Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ

Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Εκπαιδευτικών Νησίδων

Εγκεκριμένος από την Σύγκλητο του ΑΠΘ στη συνεδρίαση αριθμ. 2741/26-6-2002

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ


A.1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Ο παρόν κανονισμός λειτουργίας αποτελεί ένα πλαίσιο που καθορίζει, οριοθετεί και προδιαγράφει τις υπηρεσίες και την οργάνωση των υπολογιστικών νησίδων του ΑΠΘ με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους. Ο κανονισμός αυτός ισχύει συνδυαστικά και συμπληρωματικά με τους ισχύοντες κανονισμούς που διέπουν την πανεπιστημιακή περιουσία.
2. Οι υπολογιστικές νησίδες του ΑΠΘ είναι κατανεμημένες στα διάφορα Τμήματα ή Σχολές του ΑΠΘ. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν τη χρήση λογισμικού, τη χρήση του εξοπλισμού των νησίδων, τη χρήση δικτυακών υπηρεσιών καθώς και των κεντρικά παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφορικής. Ο βασικός στόχος της οργάνωσης των υπολογιστικών νησίδων είναι η παροχή υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών πληροφορικής προς την ακαδημαϊκή κοινότητα.


A.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΝΟΙΩΝ

Στα πλαίσια του κανονισμού αυτού:
1. Υπολογιστική Νησίδα (ΥΝ) ή Εργαστήριο Πληροφορικής (ΕΠ) ονομάζεται ο εργαστηριακός χώρος ειδικά διαμορφωμένος με γραφεία και έπιπλα, όπου είναι εγκατεστημένα υπολογιστικά συστήματα (προσωπικοί υπολογιστές ή σταθμοί εργασίας Unix καθώς και περιφερειακές συσκευές τους (εκτυπωτές, scanners, κλπ.) για κοινή χρήση από προσωπικό ή και φοιτητές του ΑΠΘ.
2. Χρήστης είναι το φυσικό πρόσωπο το ενταγμένο στην πανεπιστημιακή κοινότητα ή διασυνδεδεμένου φορέα στο οποίο παρέχεται η άδεια χρήσης των ΥΝ του ΑΠΘ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΑΠΘ, στα πλαίσια εκπαιδευτικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων, χωρίς να αποκλείονται επισκέπτες ακαδημαϊκοί ή φοιτητές άλλων Πανεπιστημίων με προγράμματα ανταλλαγής.
3. Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΚΥΤΠ) είναι ο κεντρικός φορέας παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου του εκσυγχρονισμού των ΥΝ του ΑΠΘ.
4. Υπεύθυνος Διαχειριστής Υπολογιστικής Νησίδας (ΥπΔΥΝ ή Διαχειριστής) είναι το μεμονωμένο φυσικό πρόσωπο ή η ομάδα προσώπων, που υποστηρίζουν μια ή περισσότερες ΥΝ συνεπικουρούμενα από το ΚΥΤΠ, έχοντας ρόλο οργανωτικό, διαχειριστικό και τεχνικό.
5. Προϊστάμενη Αρχή ΥΝ είναι το εκάστοτε Τμήμα (ή Σχολή) στο οποίο ανήκει οργανωτικά η ΥΝ, εκπροσωπούμενο από κάποιο υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ ή τον Πρόεδρο Τμήματος (ή τον Κοσμήτορα) και που έχει οριστεί από τα αρμόδια όργανα (π.χ. Συνέλευση Τμήματος, κλπ.)

Β. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΝΗΣΙΔΕΣ

1. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στις ΥΝ προσδιορίζονται από τις ειδικές ανάγκες των Τμημάτων και τους τυχόν τεχνικούς περιορισμούς. Γενικά όμως οι υπηρεσίες που παρέχουν είναι τουλάχιστον οι ακόλουθες:
Χρήση εφαρμογών γραφείου (π.χ. MS Office).
• Χρήση του internet (web, ftp και email).
• Χρήση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που είναι εγκατεστημένα στους Η/Υ για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς (π.χ. SPSS, Matlab, Mathematica, TLG).
• Εκτυπώσεις εργασιών, κειμένων, κλπ.
• Χρήση πολυμεσικών εφαρμογών και εγγραφή CD
• Πρόσβαση σε κεντρικά υπολογιστικά συστήματα του ΑΠΘ (π.χ. AFS)
• Δυνατότητα υποστήριξης σεμιναρίων, παρουσιάσεων και εργαστηριακών ασκήσεων
• Δυνατότητα μεμονωμένης εργασίας (π.χ. για πτυχιακές / μεταπτυχιακές εργασίες, έρευνα)
2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες των ΥΝ του ΑΠΘ χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες και μόνον. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε μορφή εξω-πανεπιστημιακής και εμπορικής δραστηριότητας (με ή χωρίς αμοιβή) χωρίς την έγγραφη άδεια της αρμόδιας προϊστάμενης αρχής του ΑΠΘ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ενημερώνεται η προϊστάμενη αρχή καθώς και το ΚΥΤΠ αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί λογισμικό ή υλικό με ακαδημαϊκή άδεια χρήσης για άλλους σκοπούς.

