Αναζήτηση συνεργάτη για υποστήριξη χρηστών

Απομακρυσμένη υποστήριξη χρηστών ευρωπαϊκών  πανεπιστημίων στη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών για την υποστήριξη της κινητικότητας των φοιτητών (Erasmus Students Mobility)

Το ΑΠΘ αναπτύσσει και λειτουργεί κεντρικά πληροφοριακά συστήματα για επιχειρησιακές εφαρμογές που εξυπηρετούν οριζόντια όλα τα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, μέλη του EWP δικτύου (Erasmus Without Paper Network). Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του ΑΠΘ, μεταξύ άλλων, είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση των παρακάτω ομάδων ψηφιακών υπηρεσιών υποστήριξης κινητικότητας φοιτητών:

 • ΕWP Dashboard για την  διοικητική διαχείριση της κινητικότητας των φοιτητών από τα αρμόδια γραφεία ευρωπαϊκών προγραμμάτων των Πανεπιστημίων.
 • EWP OLA για την υποβολή/διαχείριση, μεταξύ άλλων, των αιτήσεων των φοιτητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα κινητικότητας επιτρέποντας τους να ολοκληρώσουν όλα τα απαιτούμενα στάδια, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κινητικότητας, από ένα σημείο.
 • EWP Dashboard Connector για τη διασύνδεση των Πανεπιστημίων που θέλουν να αξιοποιήσουν το EWP Dashboard.

 

Ο συνεργάτης που θα επιλεγεί θα:

 • Προσφέρει υποστήριξη εξ αποστάσεως 1ου/2ου  επιπέδου (Service Desk) στη χρήση υπηρεσιών του EWP Network μέσω εφαρμογής ticketing 
 • Συντονίζει, σε δεύτερο χρόνο, ομάδα στελεχών υποστήριξης (3-5 ατόμων), αποτελώντας το σημείο διεπαφής με άλλες ομάδες συνεργατών του έργου
 • Διαχειρίζεται κεντρικές εφαρμογές του έργου και αξιοποιεί βάσεις δεδομένων
 • Συνεργάζεται με τις ομάδες ανάπτυξης εφαρμογών των εμπλεκόμενων φορέων στο πλαίσιο συντονισμού των απαντήσεων στα αιτήματα χρηστών
 • Προετοιμάζει εκπαιδευτικό υλικό (web-based ή έντυπο), τεκμηριώνει διαδικασίες και υλοποιεί δράσεις εκπαίδευσης/ενημέρωσης χρηστών
 • Εργάζεται στο διάστημα 10:00 π.μ.-18:00 μ.μ.
 • Έχει δυνατότητα τηλεργασίας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα τα ακόλουθα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (ΠE-TE) στο πεδίο των Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής ΤΠΕ.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (C2).

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Επαγγελματική εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη χρηστών 1ου επιπέδου σε θέματα υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Εμπειρία σε Jira Service Management, Jira Confluence, Jira Software, SQL, ανάπτυξη ιστοχώρων
 • Εμπειρία στο συντονισμό μικρών ομάδων (3-5 ατόμων)
 • Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε projects χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πέντε ετών συνολικής επαγγελματικής εμπειρίας
 • Δεξιότητες παρουσίασης (presentation skills)  και παραγωγής κειμένων (εκπαιδευτικοί οδηγοί, οδηγοί χρήσης, κλπ).
 • Συνέντευξη

Αποστολή βιογραφικών μέχρι και τις 25/2/2023 στο email admin@it.auth.gr (για παροχή διευκρινήσεων, επίλυση αποριών, μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2310997602, Αγορογιάννη Αγγελική)

Μετάβαση στο περιεχόμενο