Αξιολογήστε τις υπηρεσίες μας - Τα αποτελέσματα

Τύπος Ενημέρωσης 

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην έρευνα αξιολόγησης των υπηρεσιών μας. Φέτος στην έρευνα συμμετείχαν 5.150 άτομα, με τα ποσοστά συμμετοχής ανά κατηγορία συμμετεχόντων (μέλη ΔΕΠ, μόνιμο διοικητικό προσωπικό, φοιτητές κλπ) να διατηρείται στα ίδια, με πέρυσι, αυξημένα επίπεδα.

Μεταξύ άλλων, η έρευνα ανέδειξε:

  • τη σταθερή βελτίωση της εικόνας του γενικού επιπέδου προσφερόμενων υπηρεσιών του ΚΗΔ. Μέσα στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, η πλειοψηφία των μετρούμενων παραμέτρων (ταχύτητα εξυπηρέτησης, αξιοπιστία και πληρότητα υπηρεσιών, τεχνική επάρκεια προσωπικού) έχει βελτιωθεί σε ένα ποσοστό της τάξης του 5%-10%, με αντίστοιχη θετική εικόνα να καταγράφεται για τους μηχανισμούς υποστήριξης των μελών και των μονάδων του ΑΠΘ.
  • την εξοικείωση των συμμετεχόντων στο να αξιοποιούν διαθέσιμη πληροφορία στον ιστοχώρο του ΚΗΔ, των Τμημάτων ή γενικότερα στο διαδίκτυο πριν προσφύγουν για βοήθεια στους μηχανισμούς άμεσης επικοινωνίας και υποστήριξης του ΚΗΔ. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την ανάγκη περαιτέρω ανάτπυξης μηχανισμών αυτο-εξυπηρέτησης χρηστών.
  • την προσφορά ενός ευρύ καταλόγου υπηρεσιών που ξεκινούν από βασικές υπηρεσίες (π.χ. email, ηλεκτρονική γραμματεία, κλασική τηλεφωνία, ασύρματο δίκτυο) που απευθύνεται σε όλους σχεδόν τους συμμετέχοντες και καταλήγουν σε πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσία μεταδόσεων μέσω διαδικτύου, υπηρεσία ψηφιακών πιστοποιητικών κλπ)  που καλύπτουν ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων χρηστών, με τα ποσοστά αξιολόγησης να παραμένουν υψηλά ανάμεσα σε αυτούς που χρησιμοποιούν την κάθε υπηρεσία και με περαιτέρω δυνατότητα αύξησης του βαθμού αξιοποίησης συγκεκριμένων υπηρεσιών.
  • τη θετική ανταπόκριση των φοιτητών στην υπηρεσία myAuth mobile app όσον αφορά τη σύγχρονη εμφάνιση και τη φιλικότητα στη χρήση και με περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά τη διαθέσιμη πληροφορία.
  • την ανάγκη για περαιτέρω ενημέρωση/εκπαίδευση του προσωπικού των γραμματειών με στόχο την πλήρη αξιοποίηση όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών

Συνημμένα, θα βρείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία θα ληφθούν υπόψη στην υλοποίηση νέων ενημερωτικών δράσεων και στο γενικότερο σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι σχόλια και προτάσεις προηγούμενων ερευνών και γενικότερα ανάγκες που διαπιστώθηκαν κατά την επικοινωνία των μελών και των μονάδων του ΑΠΘ με το ΚΗΔ, έχουν ληφθεί υπόψη σε δράσεις που σχεδιάστηκαν και εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Η υλοποίηση των δράσεων αυτών αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στη διάρκεια του επόμενου έτους, αναβαθμίζοντας τις κεντρικές δικτυακές και υπολογιστικές υποδομές  και βελτιώνοντας τις προσφερόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.