Η τηλεφωνία στην Πανεπιστημιούπολη αλλάζει!

Ιστορική αναδρομή πανεπιστημιακής τηλεφωνίας

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, έγινε η εγκατάσταση των πρώτων ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων Definity (κλασική τηλεφωνία) της εταιρίας AT&T (μετέπειτα Lucent και μετέπειτα Avaya) και του αντίστοιχου τηλεφωνικού δικτύου στην κεντρική Πανεπιστημιούπολη (Campus), καθώς και σε εξωκείμενες μονάδες του ΑΠΘ. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η εξέλιξη του Διαδικτύου οδήγησε στη σταδιακή σύγκλιση των υπηρεσιών φωνής και δεδομένων και στην τεχνολογία Voice over IP (VoIP), όπου υπηρεσίες φωνής μπορούν να παρέχονται αξιόπιστα μέσω του IP δικτύου δεδομένων. Παρακολουθώντας την εξέλιξη αυτή και με το βλέμμα στην τηλεφωνία πάνω από το IP δίκτυο (IP τηλεφωνία), το ΑΠΘ προμηθεύτηκε, για πιλοτική κατ’ αρχάς χρήση, ένα IP τηλεφωνικό κέντρο (Cisco Unified Communications Manager, CUCM). Επιπλέον, στα τέλη της δεκαετίας του 2000 έγινε αναβάθμιση του κεντρικού τηλεφωνικού κόμβου της Πανεπιστημιούπολης, έτσι ώστε, μεταξύ άλλων, να υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης της τεχνολογίας VoIP. Η αναβάθμιση αυτή δεν συνοδεύτηκε από κάποια αλλαγή στις τηλεφωνικές συσκευές των μελών του ΑΠΘ. Η τεχνολογία VoIP αξιοποιήθηκε ως προς τη δικτυακή διασύνδεση του κεντρικού τηλεφωνικού κόμβου με τα κατά τόπους τηλεφωνικά κέντρα μέσα στο Campus, καθώς και με τον CUCM. Το 2014 και ανάλογα με την διαθέσιμη χρηματοδότηση, το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) ξεκίνησε την σταδιακή μετάβαση των εξωκειμένων μονάδων από τα κλασικά τηλεφωνικά κέντρα Definity, στο IP τηλεφωνικό κέντρο CUCM. Η μετάβαση των εξωκειμένων μονάδων του ΑΠΘ σε IP τηλεφωνία ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2020, μετρώντας σήμερα πάνω από 1000 τηλεφωνικές συνδέσεις.

Μετάβαση της Πανεπιστημιούπολης ΑΠΘ σε IP τηλεφωνία

Σήμερα, στην Πανεπιστημιούπολη του ΑΠΘ λειτουργούν πάνω από 3000 κλασικές τηλεφωνικές συνδέσεις. Η μετάβαση των συνδέσεων αυτών σε IP τηλεφωνία έχει ενταχθεί σε δύο μεγάλα προγράμματα, η υλοποίηση των οποίων αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 2021. Τα προγράμματα αυτά είναι:

α) Πράξη «ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας». Μέσω της πράξης αυτής θα γίνει η προμήθεια του κατάλληλου δικτυακού εξοπλισμού (switches), για την υποστήριξη της IP τηλεφωνίας.

β) Έργο ΕΣΠΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Ενίσχυση υποδομών για την προαγωγή του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΑΠΘ». Μέσω του προγράμματος αυτού θα γίνει η προμήθεια των IP τηλεφωνικών συσκευών και των σχετικών αδειών λειτουργίας τους.

Το ΚΗΔ του ΑΠΘ θα αναλάβει την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων. Οι δράσεις αυτές συνιστούν το μεγαλύτερο έργο δικτυακών υποδομών του ΑΠΘ, μετά τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και την εγκατάσταση του αρχικού ψηφιακού τηλεφωνικού δικτύου!

Με το πέρας της υλοποίησης, θα παύσει η λειτουργία των κλασικών τηλεφωνικών κέντρων και συσκευών και όλοι οι χρήστες του ΑΠΘ θα διαθέτουν νέα τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσης, ανοικτή ακρόαση, ιστορικό κλήσεων και άλλες ψηφιακές ευκολίες. Επιπλέον, το σύνολο της Πανεπιστημιακής Τηλεφωνίας θα έχει εκσυγχρονιστεί και ομογενοποιηθεί, καθώς οι IP τηλεφωνικές συσκευές συνδέονται σε πρίζες δικτύου και όχι τηλεφωνικές. Έτσι, θα επιτευχθεί οικονομία κλίμακας όσον αφορά στο κόστος συντήρησης, υποστήριξης, αλλά και διαχείρισης του IP Τηλεφωνικού Κέντρου και του ενιαίου IP Τηλεφωνικού Δικτύου.

Λόγω του πλήθους των συνδέσεων και της έκτασης του τηλεφωνικού δικτύου εντός της Πανεπιστημιούπολης, το έργο της μετάβασης θα υλοποιείται σταδιακά σε κτίρια ή ομάδες κτιρίων (βλ. Πίνακα Ι). Ο παρών ιστότοπος θα παρουσιάζει την εξέλιξη του έργου, θα ενημερώνει τους χρήστες για το σχεδιασμό και το χρονοδιάγραμμα και θα δίνει και άλλες χρήσιμες οδηγίες και λεπτομέρειες. Το μέγεθος του έργου καθιστά θεμελιώδη την ενημέρωση και την ενεργή συμμετοχή των χρηστών στη διαδικασία μετάβασης, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ταχύτερη και καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση της πανεπιστημιακής κοινότητας και γενικά η εύρυθμη εκτέλεση του έργου.

Φόρμα δήλωσης πρίζας δικτύου νέας IP τηλεφωνικής συσκευής

Για την κατάλληλη προετοιμασία του δικτύου IP τηλεφωνίας, θα πρέπει να δηλώσετε την πρίζα δικτύου (και όχι τηλεφώνου) που θα γίνει η σύνδεση της νέας IP τηλεφωνικής σας συσκευής κι η οποία θα αντικαταστήσει την τρέχουσα κλασική σας τηλεφωνική σύνδεση. Εφόσον στη θέση εργασίας σας λειτουργεί ηλεκτρονικός υπολογιστής συνδεδεμένος στο διαδίκτυο, η πρίζα που θα πρέπει να δηλωθεί είναι η πρίζα δικτύου στην οποία συνδέεται ο υπολογιστής. Σε αυτήν την περίπτωση η IP τηλεφωνική συσκευή συνδέεται απευθείας στην πρίζα δικτύου και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στην κατάλληλη θύρα δικτύου στο πίσω μέρος της τηλεφωνικής συσκευής. Σε κάθε πρίζα δικτύου μπορεί να συνδεθεί μόνο μία IP τηλεφωνική συσκευή, αλλά “πίσω” από τη συσκευή μπορεί να συνδεθεί, εκτός του ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε εκτυπωτής είτε κάποιο switch. Περισσότερα για τις IP τηλεφωνικές συσκευές και τη σύνδεσή τους στο δίκτυο στα αντίστοιχα εγχειρίδια: IP τηλεφωνική συσκευή 7821 και IP τηλεφωνική συσκευή 3905.

Στις 13/09/21, 20/09/21 και 27/09/21, εστάλησαν e-mails στους υπεύθυνους και στους χρήστες των κλασικών τηλεφωνικών συνδέσεων, για την συμπλήρωση της φόρμας δήλωσης πρίζας δικτύου για νέα IP τηλεφωνική συσκευή. Ακολούθησαν αυτοματοποιημένες ενημερωτικές κλήσεις στις τηλεφωνικές συνδέσεις για τις οποίες δεν είχε γίνει δήλωση. Μετά από αυτές τις ενέργειες, η δήλωση πριζών έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Παρακαλούνται όσοι από τους υπεύθυνους ή/και χρήστες κλασικών τηλεφωνικών συνδέσεων δεν έχουν προχωρήσει στη δήλωση, να το κάνουν, για να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα διακοπής ή φραγής των συνδέσεών τους. Επιπλέον, οι χρήστες πρέπει να φροντίζουν στην περίπτωση μεταφοράς της τηλεφωνικής τους σύνδεσης, να διορθώνουν τη δήλωσή τους, δηλώνοντας την πρίζα δικτύου στη νέα θέση εργασίας τους. (Η είσοδος στη φόρμα απαιτεί πιστοποίηση ταυτότητας χρήστη με τον ιδρυματικό λογαριασμό ΑΠΘ.)

Σχεδιασμός μετάβασης

Πίνακας Ι: Ομαδοποίηση κτιρίων για τα στάδια μετάβασης

Α/Α

ΚΤΙΡΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

1Φιλοσοφική Παλαιά (01), Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας (1c)

06/12/21 - 17/12/21

2Φιλοσοφική Νέα (02, 02a, 02b)13/12/21 - 21/01/22
3Θεολογικής (03)17/01/22 - 28/01/22
4Γεωπονίας & Δασολογίας (19)31/01/22 - 11/02/22
5Βιολογίας (20), Γραμματείες ΣΘΕ (20a)08/02/22 - 18/02/22
6Νομικής και Οικονομικών Επιστημών (04)02/03/22 - 11/03/22
7Διοίκησης (06)14/03/22 - 24/03/22
8Αίθουσα Τελετών, Κεντρική Βιβλιοθήκη (07, 08, 08a)28/03/22 - 01/04/22
9Πολυτεχνείο - Κτίριο Εδρών και επεκτάσεις αυτού (09, 09bd, 09cd, 09e)04/04/22 - 15/04/22
10Πολυτεχνείο - Πτέρυγες Α, Β, Γ, Κτίριο Β και Υδραυλικής (10a, 10b, 10c, 11, 13)02/05/22 - 13/05/22
11Πολυτεχνείο - Κτίρια Γ, Δ, επεκτάσεις Ε10, Ε13, Ε14 (12, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f, 12g)16/05/22 - 27/05/22
12Οδοντιατρικής (15)30/05/22 - 10/06/22
13Ιατρικής - Α, Β, ΚΕΔΙΠ, Αμφιθέατρο, Δ (16a, 16b, 16d, 17a, 17b)14/06/22 - 24/06/22
14Κτηνιατρικής - Α, Β, Γ (18a, 18b, 18c)26/09/22 - 07/10/22
15Παλαιό & Νέο Χημείο (21a, 21b)10/10/22 - 21/10/22
16ΣΘΕ Παλαιό και Νέο Κτίριο (22a, 22b, 22c, 22d)31/10/22 - 11/11/22

17

Παιδαγωγική Σχολή (Πύργος) (27), Παιδικό Κέντρο (27b)

14/11/22 - 25/11/22

18

Μετεωρολογίας (23), Αστεροσκοπείο (24), Λέσχη (25, 25a), Γυμναστήριο (26), Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Εγνατία) (28), Τελλόγλειο (31)

28/11-22 - 09/12/22

Μετάβαση στο περιεχόμενο