Υπερυπολογιστικές υποδομές

Το ΚΗΔ λειτουργεί την Ιδρυματική υπερυπολογιστική συστοιχία "Αριστοτέλης" και υποστηρίζει την ερευνητική κοινότητα του ΑΠΘ στη χρήση και αξιοποίηση αυτής. 

Η συστοιχία απαρτίζεται από ετερογενείς πόρους (εξυπηρετητές) που κατανέμονται σε ουρές (partitions). Κάθε ουρά απαρτίζεται από ομοιογενείς πόρους (εξυπηρετητές ίδιου τύπου και ίδιων χαρακτηριστικών). Η πιο πρόσφατη προσθήκη περιλαμβάνει 22 διακομιστές με 20 cores και 128GB μνήμη έκαστος καθώς και δύο κάρτες Tesla (γενιάς Pascal) με 3584 accelerator (CUDA) cores η κάθε μία. Οι κόμβοι των batch και gpu partitions είναι διασυνδεδεμένοι μεταξύ τους με δικτύωση InfiniBand FDR (μέγιστου εύρους 14Gb). Για εφαρμογές απαιτητικές σε I/O διατίθεται επιπρόσθετος αποθηκευτικός χώρος μεγέθους 10TB σε δίσκους SSD με υλοποίηση NFS over RDMA.

Αναλυτικά οι πόροι (hardware) της Ιδρυματικής συστοιχίας αποτυπώνονται εδώ.

Τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση και αξιοποίηση της Ιδρυματικής συστοιχίας αποτυπώνονται εδώ.

 

Επέκταση υπολογιστικής συστοιχίας

 

Εντός του 2022 (Α' εξάμηνο), η συστοιχία θα επεκταθεί με εξοπλισμό που συνολικά θα αριθμεί συνολικά περισσότερα από 2000 Cpu Cores (AMD EPYC), 4TB RAM (αθροιστικά), και 40Κ Cuda Cores (με συνολικά 256GB ενσωματωμένη DDR6 GPU RAM). Οι νέοι κόμβοι θα συνδέονται με εσωτερική δικτύωση InfiniBand εύρους 200Gb/s (HDR) και με εξωτερική τύπου Ethernet εύρους 10Gb/s. Η αποθηκευτική χωρητικότητα θα ενισχυθεί με επιπλέον 50TB αποθηκευτικού χώρου σε δίσκους SSD (NFS over RDMA).

Το θεωρητικό μέγιστο performance της επέκτασης υπολογίζεται σε 136TFlops (σε single point precision arithmetic στις CPUs) και σε 1PFlop (σε mixed precision arithmetic στις GPUs).