Υπηρεσίες καταλόγου (LDAP)

Υπηρεσίες καταλόγου ΑΠΘ
 • Πληροφορίες

  Αφορά: Όλοι

  Οι υπηρεσίες καταλόγου παρέχουν τη δυνατότητα αναζήτησης στοιχείων χρηστών σε βάσεις δεδομένων του πανεπιστημίου. Το Κέντρο Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης διαθέτει συστοιχία  εξυπηρετητών ldap  οι οποίοι αντλούν δυναμικά ενημερωμένα στοιχεία για τους χρήστες που έχουν αποκτήσει email διεύθυνση από το Κέντρο, αλλά και παραπέμπει σε εξυπηρετητές των τμημάτων του ΑΠΘ που διαθέτουν τέτοιες υπηρεσίες μέσω του πρωτοκόλλου LDAP.

  Τα στοιχεία των χρηστών του ΑΠΘ που δημοσιεύονται και είναι διαθέσιμα για αναζήτηση είναι τα ακόλουθα:

  •     Όνομα
  •     Επώνυμο
  •     Πανεπιστημιακή Μονάδα
  •     Τίτλος – Ιδιότητα
  •     Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
  •     Αριθμός τηλεφώνου ΑΠΘ
  •     Ψηφιακό Πιστοποιητικό
 • Οδηγίες

  Στις υπηρεσίες καταλόγου LDAP, μπορεί να γίνει αναζήτηση με δύο τρόπους:

  1.     χρήση του περιβάλλοντος http://www.auth.gr/search/people
  2.     χρήση λογισμικού που μπορεί να κάνει ερωτήματα σε ldap servers, λειτουργικότητα που προσφέρεται στα περισσότερα προγράμματα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στα εγχειρίδια αυτής της ιστοσελίδας θα βρείτε οδηγίες ρύθμισης των πιο δημοφιλή προγραμμάτων διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (mail client). Για οποιονδήποτε άλλο mail client με υποστήριξη LDAP, μπορείτε να :
   • δηλώσετε σαν Directory Server τον ldap.auth.gr στην θύρα 389
   • χρησιμοποιήσετε σαν search root την έκφραση: o=auth,c=GR

  Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας LDAP είναι ότι υποστηρίζει ιεραρχική σύνδεση των εξυπηρετητών των οργανισμών, ώστε να επιτρέπεται αναζήτηση σε όλους τους εξυπηρετητές της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας, διάφανα για τους χρήστες των υπηρεσιών καταλόγου. Ο εξυπηρετητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου είναι συνδεδεμένος με τους εξυπηρετητές υπηρεσιών καταλόγου του ΕΔΕΤ και του GUNET. Για λόγους όμως προστασίας της υπηρεσίας από μαζικές αναζητήσεις, τα περισσότερα ιδρύματα δεν επιτρέπουν την αναζήτηση από τρίτους μέσω πρωτοκόλλου LDAP. Έτσι και η αναζήτηση στον ldap.auth.gr επιτρέπεται μόνο από διευθύνσεις IP εντός του Δικτύου Δεδομένων του ΑΠΘ (δηλαδή 155.207.x.y) και με ανώνυμη χρήση (χωρίς username – password).

  Eπομένως, για αναζητήσεις σε ολόκληρη την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα προτείνεται η χρήση των ιστοσελίδων των υπηρεσιών καταλόγου του ΕΔΕΤ.

 • Κανονισμός

  Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την πολιτική του ΑΠΘ, το ίδρυμα έχει υποχρέωση να παρέχει πλήρη διαδικτυακή πληροφόρηση για το σύνολο των υπηρετούντων μελών ΔΕΠ και εργαζομένων. Συνεπώς η δημοσιοποίηση ονοματεπώνυμου, ιδιότητας, υπηρεσιακού τηλεφώνου, υπηρεσιακού e-mail, ψηφιακής υπογραφής, από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση των χρηστών αυτών. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων τους συνιστά εκπλήρωση της υποχρέωσης του ΑΠΘ για διαφάνεια και εύρυθμη λειτουργία στους τρόπους επικοινωνίας με τους φοιτητές. Δικαίωμα ανάκλησης των προσωπικών δεδομένων από τα πρόσωπα αυτά δεν υπάρχει.
  Αντιθέτως προκειμένου για φοιτητές ή φιλοξενούμενους χρήστες (εκτός των φιλοξενούμενων μελών ΔΕΠ) ισχύουν οι γενικοί νομοθετικοί κανόνες. Δηλαδή, απαιτείται προηγουμένως η ρητή, έγγραφη ή ηλεκτρονική, συγκατάθεση των χρηστών για δημοσιοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας. Ο χρήστης ανά πάσα στιγμή δικαιούται να ανακαλέσει τη συγκατάθεση του, δηλαδή να ζητήσει να μη δημοσιεύονται τα στοιχεία του. Η ανάκληση δεν έχει αναδρομική ισχύ. Οι χρήστες αυτοί μπορούν να επιλέγουν τη δημοσιοποίηση μέσα από τις ιστοσελίδες διαχείρισης λογαριασμού χρήστη.

  Οι βάσεις δεδομένων που συντηρεί το ΚΗΔ είναι οι εξής:

  ldap.auth.gr – με στοιχεία χρηστών που έχουν αποκτήσει ιδρυματικό λογαριασμό χρήστη, καταχωρημένα στην Υπηρεσία Καταλόγου προσπελάσιμη με πρωτόκολλο LDAP.
  ip.auth.gr – με στοιχεία υπολογιστών που έχουν καταχωρηθεί κατά την απόκτηση διεύθυνσης δικτύου IP από το ΚΗΔ

 • Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

  Άλλες υπηρεσίες καταλόγου:

Μετάβαση στο περιεχόμενο