστικά προσωπική χρήση του ενδιαφερόμενου.

Υπηρεσία Δηλώσεων Μαθημάτων

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται αποκλειστικά σε φοιτητές του ΑΠΘ σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους για τη δήλωση των μαθημάτων σύμφωνα με τις διαδικασίες που θέτει το εκάστοτε Τμήμα ή η Σχολή και το Πρόγραμμα Σπουδών.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ. ΤΟ ΑΠΘ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ, ΠΛΗΡΗ, Ή ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΜΕΣΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ.

Αξιόπιστα δεδομένα δηλώσεων μαθημάτων θεωρούνται μόνο αυτά που διατηρούνται στο πρωτογενές αρχείο της Γραμματείας. Για το λόγο αυτό οι Χρήστες είναι υποχρεωμένοι να ξαναεπισκέπτονται τη ΔΠ ή τη Γραμματεία τους, 3 (τρεις) εργάσιμες ημέρες μετά την επίσημη λήξη των δηλώσεων μαθημάτων για τελικό έλεγχο της δήλωσης μαθημάτων τους.

Αλλαγές στη φάση αυτή είναι δυνατές μόνο επί τόπου στη Γραμματεία. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι, προκειμένου να εξεταστεί το όποιο αίτημα τους, να προσκομίσουν στη γραμματεία το Αποδεικτικό δήλωσής τους. Το έντυπο αυτό παράγεται από το ηλεκτρονικό σύστημα με την επιτυχημένη αποστολή της δήλωσης και αποθηκεύεται στην προσωπική σελίδα τους σε μορφή pdf.

Κατά το διάστημα αυτό επιλύονται και όλες οι τυχόν διενέξεις που έχουν τυχόν προκύψει σχετικά με την υποβολή δηλώσεων μαθημάτων μέσω της ΔΠ (π.χ. υποβολή λανθασμένης δήλωσης μαθημάτων ή διαγραφή της δήλωσης από τρίτον που τυχόν υπέκλεψε τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης στην ΔΠ).

Μετά το πέρας του παραπάνω διαστήματος, δεν αναγνωρίζεται κανένα λάθος από την πλευρά του ΑΠΘ ή της Γραμματείας ασχέτως αν αυτή υποβλήθηκε με συμβατικό τρόπο ή μέσω τη ΔΠ. Σε κάθε περίπτωση τελικό αρμόδιο όργανο για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης είναι η Συνέλευση του τμήματος.

Υπηρεσία Αιτήσεως Πιστοποιητικών & Βεβαιώσεων

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται αποκλειστικά σε φοιτητές του ΑΠΘ για την υποβολή αιτήσεών έκδοσης Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων της Γραμματείας τους. Οι φοιτητές μπορούν να παραλαμβάνουν πιστοποιητικά που αιτήθηκαν από τη Γραμματεία τους είτε μετά από ειδοποίησή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνύματος της ΔΠ, είτε συνήθως μετά από 2 (δύο) εργάσιμες ημέρες ανάλογα με τις διαδικασίες που ακολουθεί η εκάστοτε Γραμματεία.

Δεδομένου ότι η ΔΠ δεν συνδέεται άμεσα με το Λογισμικό Διαχείρισης Γραμματείας, δεν υπάρχει εγγύηση του (μέγιστου) χρόνου έκδοσης των πιστοποιητικών.

Υπηρεσία αποστολής ερωτηματολογίων αξιολόγησης

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται αποκλειστικά σε φοιτητές του ΑΠΘ για την αξιολόγηση των διδασκόντων, των Προγραμμάτων Σπουδών, των υποδομών, κλπ.

Τα ερωτηματολόγια αυτά υποβάλλονται συνήθως στο τέλος της κάθε ακαδημαϊκής περιόδου, επώνυμα ή ανώνυμα ανάλογα με τις εσωτερικές διαδικασίες του Τμήματος ή της Σχολής.

