Αναζήτηση συνεργάτη για τη διαχείριση υπολογιστικών υποδομών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σύστημα Αναγνώρισης και Ανάλυσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2021-2027, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Ευδόκιμο Κωνσταντινίδη, Μεταδιδάκτορα ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/01/2026, ημερομηνία λήξης του έργου, το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 58.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.
1 άτομο / Πτυχιούχος (ΠΕ ή ΤΕ) στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) –
έως 58.000,00 € / έως 31-01-2026

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
O/Η συνεργάτης/ιδα που θα επιλεγεί θα ασχοληθεί μετά από εκπαίδευση με ανάπτυξη κώδικα για αποθετήριο και
διαμοιρασμό ανοιχτών δεδομένων και τη διαχείριση των σχετικών υπολογιστικών συστημάτων.
Το παραπάνω αντικείμενο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο των κάτωθι Πακέτων Εργασίας (ΠΕ):

 • ΠΕ2 Καταγραφή απαιτήσεων, τεχνικών και νομικών προδιαγραφών
 • ΠΕ3 RAI Κεντρικός Κόμβος – Κατάλογος FAIR δεδομένων, πρόσβαση και εγγραφή αμετάβλητης έρευνας
 • ΠΕ4 Πιστοποιημένος κόμβος
 • ΠΕ5 Πιλοτικές εφαρμογές
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
 • Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ ή ΤΕ) στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
 • Γίνονται επίσης δεκτοί βασικοί τίτλοι σπουδών όλων των τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και των τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, εφόσον υπάρχει επαγγελματική εμπειρία 2 ετών ή μεταπτυχιακός ή
  διδακτορικός τίτλος σπουδών, στο πεδίο των ΤΠΕ.
 • Kαλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (B2).
  ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
 • Επαγγελματική* εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού ή τη διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων.
 • Συνέντευξη

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών: 03/07/2023 και ώρα 14.00

Μετάβαση στο περιεχόμενο