Ένταξη HARICA στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής της Ε.Ε.Τ.Τ.

Τύπος Ενημέρωσης 

Από τις 4/6/2015 η Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και  Ερευνητικών Ιδρυμάτων (HARICA), η οποία αναπτύσσεται και συντηρείται από το Kέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) για λογαριασμό του  Ελληνικού Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet)  και στην οποία εντάσσεται και η υποδομή Δημοσίου Κλειδιού του ΑΠΘ, έχει ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής της Ε.Ε.Τ.Τ.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης στο Μητρώο πιστοποιεί τη δυνατότητα έκδοσης αναγνωρισμένων ψηφιακών  πιστοποιητικών με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 150/2001 και την οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι πλέον μπορείτε να εκδώσετε αναγνωρισμένα ψηφιακά πιστοποιητικά σε «Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής - ΑΔΔΥ » (ειδικά usb token/smart cards) και να τα χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία «προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής» . Τα ψηφιακά έγγραφα που υπογράφονται με την προηγμένη ηλεκτρονική σας υπογραφή είναι έγκυρα, γνήσια και ισότιμα νομικά με τα αντίστοιχα τυπωμένα έγγραφα τα οποία φέρουν την ιδιόχειρη υπογραφή σας.

Σημειώστε ότι ΜΟΝΟ τα « αναγνωρισμένα πιστοποιητικά σε Ασφαλείς Διατάξεις Δημιουργίας Υπογραφής - ΑΔΔΥ » (δηλαδή τα "Class A" πιστοποιητικά που εκδίδει το ΑΠΘ και η HARICA) επέχουν θέση ιδιόχειρης υπογραφής με την αντίστοιχη « ισοτιμία» της.

Τα πιστοποιητικά αυτά μπορούν να  χρησιμοποιηθούν για όλες τις ανάγκες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, όπως για παράδειγμα για τη συμμετοχή σε προκηρύξεις/διαγωνισμούς Δημοσίων Συμβάσεων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), την αποστολή επίσημων βεβαιώσεων σε φοιτητές και  πτυχιούχους (μέσω γραμματειών), κ.α.

Το ΚΗΔ  θα οργανώσει σχετικές μονόωρες εκπαιδευτικές δράσεις  από το  νέο ακαδημαϊκό έτος για την έκδοση των αναγνωρισμένων ψηφιακών πιστοποιητικών και τα βασικά σενάρια χρήσης τους προσαρμοσμένα στις ακαδημαϊκές και διοικητικές ανάγκες του ΑΠΘ.

Από τις 17-6-2015, όλα τα ψηφιακά πιστοποιητικά εκδίδονται ως « αναγνωρισμένα » . Εάν έχετε ήδη ψηφιακό πιστοποιητικό με ημερομηνία δημιουργίας πριν τις 17-6-2015 (αναζήτηση) και επιθυμείτε την έκδοση αναγνωρισμένου ψηφιακού πιστοποιητικού σε ΑΔΔΥ, θα χρειαστεί να ανακαλέσετε το πιστοποιητικό αυτό και να επισκεφθείτε το σημείο εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ για την έκδοση νέου αναγνωρισμένου ψηφιακού πιστοποιητικού σε ΑΔΔΥ (Class A).

Αν δεν έχετε στη διάθεσή σας κάποια ειδική κρυπτοσυσκευή, σας ενημερώνουμε ότι η «ακαδημαϊκή ταυτότητα» αποτελεί ΑΔΔΥ στην οποία μπορεί να εκδοθεί ψηφιακό πιστοποιητικό. Για να αποκτήσετε την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα υποβάλετε αίτηση από εδώ. Στη συνέχεια, μπορείτε να επισκεφθείτε το σημείο εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ για την έκδοση του αναγνωρισμένου ψηφιακού πιστοποιητικού σε ΑΔΔΥ (Class A).

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας.