Αναβάθμιση σε Sun E450 του κεντρικού εξυπηρέτη που παρέχει web,ftp,proxy,clock services.