Στη ΔΠ αναρτάται εμφανώς αν το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης είναι επώνυμο ή ανώνυμο, υποχρεωτικό ή προαιρετικό, κλπ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ)

Υπηρεσία Πρόσβασης στο Μητρώο Φοιτητών

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται αποκλειστικά σε μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ για πρόσβασή τους στο Μητρώο Φοιτητών του Τμήματος ή της μονοτμηματικής Σχολής τους.

Τα δεδομένα αυτά διευκολύνουν τα μέλη ΔΕΠ στην άσκηση των εκπαιδευτικών καθηκόντων τους (π.χ. έκδοση συστατικών επιστολών, ανάθεση διπλωματικών εργασιών, κλπ.).

Τα στοιχεία αυτά αφορούν προσωπικά δεδομένα των φοιτητών (π.χ. φωτογραφία, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, κλπ.). Τα προσωπικά αυτά δεδομένα φοιτητών είναι διαθέσιμα μέσω της ΔΠ σε ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του ΑΠΘ στο πλαίσιο της παρακολούθησης της φοίτησης των εκπαιδευομένων. Το προσωπικό αυτό περιορίζεται στα στενά όρια του Τμήματος ή της μονοτμηματικής Σχολής του φοιτητή και κεντρικών Υπηρεσιών του ιδρύματος και πιο συγκεκριμένα του Τμήματος Σπουδών ΑΠΘ και του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΑΠΘ.

Τα μέλη ΔΕΠ υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά αυτά δεδομένα των φοιτητών του Τμήματος ή της μονοτμηματικής Σχολής τους αποκλειστικά για την άσκηση των εκπαιδευτικών καθηκόντων τους.

Υπηρεσία Υποβολής Βαθμολογίας Φοιτητών

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται αποκλειστικά σε μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ για την υποβολή των βαθμολογίων φοιτητών από τον υπολογιστή του γραφείου τους και αφού εφοδιαστούν με κατάλληλο ψηφιακό πιστοποιητικό και κρυπτογραφική συσκευή. Η Υπηρεσία αυτή ενεργοποιείται από την εκάστοτε Γραμματεία σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Τα μέλη ΔΕΠ είναι υποχρεωμένα να συμπληρώνουν, ελέγχουν και αποστέλλουν οι ίδιοι τα βαθμολόγια φοιτητών ή να εκχωρήσουν την αρμοδιότητα αυτή σε άλλο ακαδημαϊκό ή διοικητικό προσωπικό, φέροντας όμως πάντοτε οι ίδιοι την ευθύνη συμπλήρωσης, ελέγχου και υποβολής.

Η τελική υποβολή συγκεντρωτικών βαθμολογίων γίνεται πάντοτε εντός των χρονικών ορίων που θέτει η εκάστοτε Γραμματεία.

Η κάθε τελική υποβολή διαθέτει αυτόματα Μοναδικό Αριθμό Ελέγχου (ΜΑΕ) με τον οποίον μπορεί να διαπιστωθεί η αλλοίωση του βαθμολογίου σε μεταγενέστερο στάδιο.

Τα μέλη ΔΕΠ είναι υποχρεωμένα να διατηρούν αρχείο με εκτυπώσεις των υποβληθέντων βαθμολογίων με τους αντίστοιχους ΜΑΕ για περιπτώσεις αναφοράς και ελέγχου.

Τα μέλη ΔΕΠ οφείλουν κατά τη λήξη της περιόδου αποστολής βαθμολογίων να αποστέλλουν στη Γραμματεία υπογεγραμμένες εκτυπώσεις του συνόλου των βαθμολογίων που υπέβαλλαν στη ΔΠ.

Επιπρόσθετα αντίστοιχο ενυπόγραφο έντυπο αρχείο βαθμολογίων πρέπει να αποστέλλεται από το μέλος ΔΕΠ και να συντηρείται από τον Τομέα που ανήκει το μέλος ΔΕΠ, αν ο Εσωτερικός Κανονισμός του Τμήματος ή τη Σχολής προβλέπει κάτι τέτοιο.

Τυχόν αλλαγές μετά την αποστολή των βαθμολογιών στη Γραμματεία (ηλεκτρονικά και έντυπα) είναι δυνατές μόνο μετά από γραπτό αίτημα του μέλους ΔΕΠ στη Γραμματεία.


10.    ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι Υπηρεσίες της ΔΠ είναι προνόμιο το οποίο παραχωρείται χωρίς χρέωση ή άλλο αντάλλαγμα στους Χρήστες του ΑΠΘ. Το ΑΠΘ επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα του και ρητά δηλώνει εκ των προτέρων στους Χρήστες τους παρακάτω περιορισμούς ευθύνης:

1.     Το ΑΠΘ ευθύνεται μόνο για δόλο ή για βαριά αμέλεια των οργάνων του, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 811ΑΚ. Αντίθετα το ΑΠΘ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πράξη των υπαλλήλων και των βοηθών εκπληρώσεως ή προστηθέντων του.

2.     Στόχος του ΑΠΘ είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων της ΔΠ, χωρίς δύσχρηστες διαδικασίες και χρονοβόρους περιορισμούς. Το επίπεδο είναι ανάλογο ενός ανοικτού, ακαδημαϊκού περιβάλλοντος στο οποίο λαμβάνεται μέριμνα για παροχή ικανοποιητικού επιπέδου ασφαλείας προς τους Χρήστες. Παρόλα αυτά, όπως και σε κάθε πόρο διαθέσιμο στο ανοικτό δίκτυο η πιθανότητα παραβιάσεων ασφαλείας δεν μπορεί να αποκλεισθεί εντελώς. Συνεπώς, το ΑΠΘ αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση ιδιωτικού απόρρητου, κλοπή πληροφοριών, αλλοίωση ή απώλεια δεδομένων, και γενικά κάθε βλάβη που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα εξαιτίας της έλλειψης, δυσλειτουργίας ή κακής χρήσης των μηχανισμών ασφαλείας του.

3.     Απόψεις που εκφράζονται ή κείμενα που δημοσιεύονται στη ΔΠ (εσωτερικά στο ΑΠΘ ή και σε ολόκληρο το Internet) από οποιονδήποτε Χρήστη, δεν είναι απόψεις του ΑΠΘ, ούτε δεσμεύουν με οποιονδήποτε τρόπο το ΑΠΘ από μόνα τους. Οι απόψεις και τα κείμενα των Χρηστών είναι προσωπικά. Το ΑΠΘ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους, αλλά ούτε και τη βούληση να επιβάλλει λογοκρισία.

4.     Οι Διαχειριστές της ΔΠ, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ΔΠ στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.

5.     Επίσης, οι Διαχειριστές της ΔΠ δεν εγγυώνται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που του τίθενται. Ομοίως οι Διαχειριστές της ΔΠ δεν εγγυώνται ότι η ΔΠ ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθενται στη διάθεση των Χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο Χρήστης.


11.    ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Σε πολλές περιστάσεις μπορεί να προκύψουν παραβιάσεις της παραπάνω πολιτικής οι οποίες οφείλονται σε άγνοια ή ελλιπή ενημέρωση των Χρηστών. Οι Χρήστες ενθαρρύνονται να ζητούν, όταν έχουν οποιαδήποτε αμφιβολία, τη βοήθεια των Διαχειριστών της ΔΠ. Οι Διαχειριστές είναι σε θέση να πάρουν άμεσα μέτρα που τυχόν απαιτούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων, και να κατευθύνουν τους Χρήστες ώστε να μην προκύψουν ξανά. Συμβάντα όπως προφανή συνθηματικά, άθελη κατάχρηση των πόρων της ΔΠ, κλπ. μπορούν και θα αντιμετωπίζονται άτυπα και κατά περίπτωση.

Σε σοβαρότερες περιπτώσεις όπως επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις, κλοπή ταυτότητα ή δεδομένων, παράνομες πράξεις, κλπ. οι Διαχειριστές προβαίνουν σε προσωρινά μέτρα (π.χ. απενεργοποίηση λογαριασμού) και ενημερώνονται τα κατάλληλα όργανα της Διοίκησης του ιδρύματος ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης, ώστε να ληφθούν και οι οριστικές αποφάσεις και οι τυχόν νομικές ενέργειες για άρση της παράνομης πράξης και αποτροπής αυτής στο μέλλον.

Σε κάθε περίπτωση και για οποιοδήποτε θέμα ή πρόβλημα που αναφύεται επιλύεται, ανάλογα με τον βαθμό του επείγοντος, από την αρμόδια Επιτροπή Υποστήριξης Τεχνολογιών και Υπηρεσιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΑΠΘ και τελικά του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΑΠΘ.


12.    ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ (INTERACTIVE AREAS)

Οι Διαχειριστές της ΔΠ έχουν τη δυνατότητα να παράσχουν έντυπα επικοινωνίας, πίνακες ανακοινώσεων, ερωτηματολόγια και άλλες περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas) στην ΔΠ. Χρήση κάποιας από τις περιοχές αλληλεπίδρασης συνεπάγεται ότι ο Χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επικοινωνίας που πραγματοποιεί και των συνεπειών που απορρέουν από τη δημοσίευση αυτής της επικοινωνίας. Οι Διαχειριστές της ΔΠ δε φέρουν καμία ευθύνη για την πιστότητα, ακρίβεια ή αξιοπιστία του υλικού που δημοσιεύεται σε κάποια περιοχή αλληλεπίδρασης ή για τις συνέπειες της επικοινωνίας σε περιοχές αλληλεπίδρασης ή τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση της ΔΠ.

Ο Χρήστης αποδέχεται και δεσμεύεται σχετικά να μην προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

 • χρήση περιοχής αλληλεπίδρασης για οποιοδήποτε σκοπό παραβιάζοντας την ισχύουσα νομοθεσία,
 • δημοσίευση υλικού που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων ή τα δικαιώματα περί απορρήτου ή δημοσιοποίησης στοιχείων τρίτων,
 • δημοσίευση υλικού που είναι παράνομο, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενοχλητικό, υβριστικό ή υλικού που προκαλεί δυσαρέσκεια σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), όπως καθορίζεται από τους Διαχειριστές της ΔΠ, κατά την κρίση τους,
 • δημοσίευση υλικού που περιλαμβάνει «ιούς», «κακόβουλο» κώδικα που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή να καταστρέψουν τα αρχεία ή τα προγράμματα των Διαχειριστών της ΔΠ ή των Χρηστών του,
 • δημοσίευση διαφημίσεων ή άλλου εμπορικού υλικού,
 • παραποίηση της ταυτότητα του,
 • δημοσίευση της ίδιας ανακοίνωσης περισσότερο από μια φορά,
 • οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που περιορίζει ή εμποδίζει κάποιο άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιήσει τις περιοχές αλληλεπίδρασης και γενικότερα την ΔΠ ή ενέργεια που κατά την κρίση των Διαχειριστών της ΔΠ εκθέτει τον ίδιους ή κάποιον από τους Χρήστες του σε νομικές ευθύνες ή επιζήμιες για αυτούς καταστάσεις.


13.    ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ΔΠ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι σχέσεις των Χρηστών με το ΑΠΘ διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι ο Χρήστης της ΔΠ συναινεί να υπάγονται, οι τυχόν απαιτήσεις, διαφωνίες ή άλλες αντιπαραθέσεις που αφορούν ή προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ΔΠ και των Υπηρεσιών της, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.


14.    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε επικοινωνία /διευκρίνηση σχετικά με τη ΔΠ και τους παρόντες όρους παροχής Υπηρεσιών μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΚΥΤΠ στο τηλέφωνο  ++2310998462 ή με email στο webmaster@itc.auth.gr

Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο της ΔΠ που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως επίσης τη χρήση των χώρων συνομιλιών, των πινάκων ανακοινώσεων κλπ, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στις παραπάνω διευθύνσεις.

Μετάβαση στο περιεχόμενο