Γ. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΝΗΣΙΔΩΝ

1. Ο χώρος και ο εξοπλισμός των ΥΝ αποτελεί περιουσία του ΑΠΘ και διαχειρίζεται από τον ΥπΔΥΝ, ο οποίος αναφέρεται στην προϊστάμενη αρχή.
2. Η εκάστοτε προϊστάμενη αρχή αναφέρεται στα ανώτερα και ανώτατα διοικητικά όργανα του ΑΠΘ (Γενική Συνέλευση Τμήματος, Κοσμητεία, Σύγκλητος, Πρυτανικό Συμβούλιο, κλπ.).
3. Για οργανωτικούς και τεχνικούς λόγους καθώς και στις περιπτώσεις που διευκρινίζονται στο παρόν κείμενο, ο εκάστοτε ΥπΔΥΝ συνεργάζεται και με το ΚΥΤΠ, το οποίο στην περίπτωση αυτή έχει ρόλο κυρίως συμβουλευτικό.
4. Το ΚΥΤΠ χαράσσει την πολιτική της οργάνωσης, διαχείρισης και αναβάθμισης των ΥΝ του ΑΠΘ και είναι υπόλογο στην Επιτροπή Η/Υ και Εφαρμογών ΑΠΘ ως το προϊστάμενο όργανο.
5. Οι τοπικοί διαχειριστές αποτελούν προσωπικό που ορίζεται από την προϊστάμενη αρχή της εκάστοτε ΥΝ και αποτελείται από άτομα με αποδεδειγμένες ειδικές γνώσεις πληροφορικής και κατάλληλη εμπειρία. Οι διαχειριστές μιας ΥΝ είναι περισσότεροι από ένας σε περιπτώσεις που υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασίας ή συντρέχει λόγος αναπλήρωσης ή όταν οι ώρες λειτουργίας της ΥΝ είναι περισσότερες των 8 ωρών ημερησίως.
6. Δικαίωμα χρήσης μιας ΥΝ έχουν γενικά οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του εκάστοτε Τμήματος του ΑΠΘ στο οποίο ανήκει οργανωτικά η ΥΝ. Κατά περίπτωση η προϊστάμενη αρχή της ΥΝ μπορεί να περιορίσει τη χρήση μιας ΥΝ αποκλειστικά σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές για λόγους εσωτερικούς. Αντίστοιχα, μπορεί να επιτρέψει την χρήση της σε μεγαλύτερες ομάδες όπως διοικητικό προσωπικό, χρήστες άλλων Τμημάτων ή Σχολών ή φοιτητών άλλων πανεπιστημίων με προγράμματα ανταλλαγής.
7. Οι λογαριασμοί των χρηστών εκδίδονται μετά από σχετική αίτηση του χρήστη προς τον ΥπΔΥΝ εφόσον παρέχει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία της ιδιότητάς του και είναι αυστηρά προσωπικοί. Χρησιμοποιούνται στην εν λόγω ΥΝ καθώς και σε οποιεσδήποτε ΥΝ είναι διασυνδεδεμένες κατάλληλα. Οι λογαριασμοί διαβαθμίζονται ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τις ανάγκες του χρήστη και την ιδιότητά του. Η διαβάθμιση αυτή αφορά τόσο τη χρονική ισχύ του λογαριασμού, όσο και τις δυνατότητές του (π.χ. προσωρινός λογαριασμός χρήστη, λογαριασμός χρήστη σεμιναρίου, λογαριασμός χρήστη άλλης ΥΝ, διοικητικού προσωπικού, κλπ.).

Δ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΝΗΣΙΔΩΝ

Οι προδιαγραφές των ΥΝ επιμερίζονται σε προδιαγραφές χωροταξικές και τεχνικές.

