Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ

Εφαρμογή γραμμένη σε γλώσσα προγραμματισμού php (wordpress, joomla, ή άλλη) εμφανίζει σφάλμα " Max Upload File Size" όταν επιχειρώ να ανεβάσω ένα μεγάλο αρχείο, τί πρέπει να κάνω;

Αυτό το σφάλμα οφείλεται στις εξ’ ορισμού ρυθμίσεις της php στον εξυπηρετητή. Για να επηρεάσετε την τιμή αυτής ή και άλλων παραμέτρων της php μπορείτε να δημιουργήσετε στον υποκατάλογο httpdocs ένα αρχείο με όνομα .htaccess μέσα στο οποίο θα δίνετε νέες τιμές στην παράμετρο της php που επιθυμείτε. Στο παραπάνω πρόβλημα μας θα έπρεπε το αρχείο να περιέχει τις παρακάτω γραμμές:

vim .htaccess
# Maximum size of POST data that PHP will accept.
php_value post_max_size 15M        
# Maximum allowed size for uploaded files.
php_value upload_max_filesize 15M  
# Maximum execution time of each script, in seconds
php_value max_execution_time 120   
# Maximum amount of time each script may spend parsing request data
php_value max_input_time 60        
# Maximum amount of memory a script may consume (128MB)
php_value memory_limit 128M        
Ένας άλλος τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι μέσα από ένα αρχείο php (π.χ. wp-config.php) να δώσουμε τις οδηγίες προς την php με τα εξής ορίσματα:

<?php
set_time_limit(0);
ini_set(”upload_max_filesize”,30);

Για να δείτε το τρέχον επιτρεπόμενο μέγεθος μπορείτε να εκτελέσετε την εντολή :
echo ini_get(”upload_max_filesize”);
?>

Μετάβαση στο περιεχόμενο