Ανανέωση ιδρυματικού λογαριασμού

Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται ανανέωση αν είστε καταχωρισμένοι στην Πανεπιστημιακή Υπηρεσία ΚΑταλόγου (ΠΥΚΑ) και έχετε ενεργή την Κατάσταση της ιδιότητά σας.

Οι υπόλοιποι χρήστες για να ανανεώσετε τον ιδρυματικό λογαριασμό σας θα πρέπει να προσκομίσετε στο ΚΗΔ αποδεικτικό της ακαδημαϊκής σας ιδιότητας σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax)
  • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αφού σαρωθεί
  • με επιτόπου επίσκεψη στο σημείο εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ

 

Ακαδημαϊκή ιδιότητα Δικαιολογητικό ανανέωσης
Προπτυχιακός φοιτητής Βεβαίωση σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ακαδημαϊκή ταυτότητα ΔΕΝ είναι αποδεικτικό της ταυτότητας ούτε της ιδιότητας του φοιτητή. Εναλλακτικά, αν έχει υποβληθεί δήλωση εγγραφής είτε του τρέχοντος είτε του περασμένου εξαμήνου αρκεί η επικοινωνία με το ΚΗΔ είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email.
Μεταπτυχιακός φοιτητής ή Υποψήφιος διδάκτορας Βεβαίωση σπουδών από την Γραμματεία του Τμήματος ή τον επιβλέποντα καθηγητή. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ακαδημαϊκή ταυτότητα ΔΕΝ είναι αποδεικτικό της ταυτότητας ούτε της ιδιότητας του φοιτητή.
Διδάσκοντες ΠΔ 407/80

Ενυπόγραφη βεβαίωση με ημερομηνία εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού εξαμήνου, από τον Πρόεδρο ή τη γραμματεία του Τμήματος/Σχολής όπου διδάσκετε

Συμβασιούχος ορισμένου χρόνου Αντίγραφο της ενεργής σύμβασης
Υπάλληλος μέσω εργολάβου Ενυπόγραφη βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας στην οποία εργάζεστε
Μεταδιδακτορικός ερευνητής Ενυπόγραφη βεβαίωση για την ιδιότητα από το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ
Συνεργάτης μελών ΑΠΘ Ενυπόγραφη βεβαίωση συνεργασίας από το αντίστοιχο μέλος ΔΕΠ
Σπουδαστές του Σχολείου Νέας Ελληνικής Ενυπόγραφη βεβαίωση με ημερομηνία εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους από το Σχολείο Νέας Ελληνικής
Καθηγητές Β'θμιας εκπαίδευσης του Πειραματικού Σχολείου του Παιδαγωγικού Τμήματος Ενυπόγραφη βεβαίωση με ημερομηνία εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, από τον Πρόεδρο του Τμήματος που εποπτεύει το Σχολείο
Δάσκαλοι Α'θμιας εκπαίδευσης του Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης "Δημήτριος Γληνός" Ενυπόγραφη βεβαίωση με ημερομηνία εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, από τη γραμματεία του Διδασκαλείου