Δ.1 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΝ

1. Ασφάλεια: Στο χώρο της εκάστοτε ΥΝ πρέπει να έχει προεγκατασταθεί σύστημα ασφαλείας, το οποίο θα διαχειρίζεται μόνο ο ΥπΔΥΝ ή ο αναπληρωτής του. Αυτό περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον αισθητήρια κίνησης και σειρήνα ως και τηλεφωνική διασύνδεση με την Μονάδα Ασφάλειας και Φύλαξης των πανεπιστημιακών χώρων του ΑΠΘ.
2. Εξαερισμός: Ο χώρος της κάθε ΥΝ πρέπει να έχει επαρκή αερισμό, όπως υπαγορεύουν οι κανόνες υγιεινής για τους κοινόχρηστους χώρους.
3. Θέρμανση – Ψύξη: Ο χώρος της κάθε ΥΝ πρέπει να έχει κατάλληλα συστήματα θέρμανσης και ψύξης που να καλύπτουν τις ανάγκες για άνετη εργασία τόσο των χρηστών όσο και για την εύρυθμη λειτουργία του εγκατεστημένου εξοπλισμού.
4. Φωτισμός: Ο χώρος της κάθε ΥΝ πρέπει να έχει επαρκή φωτισμό, φυσικό και τεχνητό.
5. Εργονομία – Θέσεις εργασίας: Τα γραφεία ή έπιπλα που φιλοξενούν τους χρήστες θα πρέπει να είναι λειτουργικά και κατάλληλα τοποθετημένα στο χώρο ώστε να διευκολύνεται η εργασία τόσο μεμονωμένων χρηστών όσο και ομαδικών εργασιών (π.χ. σεμινάρια). Λαμβάνεται μέριμνα για την ύπαρξη γραφείου και θέσεως εργασίας για τον τοπικό διαχειριστή ώστε να διευκολύνεται το έργο του και η συνολική επίβλεψη του χώρου, καθώς και για την ύπαρξη κατάλληλου πίνακα (σταθερού ή κινητού) για την προβολή διαφανειών ή προβολικού συστήματος.
6. Ρευματοληψία: Η κάθε θέση εργασίας πρέπει να διαθέτει δικό της ρευματολήπτη, ενώ τα καλώδια θα πρέπει να μην είναι εκτεθειμένα αλλά προστατευμένα σε κατάλληλα ειδικά καλύμματα ή κανάλια. Επίσης θα πρέπει να προβλέπεται σύστημα ασφάλειας για ηλεκτροπληξία.
7. Τηλεφωνία: Σε κάθε ΥΝ υπάρχει τουλάχιστον μια τηλεφωνική σύνδεση στη θέση εργασίας του τοπικού διαχειριστή της οποίας ο αριθμός θα κοινοποιείται τόσο στους χρήστες όσο και στα αρμόδια όργανα, συμπεριλαμβανομένου και του ΚΥΤΠ. Η τηλεφωνική αυτή σύνδεση προτείνεται να χρησιμοποιείται και για την διασύνδεση του συστήματος συναγερμού της ΥΝ.
8. Δικτύωση: Η κάθε θέση εργασίας πρέπει να διαθέτει δική της δικτυακή παροχή, ενώ τα καλώδια θα πρέπει να μην είναι εκτεθειμένα αλλά να προστατεύονται σε κατάλληλα ειδικά καλύμματα ή κανάλια.

Δ.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΝ

1. Υλικό: Ο πληροφορικός εξοπλισμός προδιαγράφεται συνήθως από τον τοπικό διαχειριστή κατ’ εντολή της προϊστάμενης αρχής για την εξυπηρέτηση των αναγκών του εκάστοτε Τμήματος (ή Σχολής). Το ΚΥΤΠ λειτουργεί επικουρικά στη διαμόρφωση των προδιαγραφών αυτών. Ο εγκατεστημένος εξοπλισμός δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να αλλοιωθεί ή να αντικατασταθεί τμηματικά ή συνολικά από οποιονδήποτε, καθώς αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του ΑΠΘ. Κατ’ εξαίρεση (ενδεικτικά, σε περίπτωση βλάβης, αναβάθμισης, απόσυρσης, κλπ.) επιτρέπεται η αντικατάσταση ύστερα από έγγραφη συναίνεση ή έγκριση της προϊστάμενης αρχής , για την οποία ενημερώνεται και το ΚΥΤΠ.
