Έναρξη Υλοποίησης Πράξης "Συμπληρωματικές Προμήθειες Αναβάθμισης Ψηφιακών Υποδομών ΑΠΘ"

Τύπος Ενημέρωσης 

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η υλοποίηση της πράξης «Συμπληρωματικές Προμήθειες Αναβάθμισης Ψηφιακών Υποδομών ΑΠΘ»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με  προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης 6 μηνών.
Η πράξη, συνολικού προϋπολογισμού 519.700,00€, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και αναπτύσσεται γύρω από τους ακόλουθους άξονες:

1. Αναβαθμίσεις Επιστημονικού λογισμικού για την εκπαίδευση και την έρευνα
  • Αναβάθμιση λογισμικού virtualization και cloud computing
  • Αναβάθμιση λογισμικού γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (ArcGIS)
  • Αναβάθμιση λογισμικού μαθηματικών υπολογισμών (Matlab)
  • Αναβάθμιση λογισμικού στατιστικής (SPSS)  (Σε φάση συμβασιοποίησης)
  • Προμήθεια αδειών εμπορικών μεταγλωττιστών για τις ανάγκες επιστημονικών εφαρμογών
2. Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης ηλεκτρονικών αιτημάτων και υποστήριξης ανάπτυξης λογισμικού
3. Αναβαθμίσεις οπτικοακουστικού εξοπλισμού κεντρικών αιθουσών ΑΠΘ
  • Αναβάθμιση οπτικοακουστικού εξοπλισμού κεντρικών αιθουσών τηλεδιάσκεψης
  • Αναβάθμιση οπτικοακουστικού εξοπλισμού Αίθουσας Τελετών ΑΠΘ
4. Επέκτασης υπηρεσιών ενοποιημένων επικοινωνιών στις εξωκείμενες μονάδες του ΑΠΘ
5. Συμπληρωματικές προμήθειες αναβάθμισης κεντρικών υπολογιστικών υπηρεσιών
  • Αναβάθμιση υπηρεσίας κεντρικού backup ΑΠΘ
  • Αναβάθμιση διασύνδεσης (I/O) για επιστημονικές εφαρμογές
  • Αναβάθμιση δικτύωσης για επιστημονικές εφαρμογές.

Το ΑΠΘ ακολουθώντας τις διεθνείς καλές πρακτικές από την προηγουμένη δεκαετία έχει καταφέρει να παρέχει κεντρικοποιημένες υπολογιστικές υπηρεσίες που αξιοποιούνται με επιταχυνόμενο ρυθμό. Με την ολοκλήρωση της Πράξης προβλέπεται η κάλυψη διαπιστωμένων αναγκών των κεντρικών ψηφιακών υποδομών του ΑΠΘ για τα επόμενα χρόνια.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης  υλοποιείται με τη φροντίδα του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ.