Αναζήτηση developers

Τύπος Ενημέρωσης 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ευρωπαϊκή Υποδομή Ψηφιακών Φοιτητικών Υπηρεσιών - European Digital Student Service Infrastructure (EDSSI)», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος CEF (Connecting Europe Facility) και του Τομέα Τηλεπικοινωνιών (Telecommunications Sector), με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Κωβαίο Δημήτριο, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε τέσσερα (4) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/08/2022, ημερομηνία λήξης του έργου, το παρακάτω έργο με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 146.250,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

3 άτομα / Πτυχίο/Δίπλωμα ΑΕΙ  (ΠΕ ή ΤΕ) στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), έως 31/08/2022, έως 109.687,00€ (έως 36.562,33€ ανά άτομο)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (Α)

Το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου εντάσσεται στη δραστηριότητα του έργου Activity 2 Interoperability Infrastructure. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες που θα επιλεγούν θα ασχοληθούν με την ανάλυση αναγκών και την ανάπτυξη web και mobile εφαρμογών, την  εκπόνηση παραδοτέων (deliverables) και γενικότερα με την ολοκλήρωση δράσεων απαραίτητων για την υλοποίηση του έργου.

1 άτομo / Πτυχίο/Δίπλωμα ΑΕΙ  (ΠΕ ή ΤΕ) στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), έως 31/08/2022, έως 36.563,00€

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (Β)

Ο εξειδικευμένος συνεργάτης που θα επιλεγεί θα ασχοληθεί με υλοποίηση και εγκατάσταση εργαλείων helpdesk με βάση τις ανάγκες του έργου, τη δημιουργία γνωσιακής βάσης FAQs, την υλοποίηση του portal του έργου, την εκπόνηση παραδοτέων (deliverables) και γενικότερα με την ολοκλήρωση δράσεων απαραίτητων για την υλοποίηση του έργου.

Το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου εντάσσεται στις ακόλουθες δραστηριότητες του έργου:

  1. Activity 1 eIDAS enabled authentication/eID infrastructure
  2. Activity 2 Interoperability Infrastructure
  3. Activity 3 Web service platform
  4. Activity 4 Implementation of helpdesk services
  5. Activity 5 Roll-out and communicati

Η υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 11/02/2021 και ώρα 14:00

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προτάσεων στο συνημμένο αρχείο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.