2. Λειτουργικό σύστημα: Το εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα στους Η/Υ των ΥΝ θα πρέπει να υποστηρίζει ασφάλεια δεδομένων, πρόσβαση λογαριασμού και να είναι ικανό να παρέχει τις προδιαγεγραμμένες υπηρεσίες των ΥΝ με συνέχεια και σταθερή ποιότητα. Τέτοια λειτουργικά συστήματα είναι π.χ. τα Windows NT/2000/XP με NTFS, MacOS X, Linux, Unix, κλπ. Λειτουργικά συστήματα τα οποία δεν παρέχουν το απαραίτητο επίπεδο ασφάλειας (όπως Windows 95/98/ΜΕ), αποφεύγονται και λαμβάνεται μέριμνα για την αντικατάσταση των υφισταμένων.
3. Εγκατεστημένο λογισμικό: Το εγκατεστημένο λογισμικό αποσκοπεί στην κάλυψη των προδιαγεγραμμένων στόχων των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις ΥΝ και την διατήρηση της ομοιομορφίας του περιβάλλοντος των Η/Υ. Το λογισμικό αυτό είναι αποκλειστικά και μόνο το απαραίτητο ώστε να αποφεύγονται πολλαπλάσια προβλήματα χρήσης και κακής λειτουργίας των ΥΝ. Δεν επιτρέπεται στους χρήστες η μεταβολή, απεγκατάσταση, ή εγκατάσταση νέου λογισμικού. Σε περιπτώσεις όπου χρήστης έχει αποδεδειγμένη ανάγκη χρήσης κάποιου λογισμικού, υποβάλει το σχετικό αίτημα προς τον τοπικό διαχειριστή, ο οποίος είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για την αιτούμενη ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση το εγκατεστημένο λογισμικό συνοδεύεται από τις απαραίτητες άδειες λογισμικού, οι οποίες φυλάσσονται από τον τοπικό διαχειριστή και για την μεταβολή τους ενημερώνεται το ΚΥΤΠ.
4. Διαχείριση Η/Υ: Η διαχείριση των υπολογιστικών πόρων είναι ευθύνη των τοπικών διαχειριστών, οι οποίοι υποχρεούνται σε ομαλή, σταθερής ποιότητας και συνεχή παροχή των προδιαγεγραμμένων υπηρεσιών των ΥΝ. Σε περίπτωση αδυναμίας αντιμετώπισης οποιωνδήποτε τεχνικών προβλημάτων, οι ΥπΔΥΝ απευθύνονται στο ΚΥΤΠ. Η διαχείριση πραγματοποιείται στους τοπικούς εξυπηρετητές (servers), δηλαδή έναν Η/Υ ανά νησίδα (π.χ. ο Η/Υ του τοπικού διαχειριστή), πράγμα που διευκολύνει τη συνολική διαχείριση και οργάνωση των ΥΝ του ΑΠΘ.
5. Ασφάλεια: Η ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων αποτελεί καθήκον και υποχρέωση των τοπικών διαχειριστών, οι οποίοι με τη συμβολή του ΚΥΤΠ ή άλλων θεσμοθετημένων φορέων του ΑΠΘ διαμορφώνουν ένα ασφαλές, αξιόπιστο και ομοιόμορφο περιβάλλον εργασίας (π.χ. χρησιμοποιώντας firewall, antivirus, policies, fixes, service packs, κλπ.).

