Αναζήτηση συνεργάτη για τη διαχείριση υπολογιστικών υποδομών (linux admin)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σύστημα Αναγνώρισης και Ανάλυσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2021-2027, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Ευδόκιμο Κωνσταντινίδη, Μεταδιδάκτορας ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/01/2026, ημερομηνία λήξης του έργου, το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 55.110,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του. ορίων του προϋπολογισμού του.
1 άτομο / Πτυχιούχος ΑΕΙ στις ΤΠΕ / έως 55.110,00€ / έως 31-01-2026
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
O/η συνεργάτης/ιδα που θα επιλεγεί θα διαχειριστεί υπολογιστικούς πόρους του έργου RAISE (RAI nodes). Για αυτό το σκοπό θα εκπαιδευτεί και θα απασχοληθεί σε αντικείμενα αιχμής όπως τα παρακάτω:
• Διαχείριση Linux Servers σε περιβάλλον Datacenter
• Διαχείριση Storage Servers και backup
• Γνώσεις σε χρήση εργαλείων DevOps (π.χ. CI/CD, Ansible ή Salt, Prometheus/Grafana, Kubernetes κ.α.)
• Ανάπτυξη και διαχείριση υπηρεσιών πρόσβασης σε ανοιχτά ερευνητικά δεδομένα (π.χ. data licensing, data repositories, metadata schemes κ.α.)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
• Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ ή ΤΕ) στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
• Kαλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (B2).
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
• Επαγγελματική* εμπειρία στη διαχείριση συστημάτων εξυπηρετητών (φυσικών και εικονικών) που χρησιμοποιούν Λειτουργικό Σύστημα Linux/Unix (sysadmin).
• Πρόσθετη γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Συνέντευξη

Καταληκτική ημερομηνία: 27/03/2023 και ώρα 14:00

Μετάβαση στο περιεχόμενο