Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προσφέρει πολλαπλά τεχνολογικά εργαλεία για την υποστήριξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΑΠΘ και συνεργαζόμενων φορέων. Στη διάρκεια της τελευταίας διετίας τα εργαλεία αυτά αναβαθμίστηκαν και επεκτάθηκαν μέσα από την υλοποίηση διαφόρων έργων, προσπαθώντας να καλύψουν τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες σε οπτικο-ακουστικές υποδομές και εργαλεία υποστήριξης της υβριδικής μάθησης και συνεργασίας.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ για την έρευνα», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου, Καθηγητή Κτηνιατρικής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι (ανάλογα με τις ανάγκες του έργου), από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31/12/2023 ημερομηνία λήξης του έργου το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 11.982,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί σε
περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.
Διαχείριση οπτικο-ακουστικών υποδομών/έως 11.982,00€ /έως 31/12/2023

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Ο/η συνεργάτης/ιδα που θα επιλεγεί θα ενταχθεί στην υφιστάμενη ομάδα του αντίστοιχου Γραφείου του ΚΗΔ και θα εργαστεί στα ακόλουθα αντικείμενα:
• Την παραγωγή και διάθεση οπτικοακουστικού υλικού (video streaming) με αντικείμενα την καταγραφή και μετάδοση μαθημάτων, διαλέξεων και εκδηλώσεων, επεξεργασία και βελτίωση βίντεο, συγχρονισμού βίντεο με slides παρουσίασης
• Διαχείριση και λειτουργική υποστήριξη των πλατφορμών διάθεσης των παραγόμενων ζωντανών ροών βίντεο και του αποθηκευμένου οπτικοακουστικού υλικού (π.χ. Wowza media systems)
• Διαχείριση υβριδικών εκδηλώσεων (πχ σε περιβάλλον Ζoom Webinar)
• Διαχείριση συστημάτων Παραγωγής -Μαγνητοσκόπησης & Ζωντανής μετάδοσης εκπαιδεύσεων σε
διαμορφωμένο studio του ΑΠΘ (πχ κονσόλες ήχου και φωτισμού, τηλεϋποβολέας, λογισμικό επεξεργασίας βίντεο-Davinci Resolve Studio, TriCaster)
• Κεντρική διαχείριση οπτικο-ακουστικού εξοπλισμού εγκατεστημένου σε αίθουσες του ΑΠΘ (π.χ.
GlobalViewer Enterprise Server)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
• Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ ή ΤΕ) στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ). Γίνονται επίσης δεκτοί βασικοί τίτλοι σπουδών όλων των τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και των τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, εφόσον υπάρχει επαγγελματική εμπειρία 2 (δύο) ετών ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, στο πεδίο των ΤΠΕ.
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (B2).
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
• Επαγγελματική* εμπειρία σε διαχείριση οπτικο-ακουστικού εξοπλισμού ή/και λογισμικών επεξεργασίας βίντεο
• Επιπλέον γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Συνέντευξη

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών: 11/09/2023 και ώρα 14:00

91830_Παπαϊωάννου_Πρόσκληση_191387_ΑΔΑΛήψη
Πρόταση-Δήλωση3_3Λήψη
Απόφαση-Παράτασης_216688_ΑΔΑΛήψη
Απόφαση-Παράτασης_223011_ΑΔΑΛήψη
Μετάβαση στο περιεχόμενο