Ε. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η χρήση εξοπλισμού, λογισμικού και υπολογιστικών πόρων είναι προνόμιο το οποίο παραχωρείται χωρίς χρέωση ή άλλο αντάλλαγμα στους καθηγητές, τους φοιτητές και το προσωπικό του ΑΠΘ. Με ευθύνη και άδεια των οργάνων του ΑΠΘ (Πρυτανεία, Σύγκλητος, Τμήματα, Τομείς, εξουσιοδοτημένα μέλη ΔΕΠ) το προνόμιο αυτό επεκτείνεται και προς επιλεγμένους επισκέπτες ή συνεργάτες του ΑΠΘ. Η χρήση του εξοπλισμού του ΑΠΘ παραχωρείται για συγκεκριμένους σκοπούς σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του ΑΠΘ και σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν αυτονόητο δικαίωμα. Το ΑΠΘ επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα του, και ρητά δηλώνει εκ των προτέρων στους χρήστες των YN τους παρακάτω περιορισμούς ευθύνης:
1. Το ΑΠΘ ευθύνεται μόνο για δόλο ή για βαρειά αμέλεια των οργάνων του, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 811ΑΚ. Αντίθετα το ΑΠΘ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πράξη των υπαλλήλων και των βοηθών εκπληρώσεως ή προστηθέντων του.
2. Το ΑΠΘ δεν εγγυάται τη διατήρηση των δεδομένων των Η/Υ των ΥΝ και επομένως δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων από τους Η/Υ των. Διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων (backup) είναι αποκλειστικά ευθύνη των χρηστών.
3. Στόχος του ΑΠΘ είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων των ΥΝ του, χωρίς δύσχρηστες διαδικασίες και χρονοβόρους περιορισμούς. Το επίπεδο είναι ανάλογο ενός ανοικτού, ακαδημαϊκού περιβάλλοντος στο οποίο λαμβάνεται μέριμνα για παροχή ικανοποιητικού επιπέδου ασφαλείας προς τους χρήστες. Παρόλα αυτά, όπως και σε κάθε ανοικτό δίκτυο η πιθανότητα παραβιάσεων ασφαλείας δεν μπορεί να αποκλεισθεί εντελώς. Συνεπώς, το ΑΠΘ αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση ιδιωτικού απόρρητου, κλοπή πληροφοριών, αλλοίωση ή απώλεια δεδομένων, και γενικά κάθε βλάβη που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα εξαιτίας της έλλειψης, δυσλειτουργίας ή κακής χρήσης των μηχανισμών ασφαλείας του.
4. Απόψεις που εκφράζονται ή κείμενα που δημοσιεύονται (εσωτερικά στο ΑΠΘ ή και σε ολόκληρο το Internet) από οποιονδήποτε χρήστη, δεν είναι απόψεις του ΑΠΘ, ούτε δεσμεύουν με οποιονδήποτε τρόπο το ΑΠΘ από μόνα τους. Οι απόψεις και τα κείμενα των χρηστών είναι προσωπικά. Το ΑΠΘ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους, δεν έχει την τεχνική δυνατότητα να τις ελέγχει, αλλά ούτε και τη βούληση να επιβάλλει λογοκρισία.

