Εργασίες λήξης εξαμήνου

Αποδοχή βαθμολόγιων

Μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου θα πρέπει να αποδεχτούμε τις  βαθμολογικές καταστάσεις που αποστέλλουν οι διδάσκοντες μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής γραμματείας διδασκόντων http://sis.auth.gr. Από το παράθυρο Ιδιοτήτων της κάθε Εξέτασης, από την καρτέλα Βαθμολογίες Διδασκόντων επιλέγουμε την βαθμολογία και πατάμε το πλήκτρο Ενημέρωση. Σε περίπτωση που μια βαθμολογία είναι λανθασμένη την ακυρώνουμε με το πλήκτρο Ματαίωση. Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία βαθμολογίες αυτές θα πρέπει να ενημερωθούν ή να ματαιωθούν με απόλυτη χρονολογική σειρά, έτσι ώστε οι πιο πρόσφατοι βαθμοί να αντικαταστήσουν τους παλιότερους.

Σημείωση: Οι αποστολές βαθμολόγιων συνοδεύονται απαραίτητα από έγκυρη ψηφιακή υπογραφή από το πιστοποιητικό του διδάσκοντα. Αλλιώς δεν θεωρούνται αξιόπιστες και δεν μπορούν να γίνουν δεκτές από το σύστημα.

Αλλαγή κατάστασης εξετάσεων

Μπορούμε να αλλάξουμε κάθε μεμονωμένη Εξέταση σε “Κλειστή” ή “Ανοιχτή” πατώντας το πλήκτρο με την αντίστοιχη ετικέτα κάτω δεξιά στο παράθυρο Ιδιοτήτων της Εξέτασης.

Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα μαζικής αλλαγής της κατάστασης των επιλεγμένων εξετάσεων από το μενού Μαθήματα-Τάξεις -> Εξετάσεις. Επιλέγουμε Αλλαγή Κατάστασης Εξέτασης από το κεντρικό μενού της εφαρμογής Εργαλεία.

Η ενέργεια αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού έτσι δίνεται ή αποτρέπεται η δυνατότητα εκ νέου καταχώρησης βαθμολόγιων από τους διδάσκοντες μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής γραμματείας διδασκόντων sis.auth.gr.

Αλλαγή κατάστασης δηλώσεων

Μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση κάθε μεμονωμένης δήλωσης επιλέγοντας, στο κέντρο του παραθύρου της Δήλωσης, την επιθυμητή από τη λίστα.

Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα μαζικής αλλαγής της κατάστασης των επιλεγμένων δηλώσεων από το μενού Λίστα Δηλώσεων. Επιλέγουμε Αλλαγή Κατάστασης Δηλώσεων από το κεντρικό μενού της εφαρμογής Εργαλεία.

Ανακήρυξη φοιτητών

Εφόσον έχουμε ορίσει στο Πρόγραμμα Σπουδών τις Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου και τον Τρόπο υπολογισμού του βαθμού πτυχίου, μπορούμε να ολοκληρώσουμε την Ανακήρυξη φοιτητών, είτε μεμονωμένα είτε μαζικά.

 
Με εικόνες