Αναζήτηση συνεργάτη για τη διαχείριση βασικών υπολογιστικών υποδομών

Τύπος Ενημέρωσης 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Παροχή υπηρεσιών ψηφιακών πιστοποιητικών, σχεδιασμού, ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών στο πλαίσιο της συνεργασίας GUNET - Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας», που χρηματοδοτείται από το «Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο – GUNET», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι (ανάλογα με τις ανάγκες του έργου), 9 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, το παρακάτω έργο με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 17.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 30/10/2023 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

1 άτομο / για εννέα (09) μήνες / έως 17.500,00 €

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Διαχείριση βασικών υπολογιστικών υποδομών:
• Datacenters
• Εικονικές υποδομές (virtualization)
• Συστήματα διαχείρισης αποθηκευτικού χώρου (storage)
• Λειτουργικά Συστήματα Linux

 

Η υποβολή προτάσεων λήγει στις 28/09/2021 και ώρα 14:00.

Αναλυτικές πληροφορίες  στο συνημμένο αρχείο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.