ΣΤ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η χρήση των υπολογιστικών πόρων των ΥΝ του ΑΠΘ είναι προνόμιο που παρέχεται χωρίς χρέωση στην ακαδημαϊκή κοινότητα, και διέπεται από τους παρακάτω κανόνες για την εύρυθμη λειτουργία τους:
1. Κάθε χρήστης που ενδιαφέρεται να έχει πρόσβαση στους υπολογιστικούς πόρους των ΥΝ υποβάλει σχετική αίτηση στον τοπικό διαχειριστή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση της αίτησης. Αντίγραφο της αίτησης δίδεται και στο χρήστη. Η αίτηση αυτή αποτελεί και έγγραφο αποδοχής των υποχρεώσεων, δικαιωμάτων, ευθυνών και περιορισμών του χρήστη απέναντι στο ΑΠΘ και το διαχειριστή της ΥΝ. Ο λογαριασμός έχει συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος ανάλογα με τη διαβάθμισή του και η οποία γνωστοποιείται από το διαχειριστή στο χρήστη σύμφωνα με την πολιτική της εκάστοτε νησίδας.
2. Η αρμόδια προϊστάμενη αρχή κατά περίπτωση δύναται να ζητήσει από τον χρήστη να υπογράφει σε ειδικό έντυπο κατά την είσοδο και έξοδό του στην αίθουσα, το οποίο αναφέρει ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email, Τμήμα και ΑΕΜ.
3. Απαγορεύεται το κάπνισμα, τα τρόφιμα, τα ποτά και η χρήση κινητού τηλεφώνου εντός των ΥΝ.
4. Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για κάθε είδους δραστηριότητα που αναπτύσσεται στον Η/Υ που χρησιμοποιεί άμεσα (τοπικά) ή έμμεσα (π.χ. μέσω δικτύου).
5. Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού τον οποίο χειρίζεται. Σε περίπτωση που εμφανιστεί οποιοδήποτε πρόβλημα οφείλει να ενημερώσει αμέσως τον τοπικό διαχειριστή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η πρόκληση βλάβης, φθοράς ή άλλης δυσλειτουργίας με υπαιτιότητα του χρήστη, αυτός βαρύνεται με το κόστος αποκατάστασης της βλάβης ενώ εφαρμόζονται ανάλογα τα άρθρα 813 & 814 ΑΚ, χωρίς να αποκλείεται η ευθύνη του κατά τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες.
6. Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για την επιλογή και διαφύλαξη «ασφαλούς» συνθηματικού (password) για την πρόσβαση στο λογαριασμό του. Τα συνθηματικά είναι αυστηρώς προσωπικά, απαγορεύονται να δίδονται σε τρίτους, δεν πρέπει να γράφονται σε χαρτί ή να φυλάσσονται σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική ή μη).
7. Κάθε χρήστης αποθηκεύει τοπικά μόνο προσωρινά δεδομένα στους Η/Υ των νησίδων τα οποία υποχρεούται να αφαιρεί μετά το πέρας της χρήσης του. Εξαιρούνται περιπτώσεις όπου τα δεδομένα των χρηστών αποτελούν μέρος εργαστηριακών εργασιών ή οργανωμένων σεμιναρίων ή άλλων εκπαιδευτικών διαδικασιών, κατά την διάρκεια των οποίων τα σχετικά δεδομένα διατηρούνται τοπικά κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων αυτών και αφαιρούνται μετά το πέρας τους με ευθύνη τόσο των χρηστών, όσο και των εισηγητών / υπευθύνων μελών ΔΕΠ σε συνεννόηση και συνεργασία με τον τοπικό διαχειριστή. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης επιθυμεί κατ’ εξαίρεση τη διαφύλαξη των δεδομένων του πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με τον τοπικό διαχειριστή, ο οποίος είναι υπεύθυνος να τον διευκολύνει και να του υποδείξει την ενδεικνυόμενη κατά περίπτωση λύση (π.χ. κεντρικά παρεχόμενος αποθηκευτικός χώρος AFS, ή τοπικά δεσμευμένος από τον διαχειριστή).
8. Η έλλειψη μέτρων ασφάλειας και προστασίας σε οποιοδήποτε λογαριασμό τρίτου χρήστη, αρχείο, η σύστημα εντός και εκτός του ΑΠΘ σε καμιά περίπτωση δεν δικαιολογεί πρόσβαση (ανάγνωση, αντιγραφή ή αλλοίωση) σε αυτό από τους χρήστες. Επιτρέπεται ανάγνωση αρχείων συστήματος όπου υπάρχουν προνόμια από το λειτουργικό σύστημα, αλλά όχι και αντιγραφή χωρίς άδεια.
9. Απαγορεύεται από οποιονδήποτε χρήστη να διακινεί παράνομο υλικό, κλεψίτυπο ή παράνομο λογισμικό, να εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε εμπορικό τρόπο και να καταχράται τους υπολογιστικούς πόρους του ΑΠΘ.
10. Όσον αφορά υλικό ή λογισμικό που αναπτύσσεται στις νησίδες του ΑΠΘ λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μη διακυβεύεται η ασφάλεια και η ορθή λειτουργία εξοπλισμού του ΑΠΘ. Απαγορεύεται η χρήση και ανάπτυξη ιών λογισμικού, και γενικά προγραμμάτων που προσπαθούν να παραβιάσουν ή να παρακάμψουν τους υφιστάμενους μηχανισμούς ασφαλείας, να υποκλέψουν συνθηματικά, να εξαντλήσουν τους υπολογιστικούς πόρους ή γενικότερα να έρχονται σε αντίθεση με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη που διέπουν την κοινή χρήση του διαδικτύου.
11. Κάθε χρήστης υποχρεούται να μην καταναλώνει άσκοπα πόρους του ΑΠΘ και να αποδεσμεύει τις άδειες λογισμικού καθώς και τη θέση εργασίας του μετά το πέρας της χρήσης του, δηλαδή να κάνει πλήρη έξοδο από το σύστημα (logoff) ανάλογα με το λειτουργικό του Η/Υ. Οι χρήστες οφείλουν να μεριμνούν ώστε εργασίες που εκτελούν σε σταθμούς εργασίας να μην παρενοχλούν το χρήστη που εργάζεται στην κονσόλα του εν λόγω σταθμού.
12. Η λήψη αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων (backup) είναι αποκλειστικά ευθύνη των χρηστών. Όταν χρησιμοποιούνται περιφερειακές μονάδες Η/Υ της ΥΝ (CDRW, DAT, κλπ.), μπορούν να απευθύνονται για τεχνικές συμβουλές στον ΥπΔΥΝ.
13. Κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία των δεδομένων και των αρχείων του από τρίτους. Για το σκοπό αυτό ο χρήστης προτρέπεται να απευθυνθεί στον τοπικό διαχειριστή για την καλύτερη προστασία ανά περίπτωση.
14. Κάθε χρήστης υποχρεούται να αναφέρει αμέσως κάθε απόπειρα ή παραβίαση των κανόνων λειτουργίας και ασφαλείας των υπολογιστικών πόρων από τρίτους, στους τοπικούς διαχειριστές ή στο ΚΥΤΠ.
15. Κάθε χρήστης οφείλει να σέβεται και να μην παρενοχλεί τους υπόλοιπους και να μην προβαίνει σε ανήθικες ή παράνομες πράξεις. Οι χρήστες γενικότερα υποχρεούνται να σέβονται το χώρο και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις του ΥπΔΥΝ.
16. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται πέραν του τοπικού διαχειριστή και στα τηλέφωνα 80000, 998462 του ΚΥΤΠ ή στο email:

Ζ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΥΝ

Οι τοπικοί διαχειριστές (ΥπΔΥΝ) είναι υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουργία των ΥΝ που τους ανατίθενται, υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται με τους παρακάτω κανονισμούς:
1. Οι ΥΝ λειτουργούν με ευθύνη των τοπικών διαχειριστών τους από Δευτέρα έως και Παρασκευή τουλάχιστον σε 8ωρη βάση (09:00-17:00 ή 08:00-16:00), εκτός από τις επίσημες αργίες του Πανεπιστημίου. Κάθε ΥπΔΥΝ υποχρεούται να τηρεί πλήρως το ωράριο λειτουργίας της ΥΝ. Σε περίπτωση αδυναμίας οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως τα προϊστάμενα όργανά του. Το ωράριο αυτό ενδέχεται να διαφοροποιείται με εντολή της προϊστάμενης αρχής αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 8 ωρών ημερησίως.
2. Ο ΥπΔΥΝ, σε συνεργασία με την προϊστάμενη αρχή του, είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί στους χρήστες, στη Διοίκηση του Ιδρύματος και στο ΚΥΤΠ τις ώρες λειτουργίας των νησίδων, τα ονόματα των διαχειριστών και των αναπληρωτών τους, των εκπροσώπων της προϊστάμενης αρχής τους (υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ, Πρόεδρος Τμήματος ή Σχολής), τα τηλέφωνα και τα email τους υποχρεωτικά με ειδική πινακίδα στην είσοδο της ΥΝ και προαιρετικά στον πίνακα Ανακοινώσεων του Τμήματος ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Στην πινακίδα αυτή προσδιορίζονται με λεπτομέρεια οι επιτρεπόμενες ομάδες χρηστών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διοικητικό προσωπικό, χρήστες άλλων Τμημάτων ή Σχολών ή φοιτητών με προγράμματα ανταλλαγής).
3. Κάθε ΥπΔΥΝ είναι υπεύθυνος για την ασφάλιση του χώρου της ΥΝ και επομένως απαγορεύεται ρητώς η παρουσία οποιουδήποτε χρήστη στην ΥΝ κατά τη διάρκεια απουσίας του ΥπΔΥΝ. Στην περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του ΥπΔΥΝ, θα πρέπει να φροντίσει για την αντικατάστασή του από τον αναπληρωτή ΥπΔΥΝ.
4. Κάθε ΥπΔΥΝ υποχρεούται να ελέγχει ημερησίως την καλή λειτουργία του εξοπλισμού και να μεριμνά για την άμεση αποκατάσταση οποιωνδήποτε βλαβών ή άλλων προβλημάτων που τυχόν θα εντοπιστούν.
5. Η μεθοδολογία τεχνικής οργάνωσης και ρύθμισης των υπολογιστικών συστημάτων της νησίδας είναι αποκλειστική ευθύνη του ΥπΔΥΝ. Παρόλα αυτά οι επιλογές που δύναται να ακολουθήσει επιβάλλεται να συμφωνούν πλήρως με τις προαναφερθέντες τεχνικές προδιαγραφές (βλ. Δ2). Σε περιπτώσεις που επιβάλλεται κάποια διαφοροποίηση ο ΥπΔΥΝ οφείλει να επικοινωνήσει με το ΚΥΤΠ για την βέλτιστη αντιμετώπιση. Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής για οποιαδήποτε τεχνική ή οργανωτική αλλαγή θα πρέπει να έχει την έγκριση της προϊστάμενης αρχής του.
6. Ο ΥπΔΥΝ υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση, βοήθεια και οδηγίες στους χρήστες και να φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία του χώρου. Σε αυτό το πλαίσιο υποχρεούται να ενημερώνει και να υποδεικνύει τους χρήστες για τις υποχρεώσεις τους και τις τυχόν αστοχίες στην χρήση του εξοπλισμού του ΑΠΘ.
7. Ο ΥπΔΥΝ απαγορεύεται να παρακολουθεί δεδομένα και δραστηριότητες χρηστών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων με τη σύμφωνη άδεια του χρήστη ή όταν υπάρχουν βάσιμες υποψίες για παραβίαση των κανονισμών από τους χρήστες. Στη δεύτερη περίπτωση ο ΥπΔΥΝ απαγορεύει την είσοδο του συγκεκριμένου χρήστη στο χώρο της ΥΝ, απενεργοποιεί τον λογαριασμό του και ενημερώνει την αρμόδια προϊστάμενη αρχή του, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις αναφέρεται στα ανώτατα διοικητικά όργανα του ΑΠΘ.
8. Ο ΥπΔΥΝ υποχρεούται να ανακοινώνει και να γνωστοποιεί εγκαίρως τόσο τους χρήστες όσο και το ΚΥΤΠ για τις οποιεσδήποτε προγραμματισμένες δραστηριότητες στο χώρο της ΥΝ, καθώς και για οποιεσδήποτε προγραμματισμένες εργασίες (π.χ. εργασίες αναβάθμισης ή συντήρησης) που ενδέχεται να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία της πληροφορικής υποδομής τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την έναρξή τους.
9. Σε περίπτωση ανάγκης για συλλογική / ομαδική χρήση (π.χ. σεμινάριο ή εργαστηριακό μάθημα) υπάρχει προσυνεννόηση με το διαχειριστή και σχετική ανακοίνωση τουλάχιστον δύο ημέρες πριν τη χρήση της αίθουσας.
10. Κάθε ΥπΔΥΝ είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη ανανέωση του λογισμικού των Η/Υ της κάθε ΥΝ, και νομικά υπόλογος για την νομιμότητα του εγκατεστημένου λογισμικού καθώς και για τις απαραίτητες άδειες για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών της ΥΝ. Επίσης ο ΥπΔΥΝ υποχρεούται να μεριμνά έγκαιρα για τις οποιεσδήποτε ανάγκες συντήρησης ή ανανέωσης αναλωσίμων που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων.
11. Στην περίπτωση που η ΥΝ παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες εκτυπώσεων ή αναπαραγωγής CD (CDRW) ο ΥπΔΥΝ ενημερώνει τους χρήστες για πολιτική της ΥΝ σχετικά με κάλυψη των αναλωσίμων. Για παράδειγμα θα μπορούσε οι χρήστες να παρέχουν τα αναλώσιμα (χαρτί, CDs) σε περίπτωση αδυναμίας του Τμήματος.
12. Ο ΥπΔΥΝ είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντίγραφα ασφαλείας αρχείων backup των εξυπηρετητών (servers) για την εύρυθμη λειτουργία της ΥΝ είτε τοπικά, είτε μέσω του κεντρικού συστήματος Backup που διαχειρίζεται από το ΚΥΤΠ. Όταν το backup γίνεται τοπικά η πολιτική του καθορίζεται από τον ΥπΔΥΝ σε συνεργασία με την προϊστάμενη αρχή του, ενώ όταν γίνεται κεντρικά ακολουθεί την κεντρική πολιτική backup του ΚΥΤΠ.
13. Ο ΥπΔΥΝ υποχρεούται να συμμετέχει σε περιοδικές συναντήσεις που οργανώνονται από το ΚΥΤΠ για την ενημέρωσή του σχετικά με νέες υπηρεσίες και νέες τεχνολογίες, καθώς και την διατήρηση καναλιού επικοινωνίας για την καλύτερη αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων και ανταλλαγή απόψεων.

