Αναζήτηση συνεργάτη για τη διαχείριση βασικών υπολογιστικών υποδομών

Τύπος Ενημέρωσης 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Παροχή υπηρεσιών ψηφιακών πιστοποιητικών, σχεδιασμού, ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών στο πλαίσιο της συνεργασίας GUNET - Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας» που χρηματοδοτείται από το «Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο – GUNET», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Κτηνιατρικής κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι (ανάλογα με τις ανάγκες του έργου), 10 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 01/09/2021, το παρακάτω έργο με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 19.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 30/10/2023 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.


1 άτομο / για δέκα (10) μήνες από 01/09/2021 / έως 19.500,00€


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Διαχείριση βασικών υπολογιστικών υποδομών:

• Datacenters
• Εικονικές υποδομές (virtualization)
• Συστήματα διαχείρισης αποθηκευτικού χώρου (storage)
• Λειτουργικά Συστήματα Linux

 

Η υποβολή προτάσεων λήγει στις 05/07/2021 και ώρα 14:00.

Αναλυτικές πληροφορίες  στο συνημμένο αρχείο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.