Το Κέντρο IT

Το ΚΗΔ είναι η υπηρεσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία και αναβάθμιση των δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών του Ιδρύματος. Αξιοποιώντας τις υποδομές αυτές, στοχεύουμε στην ανάπτυξη σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που διευκολύνουν το έργο σας.

Επιδιώκουμε τη διάδοση, ανάπτυξη και υποστήριξη των νέων τεχνολογιών στο χώρο του Πανεπιστημίου μέσα από τη διαρκή συνεργασία μας με τις διοικητικές και εκπαιδευτικές μονάδες του Ιδρύματος.

Συμμετέχουμε σε σχετικά ερευνητικά/αναπτυξιακά έργα, προκειμένου να διατηρούμε τεχνογνωσία αιχμής και να εξασφαλίζουμε πόρους που μας επιτρέπουν να εισάγουμε έγκαιρα και έγκυρα τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική διαδικασία του Πανεπιστημίου.

To ΚΗΔ συγκεντρώνει τις υπηρεσίες που μέχρι τώρα προσφέρονταν ανεξάρτητα από:

 • το Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο
 • το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου
 • το Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής
 • το Κέντρο Επιστημονικών Υπολογιστικών Υπηρεσιών
 • τη Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού

Την επίβλεψη έχει η Επιτροπή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΕΗΔ), που συντονίζει σε στρατηγικό και τεχνολογικό επίπεδο τις δραστηριότητες με

Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) αγγίζουν όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών δραστηριοτήτων του ΑΠΘ. Το ΚΗΔ φροντίζει για:

 • τη λειτουργία των τεχνολογικών υποδομών που επιτρέπουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο, το τηλεφωνικό δίκτυο και τηνεπικοινωνία των χρηστών γενικότερα
 • την πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους και λογισμικό
 • την ανάπτυξη σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών που εξυπηρετούν την Ακαδημαϊκή κοινότητα διευκολύνοντας το καθημερινό έργο της
 • την τεχνική υποστήριξη και τις εκπαιδευτικές δράσεις κατάρτισης της ακαδημαϊκής κοινότητας

Οι υπηρεσίες ΤΠΕ είναι πλέον ζωτικής σημασίας για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Πανεπιστημίου και είναι απαραίτητες από όλους μας σε μόνιμη βάση. Ταυτόχρονα, είναι σε θέση να αυξήσουν την παραγωγικότητα και να αναβαθμίσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τoυ Πανεπιστημίου.

Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες του Κέντρου περιλαμβάνουν τους τομείς των υπηρεσιών

 • Ιδρυματικός λογαριασμός και πανεπιστημιακή υπηρεσία καταλόγου
 • Υπηρεσίες e-University
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • Φιλοξενία ιστοχώρων
 • Ανάπτυξη ιστοχώρων
 • Δικτυακός αποθηκευτικός χώρος
 • Τηλεκπαίδευση & συνεργασία
 • Τηλεφωνία
 • Πρόσβαση στο δίκτυο
 • Λογισμικό
 • Επιστημονικές Εφαρμογές
 • Ασφάλεια
 • Υπηρεσίες υποδομής

τις υποδομές

και όλες τις μορφές της τεχνικής υποστήριξης των μελών του πανεπιστημίου.

Οι δράσεις του Κέντρου αποτυπώνονται  στις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων προς την ΕΗΔ.

Οργανωτική δομή

Το Κέντρο αποτελείται από 4 Τμήματα και ένα Αυτοτελές γραφείο. Τα Τμήματα οργανώνονται εσωτερικά σε Γραφεία. Η τρέχουσα οργάνωση του Κέντρου στηρίζεται στην αρχική απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση 2848/4-7-2012) για τη δημιουργία του και σε μετέπειτα απόφαση της ΕΗΔ για αναδιοργάνωση του (συνεδρίαση 25/6/2018).
Η οργάνωση του Κέντρου έγινε σε αντιστοιχία με τους κύριους άξονες των δραστηριοτήτων του.  Στο πνεύμα αυτό δημιουργήθηκαν τα Τμήματα:

 • Διαχείρισης και Υποστήριξης
  που έχει την ευθύνη της διοικητικο-οικονομικής διαχείρισης του ΚΗΔ, ενώ ταυτόχρονα είναι υπεύθυνο για την τεχνική υποστήριξη των μονάδων/μελών του Πανεπιστημίου και αποτελείται από τα Γραφεία
  • Διοικητικο-οικονομικής Διαχείρισης
  • Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Χρηστών
  • Τεχνολογικής Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Δραστηριοτήτων
    
 • Δικτυακών Υποδομών
  που έχει την ευθύνη για τη διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και εξέλιξη των δικτυακών υποδομών και αποτελείται από τα Γραφεία
  • Διαχείρισης Καλωδιακών & Υποστηρικτικών Υποδομών
  • Διαχείρισης Ενεργών Υποδομών
    
 • Υπολογιστικών Υποδομών
  που έχει την ευθύνη για τη διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και εξέλιξη των υπολογιστικών υποδομών και αποτελείται από τα Γραφεία
  • Διαχείρισης Εξυπηρετητών & Υπερ-Υπολογιστικών Υπηρεσιών (HPC) 
  • Διαχείρισης Βασικών Υπηρεσιών
  • Διαχείρισης Σταθμών Εργασίας & Ακαδημαϊκού Λογισμικού
    
 • Ανάπτυξης Υπηρεσιών
  που αναπτύσσει και εξελίσσει όλες τις εφαρμογές μέσω των οποίων προσφέρονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες στα μέλη του Πανεπιστημίου και αποτελείται από τα Γραφεία
  • Ανάπτυξης Εφαρμογών και Κεντρικών Υποδομών
  • Ανάλυσης Αναγκών και Σχεδιασμού Λειτουργικότητας (UX) - Ανάπτυξης Ιστοχώρων και Σχεδίασης Διεπαφής Χρήστη (UI)

και το Αυτοτελές Γραφείο

 • Ασφάλειας ΤΠΕ 
  ​που αναπτύσσει πολιτικές ασφάλειας ΤΠΕ ΑΠΘ και διαχειρίζεται την υποδομή δημοσίου κλειδιού