Η. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΤΠ

Οι υποχρεώσεις του ΚΥΤΠ προς τους χρήστες και τους διαχειριστές των ΥΝ του ΑΠΘ καθορίζονται από τις γενικότερες υποχρεώσεις του ΚΥΤΠ προς την ακαδημαϊκή κοινότητα (βλ. http://web.itc.auth.gr) ενώ ειδικότερα για τις ΥΝ ορίζονται οι παρακάτω υποχρεώσεις:
1. Το ΚΥΤΠ παρέχει άμεση τεχνική βοήθεια και διευκολύνσεις στους τοπικούς διαχειριστές για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικών με την εύρυθμη λειτουργία των ΥΝ.
2. Το ΚΥΤΠ ενημερώνει του διαχειριστές για τις υποχρεώσεις και τις ενδεχόμενες κυρώσεις τόσο κατά των ίδιων όσο και κατά των χρηστών από παράνομες ενέργειές τους καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες παραβαίνουν το παρόντα κανονισμό.
3. Το ΚΥΤΠ ενημερώνει και συμβουλεύει τους διαχειριστές για τη βέλτιστη αξιοποίηση της υπάρχουσας πληροφοριακής υποδομής των ΥΝ και για τις ισχύουσες διατάξεις της Eλληνικής και Eυρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τη νόμιμη χρήση αδειών λογισμικού.
4. Το ΚΥΤΠ απαγορεύεται να εξετάζει ή να παρακολουθεί δεδομένα και δραστηριότητα χρηστών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων με τη σύμφωνη άδεια του χρήστη και του τοπικού Διαχειριστή ή όταν υπάρχουν βάσιμες υποψίες για παραβίαση των κανονισμών από τους χρήστες. Στη δεύτερη περίπτωση το ΚΥΤΠ ενημερώνει τον εκάστοτε ΥπΔΥΝ ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις αναφέρεται στην Επιτροπή Η/Υ και Εφαρμογών του ΑΠΘ η οποία και εισηγείται περαιτέρω ενέργειες στα ανώτερα διοικητικά όργανα του ΑΠΘ.
5. Το ΚΥΤΠ παρέχει υποστήριξη και συνδρομή στην εγκατάσταση όλων των κεντρικά παρεχόμενων υπηρεσιών του στις ΥΝ (άδειες λογισμικού, AFS, Κεντρικό Backup, Antivirus, High Performance Computing, κεντρικά συμβόλαια συντήρησης, κλπ.).
6. Το ΚΥΤΠ πραγματοποιεί περιοδικές συναντήσεις με τους διαχειριστές ΥΝ για την ενημέρωσή τους σχετικά με νέες υπηρεσίες και νέες τεχνολογίες, καθώς και τη διατήρηση καναλιού επικοινωνίας για την καλύτερη αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων και ανταλλαγή απόψεων.

Θ. ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

1. Η προστασία Κατατεθέντων Σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων και αδειών λογισμικού διέπεται από την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία και είναι σύμφωνη με την πάγια πρακτική και πολιτική του ΑΠΘ. Συμφωνίες ή υποχρεώσεις που τυχόν απορρέουν από τη χρήση λογισμικού αναγνωρίζονται ως έγκυρες από το ΑΠΘ μόνο εφόσον είναι σύμφωνες με την Ελληνική νομοθεσία και δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος.
2. Απαγορεύεται η αντιγραφή και εξαγωγή εκτός του ΑΠΘ οποιασδήποτε μορφής δεδομένων (αρχεία, προγράμματα, κείμενα, εικόνες κτλ.) εκτός εάν υπάρχει γραπτή άδεια του συγγραφέα, ή βρίσκονται σε χώρο όπου αποθηκεύονται αρχεία προς αντιγραφή.

Ι. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Σε πολλές περιστάσεις μπορεί να προκύψουν παραβιάσεις της παραπάνω πολιτικής οι οποίες οφείλονται σε άγνοια ή ελλιπή ενημέρωση των χρηστών. Οι χρήστες ενθαρρύνονται να ζητούν, όταν έχουν οποιαδήποτε αμφιβολία, τη βοήθεια των διαχειριστών των ΥΝ τους. Οι ΥπΔΥΝ είναι σε θέση να πάρουν άμεσα μέτρα που τυχόν απαιτούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων, και να κατευθύνουν τους χρήστες ώστε να μην προκύψουν ξανά. Συμβάντα όπως προφανή συνθηματικά (που μπορούν εύκολα να αποκωδικοποιηθούν), άθελη κατάχρηση υπολογιστικών πόρων κλπ. μπορούν και θα αντιμετωπίζονται άτυπα και κατά περίπτωση.
Σε σοβαρότερες περιπτώσεις όπως επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις, κλοπή δεδομένων, παράνομες πράξεις, αυθαίρετη εμπορευματοποίηση πόρων του ΑΠΘ κλπ. ο ΥπΔΥΝ προβαίνει σε προσωρινά μέτρα (π.χ. απενεργοποίηση λογαριασμού) με ευθύνη του. Στη συνέχεια ενημερώνεται η προϊστάμενη αρχή της συγκεκριμένης ΥΝ ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης, ώστε να ληφθούν και οι οριστικές αποφάσεις και οι τυχόν νομικές ενέργειες για άρση της παράνομης πράξης και αποτροπής αυτής στο μέλλον.
Σε κάθε περίπτωση και για οποιοδήποτε θέμα ή πρόβλημα που αναφύεται επιλύεται, ανάλογα με τον βαθμό του επείγοντος, από το αρμόδιο Πρόεδρο της Επιτροπής Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών ΑΠΘ, με παράλληλη υποχρέωσή του άμεσης ενημέρωσης του Συντονιστικού Οργάνου Επιτροπών Τηλεματικής ΑΠΘ και τελικά του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΑΠΘ.

Τελευταία ανανέωση ( 10.07.12 )

Μετάβαση στο περιεχόμενο