Υπηρεσία εκτυπώσεων

Yπηρεσία ελέγχου και καταμέτρησης εκτυπώσεων
 • Πληροφορίες

  Αφορά: Προσωπικό

  Σύνδεσμοι Υπηρεσίας: print.it

  Η υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου των κοινόχρηστων εκτυπωτών στο ΑΠΘ με τα παρακάτω οφέλη:

  • Ο κάτοχος του εκτυπωτή μπορεί να ορίσει μέγιστα όρια εκτυπώσεων ανά χρήστη ή ομάδα χρηστών. Επίσης, μπορεί να ορίσει παραμέτρους της εκτύπωσης, όπως την υποχρεωτική χρήση εκτυπώσεων δύο όψεων, ποιότητα, χρώμα.
  • Εφόσον πρόκειται για κοινόχρηστο εκτυπωτή μονάδας, ο προϊστάμενος αυτής μπορεί να ενημερώνεται περιοδικά για τα κόστη των εκτυπώσεων συγκεντρωτικά ανά χρήστη, ανά ομάδα αλλά και για ολόκληρη τη Μονάδα.
  • Το ΚΗΔ μπορεί να έχει καλύτερη αντίληψη τυχόν προβλημάτων.
  • Κάθε χρήστης που στέλνει μια εκτύπωση σε ελεγχόμενο εκτυπωτή, έχει δυνατότητα να ενημερωθεί πόσες σελίδες έχει τυπώσει συνολικά από τη διεύθυνση print.it.auth.gr.

  Η υπηρεσία διατίθεται για χρήστες και εκτυπωτές εντός του κλειστού δικτύου (domain) γραμματειών και των νησίδων PCLabs καθώς και για κοινοχρήστους εκτυπωτές και φωτοτυπικά μηχανήματα εργαστήριων, υπάλληλων & μελών ΔΕΠ.

 • Προϋποθέσεις

  Προϋπόθεση είναι η κατοχή ενός κοινόχρηστου εκτυπωτή ο οποίος είτε συνδέεται απευθείας σε πρίζα δικτύου του ΑΠΘ είτε μέσω USB σε υπολογιστή.
  Οι υπολογιστές που στέλνουν εκτυπώσεις πρέπει, επίσης, να είναι στο δίκτυο του ΑΠΘ.

 • Οδηγίες

  1. Εφόσον οι τεχνικοί του ΚΗΔ ολοκληρώσουν την ένταξη ενός εκτυπωτή στο σύστημα, δεν χρειάζονται ειδικές οδηγίες για τη χρήση της υπηρεσίας.
  2. Κάθε χρήστης μπορεί να επισκέπτεται την ιστοσελίδα https://print.it.auth.gr, με τον ιδρυματικό του λογαριασμό συμπληρώνοντας pclabs\username μέσα στο πεδίο username για να βλέπει την καταμέτρηση των εκτυπώσεων του.
  3. Για κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υπηρεσία (π.χ. διαχείριση υπευθύνων, ορίων και ομάδων), ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΗΔ.
 • Κανονισμός

  Η υπηρεσία αφορά στην καταμέτρηση των εκτυπώσεων και την εφαρμογή ορίων χρήσης που ορίζει ο υπεύθυνος κάθε εκτυπωτή.  Η υπηρεσία ΔΕΝ αφορά στην τεχνική υποστήριξη από το ΚΗΔ για προβλήματα υλικού του εκτυπωτή (π.χ. ξεμπλοκάρισμα από χαρτιά), προμήθεια ή εγκατάσταση αναλωσίμων, χαρτιού, service κλπ τα οποία παραμένουν ευθύνη του κατόχου του εκτυπωτή.

  Ανά τακτά περιοδικά διαστήματα (μηνιαία), οι κάτοχοι των εκτυπωτών θα λαμβάνουν μία αναφορά χρήσης.

  Οι εκτυπώσεις αποτελούν προσωπικά δεδομένα του χρήστη που αποστέλλει την εκτύπωση και προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο που προστατεύονται οι υπόλοιπες επικοινωνίες στο ΚΗΔ. Συνεπώς, το περιεχόμενο των εκτυπώσεων δε συλλέγεται πουθενά. Τα δεδομένα κίνησης και εξωτερικά χαρακτηριστικά  (ο χρήστης Χ έστειλε Ν σελίδες για εκτύπωση στον εκτυπωτή Υ) χρησιμοποιούνται  μόνο για την παραγωγή των συγκεντρωτικών αναφορών προς τον χρήστη και την υπηρεσία που αποτελούν και τον σκοπό της υπηρεσίας.

  H ένταξη στην υπηρεσία είναι υποχρεωτική σε κάθε νέα εγκατάσταση εκτυπωτή σε Γραμματείες και νησίδες PCLabs, ενώ είναι προαιρετική επιλογή για ανεξάρτητους κοινόχρηστους εκτυπωτές.

  Η υπηρεσία  καλύπτει και φωτοτυπικά μηχανήματα κατά τη λειτουργία τους ως εκτυπωτές.

 • Αντιμετώπιση Προβλημάτων

  Σε περίπτωση προβλήματος επικοινωνήστε με την υποστήριξη xρηστών του ΚΗΔ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο