Σύστημα διαχείρισης ρόλων roles.auth.gr

Τύπος Ενημέρωσης 
Σήμερα το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) προσφέρει στα Ακαδημαϊκά Τμήματα του ΑΠΘ έναν αξιόλογο αριθμό ηλεκτρονικών υπηρεσιών που υποστηρίζουν το ακαδημαϊκό και διοικητικό έργο. Κάποιες από τις υπηρεσίες αυτές  απαιτούν τον ορισμό συνεργάτη από την πλευρά των Τμημάτων. Μέχρι τώρα οι ορισμοί αυτοί, καθώς και οι τυχόν επικαιροποιήσεις τους, γίνονταν με ανταλλαγές εγγράφων μεταξύ του ΚΗΔ και των Προέδρων των Τμημάτων. Πλέον, έχει αναπτυχθεί ένα ηλεκτρονικό εργαλείο, το Σύστημα Διαχείρισης Ρόλων (http://roles.auth.gr), που επιτρέπει σε Κοσμήτορες, Προέδρους και Γραμματείς:
  1. Να έχουν, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, άμεση εποπτεία των ρόλων  που έχουν αποδοθεί σε μέλη της Σχολής/του Τμήματος τους απλά συνδεόμενοι με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό στη διεύθυνση http://roles.auth.gr
  2. Να επικαιροποιούν τους ρόλους αυτούς οποιαδήποτε στιγμή κρίνουν σκόπιμο, μέσα από το ίδιο περιβάλλον.
Περισσότερες πληροφορίες