Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού από την εφαρμογή students.auth.gr

Η υποβολή αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών (π.χ. αναλυτική βαθμολογία, βεβαίωση σπουδών) μπορεί να γίνεται απομακρυσμένα με χρήση της εφαρμογής ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών – sis.auth.gr

Υποβολή αίτησης

Από το κεντρικό μενού επιλέγουμε Εξυπηρέτηση > Αιτήσεις. Στη σελίδα που εμφανίζεται επιλέγουμε Νέα αίτηση.

Έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε, πατώντας το κουμπί Επιλογή, από τα παρακάτω:

Πιστοποιητικά (π.χ. Βεβαίωση σπουδών, Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας κ.α.),
Άλλες αιτήσεις (π.χ. Αίτηση ορκωμοσίας κ.α.),
Άλλο (πιστοποιητικό το οποίο δεν βρήκαμε στις δύο προηγούμενες κατηγορίες).

 

Μόλις επιλέξουμε πιστοποιητικό, μπορούμε να συμπεριλάβουμε στην αίτηση μας τυχόν σχόλια για κάποιο ειδικό αίτημα σχετικά με το πιστοποιητικό. Τέλος, πατάμε Αίτηση.

Παραλαβή Πιστοποιητικού

Η παραλαβή του πιστοποιητικού μπορεί να γίνει αφού ειδοποιηθούμε μέσω email ότι είναι έτοιμο το/τα πιστοποιητικό/ά.

Για την παραλαβή του πιστοποιητικού μεταβαίνουμε από το κεντρικό περιβάλλον της σελίδας sis.auth.gr στην Εξυπηρέτηση > Αιτήσεις. Από εκεί βρίσκουμε την αίτηση μας και επιλέγουμε Κατέβασε τα έγγραφα, για να αποθηκεύσουμε το πιστοποιητικό μας στον υπολογιστή μας.

Το πιστοποιητικό μας θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο και θα μπορούμε να το χρησιμοποιούμε μόνο ηλεκτρονικά π.χ. να το στέλνουμε μέσω email.

 
Με εικόνες