Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού από την εφαρμογή sis.auth.gr

Η υποβολή αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών (π.χ. αναλυτική βαθμολογία, βεβαίωση σπουδών) μπορεί να γίνεται απομακρυσμένα με χρήση της εφαρμογής ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών – sis.auth.gr
Υποβολή αίτησης

Από το κεντρικό μενού επιλέγουμε Εξυπηρέτηση > Αιτήσεις

Στη σελίδα που εμφανίζεται επιλέγουμε Νέα αίτηση.

Στο πεδίο Τύπος αίτησης επιλέγουμε Πιστοποιητικό και συμπληρώνουμε τα υπόλοιπα πεδία:

  • Είδος του πιστοποιητικού - έχουμε τη δυνατότητα να ζητήσουμε πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, πιστοποιητικό σπουδών και πιστοποιητικό για στρατολογική χρήση. Ειδικά για την περίπτωση που έχουμε ολοκληρώσει τις σπουδές και ακολουθεί η ορκομωσία, έχουμε τη δυνατότητα να αιτηθούμε και τη μεμβράνη του πτυχίου καταβάλλοντας το αντίστοιχο παράβολο μέσα από το ίδιο περιβάλλον.
  • τον Αριθμό αντιγράφων, καθώς και
  • τον τρόπο Παραλαβής (από τη γραμματεία ή ηλεκτρονικά)- αν επιλέξουμε να παραλάβουμε το πιστοποιητικό μας από τη γραμματεία θα πρέπει να προσέλθουμε στο γκισέ εξυπηρέτησης της γραμματείας του τμήματος όταν ειδοποιηθούμε ότι είναι έτοιμο το πιστοποιητικό. Στην περίπτωση που επιλέξουμε να παραλάβουμε ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό μας μέσω της εφαρμογής sis.auth.gr τότε το πιστοποιητικό θα φέρει ψηφιακή υπογραφή και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε μόνο ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω email). Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ένα πιστοποιητικό που είναι ηλεκτρονικό και έχει υπογραφεί ψηφιακά, σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να το αποδέχονται οι δημόσιες υπηρεσίες. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να αναφέρονται τυχόν προβλήματα που συναντώνται.
  • Αν θέλουμε μπορούμε να σημειώσουμε κάποια σχόλια που απευθύνονται στην γραμματεία στο αντίστοιχο πεδίο. Τέλος, κάνουμε Υποβολή αίτησης.

Παραλαβή Πιστοποιητικού

Η παραλαβή του πιστοποιητικού μπορεί να γίνει αφού ειδοποιηθούμε μέσω email ότι είναι έτοιμο το/τα πιστοποιητικό/ά που έχουμε ζητήσει και σύμφωνα με τον τρόπο που επιλέξαμε κατά την αίτηση.

Αν είχαμε επιλέξει να γίνει η παραλαβή από τη γραμματεία του τμήματος θα πρέπει να προσέλθουμε στο γκισέ εξυπηρέτησης της γραμματείας του τμήματος ενώ αν επιλέξαμε η παραλαβή να γίνει ηλεκτρονικά μέσω του sis.auth.gr τότε θα πρέπει να συνδεθούμε στο περιβάλλον https://sis.auth.gr/new/allRequests και να κατεβάσουμε το σχετικό αρχείο στον υπολογιστή μας. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής παραλαβής υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές:

  • : Επιλέγουμε για να παραλάβουμε το πιστοποιητικό μας ψηφιακά υπογεγραμμένο. Θα μπορούμε να το χρησιμοποιούμε μόνο ηλεκτρονικά π.χ. να το στείλουμε μέσω email
  • : Επιλέγουμε αν χρειάζεται να προσκομίσουμε το πιστοποιητικό σε έντυπη μορφή. Σε αυτήν την περίπτωση το πιστοποιητικό δε θα φέρει υπογραφή αλλά έναν σύνδεσμο για τον έλεγχο της εγκυρότητάς του από τον παραλήπτη.
  •  : Επιλέγουμε για να αντιγράψουμε το σύνδεσμο του ψηφιακά υπογεγραμμένου πιστοποιητικού και να τον στείλουμε με email.
  •  : Επιλέγουμε αν θέλουμε να δώσουμε απευθείας πρόσβαση σε τρίτο να δει το πιστοποιητικό μας online, χρησιμοποιώντας κάποιο στοιχείο ταυτοποίησής του που έχουμε στη διάθεσή μας (π.χ. ΑΜΚΑ, ΑΔΤ). Θα πρέπει να απενεργοποιήσουμε την πρόσβαση αφού το έχει δει.

 

 
Με εικόνες