Συνοπτικός απολογισμός έργου - Στατιστικά στοιχεία χρήσης υπηρεσιών A Εξ. 2014

Τύπος Ενημέρωσης 

Σε μια προσπάθεια πληρέστερης ενημέρωσης των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, το  Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δημοσιεύει συνοπτικό απολογισμό των δράσεων του και στατιστικά στοιχεία χρήσης των υπηρεσιών για το Α εξάμηνο του 2014.